Teine suurem töö on katlamaja re­noveerimine. Seda teemat on veeretatud juba möödunud aasta lõpust, kuid millegi käega­kat­su­ta­va­ni ei ole veel jõutud. Loo­mu­li­kult on võimalik see oma rahade eest kohe ära rekonstrueerida, kuid me otsime endiselt või­ma­lu­si, et kaasata siia raha väljast­poolt.

Juunis lõpetasime Setomaa aren­­gu­programmi toel juba 2009-ndal aastal ellu kutsutud Luhamaa külaplatsi projekti. Nüüd on Lu­ha­­maa külaplatsi laval ka piire ning lisaks 18 poolpalgist iste­pin­ki.

Sama programmi toel on töös Misso valla avalike interneti­punk­­tide (AIP) sisustamise ja  internetiseerimise projekt, mille rahastamisotsus on olemas. Inter­ne­­tiühenduse saavad Luhamaa ja Tsiistre külatared ning Misso val­la­maja esimesel korrusel asuv avalikuks kasutamiseks planee­ri­tud tööruum. Viimane saab selle projekti toel ka vajaliku sisustuse arvuti ja printeri näol.

Aprilli lõpul toimus järjekordne Misso arengu ümarlaud, mille tee­maks oli Misso valla arengu­ka­va. Seega on ka arengu­kava kaas­ajastamiseks tegevused alus­ta­­tud.

Veel enne suvepuhkust on ka­vas välja jagada MTÜ-de toe­tu­sed, mis nad on vastavalt voli­ko­gu poolt kehtestatud korrale taot­le­­nud.

Mai viimasel päeval külastas Misso valda Teadus- ja haridu­s­mi­nister Tõnis Lukas. Loodame, et see käik annab meile tema­pool­set toetust uue õpilaskodu ehi­ta­mi­­­se planeerimisel. Meie rolliks jääb kõigi Misso valla laste too­mi­­ne Misso kooli. Siin ootan Teie kaas­­abi, sest ainult Teie saate ot­sus­­tada oma laste paigu­ta­mi­se­ga Misso kooli põhiastmesse, kas Mis­so kool jääb või kaob? Meie rol­liks jääb siin Teie otsus vor­mis­tada.

Mis siis tulevik toob?

Jätkuvad ellukutsutud projek­ti­de­ga seotud tegevused. Au­gus­ti­kui­ses volikogus läheb arutlusele Misso Lasteaed-Põhikooli ava­mi­ne alates 1. september 2011 ehk Misso Keskkooli restruk­tu­ree­ri­mi­ne.

Juuni lõpus, 25-27, kor­ral­da­me Pulli järve avaliku ujumis­ko­­ha purde ehitamise talgud, et re­­konstrueerida täna juba väga hal­vas seisukorras purre. Kui see Teile korda läheb, siis olete kõik oodatud panustama ehi­tus­­­mater­ja­li ja tööpanusega.

Kooli direktor Ere Käis tegi suu­re­pärase ettepaneku, kor­ral­da­da septembris, Misso valla aasta­päe­­va tähistamiseks, Misso valla nä­­dal (6-10. september), kus tun­nus­­tatakse Misso valla tubli­maid. Arvan, et see ettepanek on teos­tust väärt.

Endiselt on Teie, hea Misso rah­­vas, ettepanekud ja konstruk­tiiv­­ne kriitika Misso valla elu­kesk­­­konna parandamiseks tere­tul­nud.

Kaunist, sooja ja värvilist suve soo­­vides!