Üks aasta Rõngu vallavolikogus opositsiooni vaatevinklist

 (2)

Üks aasta Rõngu vallavolikogus opositsiooni vaatevinklist
Rõngu valla vapp

Kohaliku omavalitsuse volikogu viimasest valimisest on möödunud aasta. Opositsioonis olevad volikogu liikmed ei ole kibestunud ega ükskõiksed valla arengu suhtes, nagu kirjutas oktoobrikuu infolehes Rõngulane volikogu esimees Vahur Vuks. Meie valimisliidule läheb ja on alati läinud korda valla areng. Kui opositsiooni kriitikat tõlgendatakse kibestumisena ning kaigaste loopimisena, siis on muidugi väga kahju.

Tulles veel Vahur Vuksi kirjutise juurde, siis ei saa kuidagi öelda, et kogukond valis valda juhtima valimisliidu Kodukandi Arengu Eest ja Keskerakonna. Rõngu valla kogukond tegi tõesti õige otsuse ja andis kõige enim hääli meie valimisliidule – 522 häält (Kodukandi Arengu Eest 448 häält, Eesti Keskerakond 263 häält).

Rahvas teab, et meie valitsemise ajal investeeriti valla arengusse oluliselt ning sel ajal valmisid vallale olulised sotsiaalobjektid: renoveeriti Rõngu kool ning Valguta koolihoone katus, ehitati
hooldusravikeskuse uus hoone, rajati Tartu mnt kõnnitee ja Valguta kergliiklustee, koostöös Emajõe Veevärgiga rekonstrueeriti vee- ja kanalisatsioonitrassid nii Rõngus kui Käärdis ning jätkati väiksemates
asulates Valgutas ja Teedlas jne, jne. Valla asutused ja vallamaja töötasid käsikäes ja mis kõige tähtsam, nende töötajaid ja juhte usaldati.

Kui praegune koalitsioon lubas rahvale enne valimisi avatust ja koostööd kõigi huvigruppidega, siis nüüd on kahjuks kõik teisiti. Me soovisime pärast valimisi teha koostööd valimisliiduga Kodukandi Arengu Eest, kuid läbirääkimiste asemel toimus kahel korral meie ülekülvamine isiklike solvangutega ning etteheidetega. Nemad, kes nimetasid end võitjateks, eelistasid koostööd Keskerakonnaga, mis on paljuski nende komistuskiviks saanud. Koalitsioon ühehäälelise enamusega on habras ja selle nimel
tehakse rumalaid ja vallale väga kahjulikke otsuseid. Väidetavalt sõlmisid valimisliit Kodukandi Arengu Eest ja Keskerakond koostööleppe, mille alusel nad teostavad võimu. Opositsiooni ettepanek on olnud
see koostöölepe avalikustada, kuid vastuseks oleme saanud, et see pole kellegi asi. Kas tõesti?

Kuid et mitte olla üldsõnaline, siis 11-kuud kestnud „vigade otsimine“ Rõngu Hooldusravikeskuse juhataja Karin Tilga töö kohta lõppes lõpuks tema tagasikutsumisega. Kutsuti tagasi inimene, kes oli hinnatud nii maavalitsuse poolt, asutuse töötajate hulgas, kes sai ainult kiitvaid sõnu ümberkaudsete valdade sotsiaaltöötajatelt ja ka klientidelt. Tema tagasikutsumiseks tehti arusaamatuid vangerdusin nõukogu koosseisus. Ja kõike seda tehti sihtasutuses töötava õe ja nõukogu liikme Anne-Ly Varusoni hääle pärast volikogus. Lisaks saab Anne-Ly Varuson nüüd ehk soodsamad töötingimused ja oma kauaoodatud vanemõe koha. Sihtasutuse nõukogu on juhataja tagasikutsumise käigus eksinud seaduste vastu, teinud mitmeid toiminguid ebakorrektselt ja tähtaegu rikkudes. Koheldi lugupidamatult endist juhatajat Karin Tilgat, naabervalla nõukogu liiget Sirje Ermi ja endist nõukogu liiget Raul Simsonit. Piinlik nende lugupeetud inimeste ees. Nõukogu on kõike seda teinud vallavalitsuse toel ja heakskiidul. Kahju, et intriigide punumise asemel pole sihtasutuse nõukogu viinud selle aasta jooksul ellu ühtki arengu seisukohalt olulist tegevust. Kui minna veelgi ajas tagasi, siis kohe pärast uue vallavanema Hillar Hänilase ametisse valimist, nimetas ta teenistusse konkurssi korraldamata Raul Simsoni. Volikogu ja vallavalitsust teavitamata soovis Hillar Hänilane sarnaselt teenistusse võtta ka Kristina Ruderi. Kuid vallasekretäri esitatud vastuargumentide tõttu või muul põhjusel loobuti tema ebaseaduslikust teenistusse võtmisest ning vormistati ta tööle
töövõtulepinguga, mis näiliselt oli seadusega kooskõlas. Ja siis algas „tants“ rahvamaja tegevuse ümber.

Juhataja Mari-Liis Vanaisaku jt rahvamaja töötajate pidev kontrollimine, vigade otsimine, umbusaldamine - viisid lõpuks selleni, et kõik töötajad lahkusid töölt. Rahvamaja jäi tühjaks. Naabervald Palupera võttis aga kohe Mari-Liisi tööle ja imestas, et loobusime toimekast ja rõõmsameelsest kultuuritöötajast. Siiani on aga välja maksmata kogu lõpparve Aime Vilule. Opositsiooni arvates toimus ka 2014. a vallaeelarve eelnõu menetlemine ebakorrektselt. Kui opositsioon soovis vallavalitsuselt täpsemat seletuskirja, siis seda ei esitatud. Arvesse ei võetud ka opositsiooni muudatusettepanekuid, mis olid asjakohased ja mida on tunnistanud ka osa koalisatsiooni liikmeid volikogus. Vallavolikogu istungitel on volikogu esimees võtnud seisukoha, et opositsioonil küsimusi esitada ei lase, selle asemel annab aga sõna inimestele, keda volikogu istungi päevakorras ettenähtud küsimuste arutamiseks kohale pole kutsutud!

Ja sellist käitumist nimetavad võimulolijad läbipaistvaks ning koostöövalmiduseks.

Volikogu liikme Eve Pehteri (kes on samal ajal ka revisjonikomisjoni liige) ettepanekul hääletas volikogu välja otsuse eelnõu endise vallavanema Priit Pramanni teenistusest vabastamise kohta. Hiljem väidab
Pehter revisjonikomisjoni aktis, et tema ettepanek oli ebaseaduslik. Sellest tulenevalt on Pramanni esitanud vallale nõude, mis on siiani täitmata.

Miks loobus päevapealt vallas töötamast ehitusteenistuse juhataja Aivar Kuuskvere? Aga selle pärast, et et vallavanemaks valitud Hillar Hänilane lubas, et ta on esimene, kes “kinga” saab. Hea on tõdeda, et
Aivar Kuuskvere lahkus püstipäi, saamata neid alandusi, mis said osaks Mari-Liis Vanaiskule ja Karin Tilgale.

Kõik, mis kirja sai, on ainult faktid. Meie arvates on eelnimetatud teod valla arengut ainult pidurdanud ja pole mainele kuidagi hästi mõjunud. Meie valimisliit soovib vaid avatust ja läbipaistvust koalitsioonilt
nagu nad lubasid enne valimisi. Ja koostöövalmidust, mitte irooniat ega kättemaksu, mida kahjuks saab tunnetada iga koalisatsiooni sammuga. Meie omalt poolt avaldame veelkord koostöövalmidust ning soovime edaspidi osaleda kõigis volikogu komisjonides.

Aga, et mitte jääda ühekülgseks ja kriitiliseks, siis mida on siis selle aastaga koalitsiooni poolt tehtud positiivset. Paigaldatud on nägus teadetetahvel Rõngu alevikku ja vallavanema autole isiklik parkimispost vallamaja ees. Valitud on küla- ja alevikuvanemad. Remonditi lasteaia üks rühmaruum ja õnneks suudeti lõpule viia Valguta kooli soojustuse ehitustööd. Purre on ka ehitatud üle Rõngu jõe.

Rõngu vallavolikogu esimehe kirjutis oktoobrikuu Rõngulases

Me ei unusta neid, kes oma elutöö ja tegevusega on panustanud Rõngu valla arengusse ja kestma jäämisse. Me väärtustame, mäletame ja austame neid.

Rõngu keskkool

Riiklik haridusreform oma ümberkorraldustega mõjutab paratamatult meie kodukandi haridussüsteemi. Haridusreformil on teada sügav poliitiline tähendus, mis määrab riigi arenguvõimalused tulevikus. Kas meie täna seda ümberkorraldust õigesti mõistame ja oskame hinnata selle vajalikkust ning olulisust, on raske öelda, kuna just haridusvaldkonnas tuleb mõelda mitte rohkem südame vaid mõistusega. Me ei soovi kodukandis hariduse andmise muutmist, vaid tegevuste ja ressursside kasutamist kavandatust ratsionaalsemalt ja tulemuslikumalt. Meie eesmärk on jätkuvalt kvaliteetne haridussüsteem meie kodukandis.

Vaatamata riikliku haridusreformi mõjutustele omavalitsuse haridusasutuste rahastamisele, kus aasta 2014 alguses saime koolide pidamiseks oluliselt väiksema summa kui varasemalt –selge sundolukord analüüsimaks koolide arvu, antava haridusastme mõistlikkust just Rõngu vallas - leidsime siiski valla piiratud eelarvest 25 000 eurot keskkooli õpetajate palgaks ning edasiminekuks just keskkoolina. Kinnitame, et meie koolid on kogukonna seisukohast meile väga tähtsad.

Järgmise aasta riigi rahastamise seisukohtade kohta koolide osas puudub praegu kindel teadmine, mis tähendab, et tuleviku osas spekuleerida ei ole mõistlik. Mina ise usun, et kool jätkab Rõngu keskkoolina.

Opositsioonis tegutsev valimisliit ―Meie Vald-Koduvald on omategudega selgelt näidanud, et valla arengule on kahjuks nad selja pööranud. Mitte ükski ―Meie Vald – Loduvald valimisliidust volikogu liige ei ole soovinud osaleda üheski volikogu alalise komisjoni töös.

Kurb on tõdeda, et ei ole tulnud nendelt ka ühtegi valla arengut edasiviivat head ettepanekut, pole ka halbu ettepanekuid. Pigem on ühise laua taha istudes satutud olukordadesse, mis on ebaeetilised, kibestumist näitavad ning justkui unustatud eesmärk minna tuleviku suunas jätkusuutlike ja mõistlike tegudega. Seda võib muidugi mõista, sest opositsiooni liikmete kogu energia ja aeg kulub kaigaste kodaratesse loopimisele ja Facebookis inimeste mustamisele.

Koostöö annaks kindlasti tunduvalt paremad tulemused kodukandiarengus kui võitlus ja ära tegemine, kuid see nõuab rohkem analüüsi- ja mõtlemisoskust, kindlat pühendumist lubatule kodukandi arengusse ning mitte isiklikuks minemise oskuse kunsti. Kogukonnale on tüüpiline määratleda end kahe vastandliku poliitilise liidu vahel – üks, mis nõuab pühendumist vanale ja teine, mis analüüsib, teeb samme selgelt läbimõeldult ja räägib tuleviku kasuks. Oskus mõista õiget ja eristada tuleviku tegijad lihtsalt rääkijatest ning kaotajatest, on võimalik läbi kaasategemise ja -mõtlemise.

Iial ei ole võimalik poliitilise ühiskonna tegemistes meeldida kõigile, kuid selge on teadmine, et võimalik on mõistlik, kogukonna huvidest lähtuv tegutsemine ning käitumine.

Tänan, head inimesed, mõistva suhtumise eest! Koostöös peitub jõud, tugevus ja tulevik! 

Vahur Vuks
Volikogu esimees

Maaleht loosib välja 40 piletit Itaalia muusika festivalile. Kui olete Maalehe tellija ja soovite sellest kõigest osa saada, siis pange end kohe kirja!
Kui te ei ole veel tellija, siis praegu on just õige aeg liituda Maalehe tellijate perega. Rohkem infot SIIT.

Jäta kommentaar
või kommenteeri anonüümselt
Postitades kommentaari nõustud reeglitega
Loe kommentaare Loe kommentaare