Muusikakoolis on 176  õppurit: 162 pilliõppes ja 14 eelklassis. 

Milvi Rookäär jääb andma ainult muusikaloo tunde, akordionit hakkab õpetama Kaspar Uljas - noor ja tegus mees, õpib EMTA-s. Ja klassikalist kitarri Vahur Kubja asemel Aet Mikli. Vahur tuleb õpetama ainult ühte õpilast.

Uuelt õppeaastalt ootame juba traditsiooniliselt särasilmseid, musikaalseid, uudishimulikke ja töövõimelisi õpilasi ning rõõmsameelseid, hästi välja puhanud, teotahtelisi ja sisemiselt motiveeritud õpetajaid. Lisaks ootame loomulikult jätkuvalt tuge ja positiivset suhtumist Saku Vallavolikogult ja Saku Vallavalitsuselt.

Väikeseid muudatusi saab muusikakoolis kindlasti toimuma, kuid ei midagi märkimisväärset.


Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets

Saku Gümnaasiumis on täna 874 õpilast, neist 1.-4. klassis 398, 5.-9. klassis 350 ja gümnaasiumiosas 126. Klasse on kokku 38. Sel aastal alustab neli esimest klassi 102 poisi-tüdrukuga ja üks gümnaasiumilend (10. klass) 47 noormehe-neiuga. Kõige rohkem on kasvanud algkooliõpilaste osa (1.-4. klass) ja klassid on suured.

Veidi on muutusi ka pedagoogide peres: alustab noor eesti keele õpetaja Merli Paasik, kes annab tunde põhikooli õpilastele, teine päris uus õpetaja on matemaatik Maret Rinne, kes annab tunde nii põhikoolis kui gümnaasiumis. Algkoolis alustab eripedagoog Pille Maasik ja pikapäevaõpetajana Mari Teder.

Koolis on tagasi 1. klassi õpetajana Eva Ool, inglise keele õpetaja Helle Leisalu, poiste kehalise kasvatuse õpetaja Mikk Põdramägi ja füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbik.

Ootan uuelt õppeaastalt kõige rohkem töörahu! Seda, et õpetajad saaksid rahulikult oma tööd teha ning ei oleks häiritud muudatuste tõmbetuultest üldharidusmaastikul. Ja et õpilased saaksid õppida ja oleksid meie koolikeskkonnas rõõmsad ja õnnelikud.

Meie selle aasta plaanid on kodulehel kalendris kättesaadvad. Uuemaks ettevõtmiseks on koostöö Saue Gümnaasiumiga: 21. septembril oleme kutsutud Sauele olümpiamängudele, koos viime läbi gümnaasiumiõpilaste kodanikupäeva foorumi, kevadel on Saue õpetajad teretulnud heade kogemuste päevale.

Sel aastal pöörame rohkem tähelepanu tervislikele eluviisidele, teeme ennetustööd, et vältida  mokatubaka tarbimist ja muid sellelaadseid pahesid. Meie selle aasta märksõnaks on „Terves kehas terve vaim". Kindlasti on plaanis ka muusikal, sest kevadine "Vahva rätsep" andis paljudele tiivad!

Uuenenud on algkoolimaja võimla - värviti lagi ja seinad ning pandi uus põrand. Hetkel on veel väga lakilõhnaline, aga mõne aja pärast saab tunde juba teha.

Suure kooli ees on uus videovalve, et meil oleks turvaline.

Klassikomplektide arv on kasvanud, üks 4. klass on jälle suures majas. Sel aastal mahume veel kenasti ära ja loodan, et järgmisel ka. Küll aga tuleb tegeleda ülejärgmiseks aastaks ruumilahenduse leidmisega. Seetõttu ootan konstruktiivset koostööd kooli, lastevanemate ja valla tasandil - et tehtaks õigeid otsuseid.

Minu soovid uueks aastaks: leidke igas päevas midagi positiivset; tehke iga päev üks heategu; hoidke tervist, käige jalgsi, leidke üles ujula ja valgustatud suusarada; uskuge imedesse, vähemalt jõulude ajal; leidke aega päiksetõusu vaadata; ärge unustage, et naeratus on parim relv!

Kajamaa Kooli direktor Maire Metsalu

Kajamaal on õpilasi nimekirjas 30. Liitklassidena alustavad tööd 1.-2. klass, 3.-4. klass ja 8.-9. klass. 5. klass ja 6. klass on üksikklassid, 7. klass puudub. Lisaks töötab veel 3.a-4.a klass ning 8.a-9.a klass.

Õpetajaskonnas on sel õppeaastal mõningaid muudatusi. Koolist lahkus kaks õpetajat, Merit Suurna ja Kristi Väär, kes mainisid põhjusena pikka vahemaad kodu ja kooli vahel. Kui õpetaja leiab tööd kodu lähedalt, siis on selline valik ju mõistetav. Septembrist alustas tööd kaks uut pedagoogi: klassiõpetajana Daisy Talpsepp ja eesti keele ning informaatika õpetajana Ene Jaaniste.

Ootan uuelt õppeaastalt meeskonnatöö jätkumist. Kuigi koosseisus on muudatusi, loodan, et uued õpetajad leiavad ühise keele nii töötajate kui õpilastega. Püüame jätkata koolitöö korraldamist põhimõttel, et õpilased täidaksid koolikohustust, saaksid põhihariduse ja oleksid võimelised jätkama õpinguid, et omandada elukutse.

Uuendamisel on kooli kodulehekülg. Tahame kiirendada ja parendada majasisese info liikumist. Enam tähelepanu on plaanis pöörata ka IKT võimaluste kasutamisele (Miksikese õppekeskkond, Koolielu portaal jm). Samuti paneme rõhku õuesõppe tõhustamisele, mis looduse keskel asuvas koolis peaks olema tavapärane.


Kurtna Kooli juht Priit Jõe

Kurtna Koolis alustab õppetööd 131 lasteaialast ja 162 õpilast.

Meil alustab neli uut õpetajat: Kristjan Saar lasteaias liikumis- ja ujumisõpetajana, Airi Siim lasteaias rühmaõpetajana, Katrin Kalvik klassiõpetajana ning Ott Rovgeiša füüsikaõpetajana.

Kurtna Kool jätkab sel õppeaastal OMA näo kujundamist. Tahame jõuda lähemale ja luua lisaväärtust visioonile „Oleme sõbralik maakool, kus toimetavad eluterved inimesed ja õppimine on au sees".

Lasteaia 2012/2013 õppeaasta moto on „Liigu-märka-kaasa"  keskendume õuesõppele kui vahetu kogemuse omandamisele ning koduloolise õppematerjali „Kurtna lugu" täiendamisele.

Kooli õppekasvatuse eesmärgiks on õpilaste funktsionaalse lugemisoskuse parandamine ja keskkonnateadlikkuse suurendamine. Sel õppeaastal tegeleb kogu kool Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektiga, mille toel soovime arendada õpilaste ja õpetajate kriitilist ja loovat mõtlemist, huvi loodus- ja reaalainete ning teadustööde vastu, meeskonna- ja koostööoskust ning kirjalikku ja suulist eneseväljendust.


Lasteaia Terake õppealajuhataja Marika Korjus

Terake alustab sel õppeaastal 10-rühmalisena: avasime aadressil Juubelitammede tee 6 kaks uut sõimerühma. Ühtekokku käib Terakeses 220 last. Uute rühmadega kaasnes neli uut pedagoogi ja kaks õpetaja abi. Lisaks sai Sipsikute rühm uue õpetaja Raina Koppeli ja Mõmmikute rühm õpetaja abiks Berit Sassi.

Õppeaastat alustasime kahe tööka koolituspäevaga personalile. Kõik töötajad läbisid esmaabiandja ja väärtuskasvatuse koolituse.

Juba on oodata esimesi väliskülalisi: 7. septembril külastab meie lasteaeda 20 lasteaiaõpetajat Soome Vabariigist Vantaast, nad osalevad  terve päeva meie lasteaia tegevustes.

Aasta lõpuks valmib uue perioodi arengukava, alustame meediakasvatusega. Enne lastele meediamaailma tutvustamist koolitame sel teemal õpetajaid.

Uuelt õppeaastalt ootame ennekõike palju toredaid lapsi ja peresid. Jätkame juba traditsiooniliste üritusega peredele: maastikumänguga „Otsi Marti III", Päkapikukohvikuga, teatrifestivaliga, kevadise perepäevaga.

Lastega teeme teatrit ja tutvume  kodukoha Sakuga. Tervistedendavas lasteaias spordivad nii töötajad kui lapsed, viibime palju õues, pöörame tähelepanu turvalisusele.


Lasteaia Päikesekild juhataja Tiiu Rõuk

1. septembri 2012 seisuga on Päikesekillus lapsi 271, rühmi 13.

Uued töötajad on lasteaiaõpetajad Kadi Seeme, Marju Kütt ja Kadri Tomann.

Eks iga õppeaasta algusega kaasneb pisuke ootusärevus ja lootus, et uus tuleks vanast parem ning samas jääks alles eelnevate aegade väärtuslik. Sellele aitab kaasa loov mänguline tegevus, looduse uurimine, lugude hindamine, tervise hoidmine, isetehtu ja koostehtu tunnustamine.

Tegutseme selle nimel, et püsiks Päikesekillu vaim ja hing ning põhiväärtustest ühine arusaam, jätkuks partnereid austav koostöö igal tasandil.

Üks unistus - Päikesekillu renoveerimine - hakkab reaalset kuju võtma. Suur tänu kõigile, kes selle teostamisele kaasa aidanud! Küllap läheb täide teinegi soov - saada turvaline ja lastele mitmeid tegevusi pakkuv õueala. Tammsaaregi öelnud, et unistada tuleb niikaua, kuni unistused reaalseks muutuvad.

Eeltöö arengukava ja õppekava uuendamiseks on tehtud, alanud õppeaastal saab see paberil kinnitatud. Üks reaalne materjal on õpetajatel kohe kasutada, nimelt kevadel trükivalgust näinud „Päikesekillu lilleraamat" koos lillelugudega.

Kokkupuude lastega seab kõrged nõudmised meie endi käitumisele, lapsed aduvad meie väärtushinnanguid ka sõnadeta. Igaühe arenguks ning rahuloluks on vaja suutlikkust otsustada ja vastutada, on vaja normaalset töökeskkonda, töö väärtustamist ning tasakaalu. Tasakaalu leidmine eeldab pühendumist, visadust, loomingulisust, töökust, vastutust, usku iseendasse ja kaaslastesse. Ilma tasakaaluta on raske olla eeskuju, olla usaldusväärseks saatjaks lapse kasvamise teel.


Nõlvaku lasteaia direktor Merle Perm

Nõlvaku on 6rühmaline 120 kohaga lasteaed Saue ja Saku valla 3-7-aastastele lastele.

Meie maja avati 29. augustil, lapsed tulid alates 3. septembrist. Hoone on noorem kui poisid ja tüdrukud, kes siin käivad! Ootan, et meie salapäraselt toimiv energiasäästlik maja on soe, hubane ja sõbralik ning laste ja töötajate toimetamine sujub siin hästi. Loomulikult loodan, et lapsed õpivad meie tublide õpetajate juhendamisel palju uut, et vanemad on rahul ja koostöövalmid.

Õppeaasta teemaks valisime read Heljo Männi luuletusest „Muinasjutul oma seadus: kurjusest saab jagu headus". Eks see kirjeldab meie sisulisi valikuid: õppetöö läbi muinasjutu, hea ja kurja tundmaõppimine ning siht olla hea. Ootan tegusat ja rõõmurohket aastat.