Kohila Gümnaasium – tarkusetee algus

 (1)

Kohila Gümnaasium – tarkusetee algus
III trimestri aktus. Foto: Merike TiidrusKohila Valla Infoleht

Kohila Gümnaasium, nii nagu kõik haridusasutused Eestis, on muutuste tuultes. Alates 2013/2014. õppeaastast on täies mahus rakendumas väärtuspõhisest riiklikust õppekavast lähtuv uus kooli õppekava, mis esitab koolile ja õpetajaskonnale põnevaid väljakutseid.

Meie visioon - Kohila Gümnaasium on kool, kus on hea õppida. Tahame võimaldada konkurentsivõimelise hariduse omandamist ja samas püüame tagada igale õpilasele tema võimeid arvestava ning arendava õppe. Selle eesmärgi saavutamiseks muudame turvalisemaks ja kaasaegsemaks õpikeskkonda.

Kiusamisvabaks kooliks

Oleme esitanud Lastekaitse Liidule taotluse projektiga „Kiusamisvaba kool" liitumiseks, mis oleks Kohila valla lasteaedades alustatud projekti jätkamine kooli tasandil. Alates 2012. a on prioriteetseks arendussuunaks olnud infotehnoloogia valdkond. Töösse on rakendatud uue sisustusega 24 töökohaga arvutikabinet, paljud klassiruumid on varustatud videoprojektoritega. Arvutikabinetis on õpilased sagedased külalised. Täidetakse ainealaseid töölehti, tehakse veebipõhiseid kontrolltöid ja pranglitakse. Kooli raamatukogu, mis on õpikeskkonna oluline osa, täiendatakse uue õppekava läbimiseks vajalike õpikute ja raamatutega.

Võtmeteguriks kooli visiooni saavutamiseks on motiveeritud, väärtusi ja traditsioone edasi andev õpetajaskond.

Käesoleval õppeaastal on kool komplekteeritud kvalifitseeritud õpetajatega. Algklasside õpetajate roll õpilaste enesehinnangu, õpimotivatsiooni ja harjumuste kujundamisel on väga oluline. Klassiõpetaja ja hiljem klassijuhataja on meie koolis õpilase arengu pidevaks jälgijaks. Ta on ühenduslüliks kooli ja lapsevaemate vahel ning vajaduse korral kaasab lapse arengu toetamisse erialaspetsialiste. Kohila Gümnaasiumis töötavad logopeed, psühholoog, õpiabispetsialistid, eripedagoog ja medõde.

Laialdased huvitegevusvõimalused

Lisaks riiklikus õppekavas kõikides koolides õpetatavatele õppeainetele võmaldab Kohila Gümnaasium algklassides täiendavalt õpet emakeeles, matemaatikas, liikluskasvatuses, kehalises kasvatuses, loodusõpetuses ja infotehnoloogias.

Algklassi õpilastel on laialdased tunniplaaniga haakuvad huvitegevuse võimalused.

Saab tegeleda peo- ja rahvatantsu, majanduseõppe, väga heades tingimustes süvendatult spordiga, näitlemise ning koorilauluga. Mängida malet, osaleda sõna, loodus- ja kunstiringi töös. Uuel õppeaastal on teise klassi õpilastel võimalik hakata õppima inglise keelt. Inglisekeele õpe toimub keelekümblusena läbi mängu ja lapse loovuse arendamise. Motoks on „English is fun". Igapäevasele õppetegevusele koolimajas on vaheldust pakkunud Tohisoo Koolituskeskus, Kohila raamatukogu ja Kohila Keskkonnahariduse Keskus.

Kohila Gümnaasiumi väike ja hubane Hageri algklasside maja asub looduskaunis ning rahulikus keskkonnas.

Õpe toimub sama õppekava alusel kui gümnaasiumihoones asuvatel algklasside õpilastel, aga Hageri algklassides saab lisaks eelpoolnimetatud valdkondadele süvendatumalt tegeleda loodusõppega.

Vaba-aja tegevusi Hageris toetab aktiivselt Hageri Avatud Noortekeskus, algklassi õpetajatel on suurepärane koostöö Hageri raamatukoguga. Hageri algklasside tegemised on kajastatud nende blogis http://hageriklassid. blogspot.com/.

Algklassiõpilaste koolipäevad lõppevad oluliselt varem kui lapsevanemate tööpäevad, seetõttu pakub kool 1.-4. klassi õpilastele võimalust pärast koolitunde osaleda kasvatusrühma töös, kus saab abi nii koduste ülesannete lahendamisel kui kaaslastega mängida. Rühmad tegutsevad Kohila ja Hageri koolimajas kuni kella 15ni.

Väga head õpitulemused

Ka põhikoolis jätkub võimetekohane arendav õpe.

Alates 5. klassist on Kohila Gümnaasiumis võõrkeelte ja matemaatika õppimine diferentseeritud ainealaste oskuste järgi. Jätkuvalt on võimalik ka II ja III kooliastmes osaleda huviringide töös. Teist aastat jäjest osalevad põhikooli õpilased AS Latvijas Finieris poolt koordineeritavas baltimaade keskkonnaprojektis Green Class.

Kohila Gümnaasiumi õpilased on saavutanud igas kooliastmes väga häid õpitulemusi. 2012. aastal sooritasid 3. klasside õpilased üleriigilise matemaatika tasemetöö, milles saavutati vabariiklikust sama tüübiliste koolide tulemustest kõrgem tulemus.

Koolipoolse algatusena viidi läbi ka eesti keele tasemetöö, mille tulemus oli maakondlikust tulemusest kõrgem.

See on tunnustus algklasside õpilastele ja nende õpetajate tublile tööle. Ka põhikooli lõpetanute keskmised õppetulemused, mida on võimalik vaadata Eesti Hariduse Infosüsteemi avalikust vaatest, on kõik kõrgemad kui vabariigi keskmised tulemused. Individuaalselt tegelevad aineõpetajad andekate õpilaste olümpiaadiks ja ainealasteks võistlusteks ettevalmistamisega.

Koolis on palju andekaid õpilasi, sest osaleti kõikidel maakonna aineolümpiaadidel, kus saavutati nii maakondlikult kui vabariiklikult häid tulemusi. Tunnustusena heade tulemuste eest kutsuti Raplamaa Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja vastuvõtule eelmisel kevadel 23 Kohila Gümnaasiumi õpilast. Selle õppeaasta märkimisväärsed ainealased- ja spordisaavutused on kajastatud Kohila Gümnaasiumi kodulehel www.kohila. edu.ee. Põhikooli lõpetanud õpilasel on võimalik jätkata õpinguid gümnaasiumis humanitaar-, reaal- ja loodusvõi rakenduslikul õppesuunal, millest kirjutaks lähemalt mõnes jägnevas artiklis. Kohila Gümnaasiumil on pikk ajalugu, mille käigus on välja kujunenud oma kooli traditsioonid. Üheks armsamaks neist on tarkusepäeva rongkäik, kus esimesse klassi tulevad õpilased marsivad abiturientide käekõrval läbi alevi koolimajja aktusele.

Seal kingitakse neile kooli pildiga õpilaspäevik ja Kohila Vallavalituse poolt koolivest.

Ilusat, sinist ja Hageri rahvariidevöö triibuga ning kooli logoga vesti kantakse algklassides uhkusega. See aitab, nagu lisaks ka paljud teised traditsioonid, kasvatada oma kooli tunnet.

Lõpetaks cinquain´iga, mis võtab kokku meie püüdlused:

Kohila Gümnaasium
Taditsioonidega ja jätkusuutlik
Õppimine, arenemine, muutumine
Õpilastele meeldiv kool
Tarkusetee

Kingime koos kõigile Eesti vähihaigetele võimaluse elada!
Annetama

Unistuste ajalooõpik, mida sul kooliajal ei olnud! Kõige suurem EV100 raamat vaid 15,90 €. Telli ette SIIT.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare