Euroopa Liidu prioriteedid on suunatud eeskätt kliimamõjude vähendamisele ning energiakasutuse efektiivsuse suurendamisele. Aastaks 2020 plaanitakse vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni 20%, suurendada taastuvenergia osatähtsust 20% võrra ning parandada energiakasutuse efektiivsust samuti 20% võrra.

Rakvere linn liitus aastal 2009 ühena esimestest Euroopa linnapeade paktiga ja juba samal aastal valmis linna säästva energia kava.

Rakvere linn on võtnud eesmärgiks koos teiste Euroopa linnadega 20protsendilise süsinikdioksiidi emissiooni vähendamise aastaks 2020. Rakvere on teinud palju, et hoida keskkonda ning vähendada inimtegevuse mõju kliimale.

Suurendatud on linna omandisse kuuluvate hoonete energiatõhusust ning kõigis linna avalikes hoonetes ja tänavavalgustuses kasutatakse üksnes rohelist energiat. Osaletakse aktiivselt rahvusvahelistes kliima- ja energiaprojektides.

Aastal 2010 oli Rakvere linn Euroopa säästva energia auhinna konkursil kõrgel kohal - kuue parema linna hulgas.

Uue algatusena ühines Rakvere 2011. aastal Euroopa Komisjoni algatusega "Targad linnad ja kogukonnad". Algatuse raames on linnal kavas koos Eesti juhtivate ülikoolide ja ettevõtjatega rajada Rakverre Targa Maja kompetentsikeskus.

Kuna ligikaudu 40% energia­kasutusest ning 36% süsinikdiok­siidi emissioonist on seotud just hoonetega, siis nä­hakse siin ka va­jadust muu­tus­teks. Muutuste el­lu­viimiseks on sea­tud nõue, et hil­jemalt aastaks 2018 on kõik avaliku sektori kasutatavad hooned uued ning aastaks 2020 on kõik uued hooned pea­aegu nullenergia hooned. Olulist rolli nähakse siin just informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnal, mis suudaks hoonete tehnosüsteeme säästlikult ja kasutaja vajadusi arvestades targalt juhtida.

Targa Maja kompetentsikeskuse moodustamist Eestisse ja Rakverre toetab mitu asjaolu. Eeskätt Eesti IKT-valdkonna tugevus ja mitmekesisus ning Rakvere piirkonna haridusasutustes õpetatavad erialad (infotehnoloogia, ehitus, automaatika, keskkonnatehnika, mehhat­roo­nika, sotsiaalhooldus jt). Rakveres on mitmekesine ettevõtluskeskkond, mis võimaldab tarkade lahenduste toodetesse ja teenustesse integreerimisega suurendada nende lisandväärtust ning ühes sellega Rakvere linna positsiooni nii Eestis kui maailmas.

Rakvere usub, et säästva ja targa linnaruumi arenguga saab saavutada ka väiksemate omavalitsuste konkurentsis püsimise Euroopa tasandil. Nagu me Rakveres ütleme: suured asjad saavad alguse väikestest.