Kõigile nähtavad on Misso alevikus siblivad kopad,kallurid ja töömehed, kes täie hooga vee- jakanalisatsioonitrasse maha laotavad. See jätkubhilise sügiseni. Meie jaoks on see tähendanud ligikaudukaheaastast teile nähtamatut bürokraatlikkueeltööd. Suurimad tänusõnad on auga välja teeninudprojekti eesvedaja Maidu Laht ja tema igapäevasedabilised Krislyn Kuut ja Kaire Trumm - olgete tänatud!

Aktiivselt käib töö uue valla arengukava ja eelarvestrateegiakoostamisega, mis peavad valmimaseptembri lõpuks.

Kevadine projektiralligi on saanud tänaseks ühelepoole. Kurb on tõdeda, et meil jälle ei õnnestunudlaste mänguväljaku rajamiseks abiraha saada. Kooliõpilaskodu akende vahetamiseks oleme koolieestvedamisel juba kaks aastat abivahendeid taotlenudja rõõm on tõdeda, et tänaseks on õpilaskoduluued aknad ees.

Setomaa Arenguprogrammi toel läheb Misso vallastöösse Misso vallakeskuse projekteerimine,võimaliku tööstusala tasuvuse ja teostatavuse analüüsning Luhamaa külaseltsi eestvedamisel ja vallavalitsusegakoostöös Luhamaa külaplatsi maapinnaettevalmistamine. Setomaaga koostöös antirahastus nelja valla ettevõtlusstrateegia ja majanduseteemaplaneeringu koostamiseks.

KIK-i kevadvooru esitasime taotluse päikeseelektrijaamarajamiseks vallakeskuse katusele, et tootaendale elektrit ja seeläbi kulutusi kokku hoida. Tänasekspole me veel rahastamise vastust KIK-iltsaanud - loodame parimat. Samuti ootame vastustEST-LAT-RUS programmist vallakeskuse energiatõhusaksmuutmise rahastamistaotlusele.

Eriliselt hea meel on mul täna selle üle, et meieMTÜ-d on muutunud järjest tugevamaks ning teevadväga palju ise ära oma elukeskkonna mitmekesistamiseks.Misso valla liiderprogrammist taotlejad onEestis neljandal kohal toetuste saamise osas ühe elanikukohta - 246€/elanik. Olgu teil häid mõtteid ja pealehakkamisttulevikuski! Piiriveere Liidri kevadinetaotlusvoor läks meie valla taotlejatele samuti hästi -oodata on valla ja MTÜ Misso Spordiklubi ühistöötulemusena kaasaegset jõusaali ning, koostöös noorteja Tsiistre linamuuseumiga, kino. Teisi taotlusvoorutulemusi näete ise juba siis, kui eestvedajad neid elluhakkavad viima.

Nüüd koolist - volikogu vähendas oma maikuu istungilkoolijuhi koormust 0,5 kohale. See otsus ei sündinudkergelt, kuid paraku ei jätnud koolijuht volikoguleteist valikut. Nii aprilli kui mai volikogu komisjonidekspalusin ma koolijuhilt ettekannet kooli tulevikplaanidekohta, kuid tulutult. Nimelt vähendas riikkooli juhtumiskulude rahastamist 1.jaanuarist 20120,5 direktori ametipalga ulatuses. Samas on aastast2009 tõusnud valla omavahendite osakaal kooli eelarvestkaheksa protsendi võrra. Eelarve menetlemisekäigus koos koolijuhist volikogu liikmega ei leitudselle katmiseks enam lisavahendeid. Koolijuht saiülesandeks viia eelarve tasakaalu läbi kooli sisemistemuudatuste - paraku pole tänaseni volikogule ega vallavalitsuseleühtegi ettepanekut tulnud- seega on koolieelarve liikumas järjest sügavamasse miinusesse.

Kuna kooli personali koosseisu ja palgad kinnitabvallavalitsus koolijuhi ettepanekul ja volikogu pädevuseson hetkel ainult koolijuhi koormus ja palk,siis sellest tulenes ka selline otsus. See otsus ei tähenda,et koolijuht peab lahkuma. Ei - koormusedtuleb kooli siseselt lihtsalt ümber jaotada. Sellega eilahene loomulikult probleemi sisu - küsimus jääb,mis suunas liigub Misso valla haridus? Kutsun veelkordavalikult kooli personali osalema volikogu komisjonidetöös, arengukavade aruteludes ja temaatilistelümarlaudadel st rääkima kaasa valla ja koolitulevikku puudutavates küsimustes enne, kui sünnivadotsused. Me ei saa teada teie mõtteid ja nendegaarvestada, kui te neid avalikes aruteludes välja eiütle ning te ise teiste sektorite esindajatega kompromisslahendusteniei jõua.

Lõpetuseks soovin kõigile ilusat suve! Laadige ennastsuvepäikesega, mida Eestimaa taevas pakub, etsügisel taas uuteks väljakutseteks valmis olla.