Selgusid tulevase ühise põllumajanduspoliitika kitsaskohad

 (1)
press41
Foto: Ilmar Saabas

Avaliku konsultatsiooni tulemustest nähtub, et põllumajanduspoliitikat juhitakse kõige tõhusamalt ELi tasandil, keskendudes põhiküsimustele, nagu põllumajandustootjate toetus ja keskkonnakaitse.

Euroopa elanikud leiavad, et põllumajanduspoliitikat tuleks jätkuvalt juhtida ELi tasandil ning et põllumajandustootjate toetamine ja keskkonnakaitse peaksid olema selle kaks põhieesmärki.

Need on 7. juulil avaldatud avaliku konsultatsiooni mõned põhijäreldused. Konsultatsioon käsitles ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ajakohastamist ja lihtsustamist ning sellele tuli rohkem kui 322 000 vastust eri sidusrühmadelt, sealhulgas põllumajandustootjad, kodanikud, organisatsioonid ja muud huvitatud isikud.

Kõneledes Brüsselis toimuval konverentsil „ÜPP – rääkige kaasa!“, kus järeldused avaldati, ütles põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan järgmist: „Täna oleme jõudnud järgmise verstapostini ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kujundamisel ja sidusrühmadel on võimalus arutelus täiendavalt osaleda. Vastukaja avalikule konsultatsioonile näitab huvi ÜPP vastu, mis toetab jätkuvalt dünaamilist põllumajandussektorit, tagab ohutu ja kvaliteetse toidu 508 miljonile elanikule ning võimaldab teha märkimisväärseid investeeringuid maapiirkondades.“

Seotud lood:

Konsultatsioonis osalemise kõrge määr näitab seda, et põllumajandus ja selle roll ühiskonnas on muutunud paljude Euroopa elanike jaoks üha olulisemaks. Valdav enamik vastanutest (90%) on kindlad, et põllumajanduspoliitika ELi tasandil juhtimisel on tegelik lisaväärtus, kuna see tagab võrdsed võimalused ühtse turu raames ning võimaldab põllumajandusel kiiremini reageerida sellistele ühisprobleemidele nagu keskkonnakaitse (85%) ja kliimamuutustega võitlemine (73%). Sageli mainiti ka vajadust säilitada ELis majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus (86%) ning luua ühtne raamistik parimate tavade jagamiseks (91%).

Selged sihid

Ühtlasi nähtub konsultatsiooni tulemustest selgelt, mida ühine põllumajanduspoliitika peaks saavutama. Põhinõue on põllumajandustootjatele rahuldava elatustaseme tagamine, kusjuures enamik vastanutest (88%) leidis, et põllumajandustootjate sissetulekud on ELi keskmisest väiksemad ja et tootjad saavad üksnes väikese osa toidu lõplikust tarbijahinnast (97%). Põllumajandustootjate otsest sissetulekutoetust peetakse sissetulekute suurendamise parimaks viisiks (66% vastanutest).

Teine ÜPP põhieesmärk peaks olema tagada, et põllumajandustootjad innustatakse võitlema kliimamuutustega, kaitsma keskkonda ja elurikkust, vähendama mulla degradeerumist ning kasutama pestitsiidide ja väetisi kestlikumalt.

Tulemused osutavad ka sellele, et nii kodanikud kui ka põllumajandustootjad soovivad, et kitsaskohtade tõhusamaks kõrvaldamiseks peaks tuleviku ÜPP olema lihtsam ja vähem bürokraatlik.

Konsultatsiooni tulemused lisatakse komisjonis tuleviku toiduainetööstuse ja põllumajanduse teemal käimas olevasse arutellu. Võimalike tulevaste poliitikaettepanekute mõjuhinnangule järgneb ÜPP ajakohastamist ja lihtsustamist käsitlev teatis.

Taust
  • ÜPP ajakohastamist ja lihtsustamist käsitlev veebipõhine avalik konsultatsioon algas 2. veebruaril 2017 ja kestis 2. maini 2017. See oli avatud kõigile huvitatud kodanikele ja organisatsioonidele ning selleks kasutati kõikides 23 ELi ametlikus keeles koostatud küsimustikku.
  • Konsultatsiooni eesmärk oli koguda põllumajandustootjate, organisatsioonide ja mis tahes muude huvitatud isikute arvamusi kolmes peamises valdkonnas: põllumajandus, maapiirkonnad ja ÜPP praegu; ÜPP eesmärgid ja juhtimine ning põllumajandus, maapiirkonnad ja ÜPP tulevikus. See sisaldas 28 suletud küsimust (valikvastustega), viit avatud küsimust ja võimalust laadida üles kirjalikud seisukohad.

Allikas: europa.eu