Porkuni Kool on liitunud Ees­ti Eriolümpialiikumisega. Ees­ti Eriolümpia on 2010 a loodud mittetulundusühing, mille ees­märgiks on aidata kaasa Eesti vaimsete ja liitpuuetega inimeste kehakultuuri - ja sporditegevuse edendamisele ja enesetäienda­misele.Ühing levitab rahvusva­helise organisatsiooni „Special Olympics International" põhikir­jalisi eesmärke kogemuste vahe­tamise, samuti seminaride, loen­gute, kursuste, konverentside ja spordivõistluste korraldamise teel. Ühingu liikmeteks on eriva­jadustega laste koolid ja hooldus­asutused.

Porkuni kool on aktiivselt osa­lenud ürituste korraldamises ja neist ka osa võtnud, seetõttu oli valik loogiline. Kool toetas samu­ti ettevõtmist ja nii oligi juba aas­ta algul teada, et sõiduks läheb. Eriolümpial osalemises on põhili­ne osavõtt, vähem tähtsustatakse võitu, kuid Evelyni ja laste arva­tes ei taheta siiski ainult osalema minna. Kui saadi teada, et Porku­ni saab kaks kohta, selgitati kohe ka kandidaadid. Kaie ja Gabriel on kooli võistlustel eesotsas, osa­levad aktiivselt mitmesugustel ettevõtmistel ja nii oli valik loogi­line. Kevadest peale on treenitud, nii jooksmist kui muid alasid, nüüd kasutatakse aktiivselt suu­satamisvõimalusi Tamsalus, sest Porkunis praegu suusaradasid ei ole. Porkuni õpilased lähevad nädalavahetuseks koju ja ka seal tehakse võimalustele vastavalt trenni.

Evelyn Himma ütles, et Kaie ja Gabriel stardivad 1 km ja 2,5 km vabatehnikadistantsil ning koos Kiigemetsa kooli lastega 4x1 km teatevõistluses. Distantside vali­kul arvas õpetaja, et klassikateh­nikas võib suuskade määrimine keeruliseks osutuda, teadmata on ka, kui rangelt reegleid jälgitakse, seepärast piirduti vabatehnikaga.

Eriolümpial kasutatav süsteem seab eelvõistluste järgselt osale­jad umbes 8 liikmelistesse divis­jonidesse ja omavahel võisteldak­se lõppvõistlusel divisjonikaaslas­tega. Võitjad saavad medalid ja diplomid, nagu ikka.

Detsembri algul korraldas Porku­ni Kool ürituse, kus oma kooli las­tele räägiti riigist, kuhu Kaie ja Gabriel võistlema sõidavad. Kok­ku tulnud koolirahvas sai õppe­alajuhataja Urve Karbilt teada, et Lõuna - Korea asub Eestist väga kaugel, seal elab 50 miljonit inimest ja rahaühikuks on won. Eriolümpial osaleb sellel aastal üle 3300 sportlase ja treeneri 112 riigist.

Seejärel tutvustas Evelyn Himma võistlejate varustust, mida näita­sid Kaie ja Gabriel. Riietus ja suusad on saadud toetajate abiga. Toetati nii rahaliselt kui ka sellega, et või­maldati varustust väga soodsate hindadega osta.

Eriolümpiale sõiduks toetasid Porkuni kooli Tommy Svanborg ja The Rotary Club of Amrava­ti koos President Dr. Sangita Kaduˇga , Seppo Taniel, AT Sport, ICE PEAK, Avinurme Vallavalit­sus, Porkuni Kool, Jõululoosi toe­tajad.

Toetus on vajalik seetõttu, et Erio­lümpia katab ainult Koreas viibi­mise kulud - lennupiletid, varus­tus ja muu tuleb endal hankida.

Peale üritust toimunud kohvi­lauas räägiti võistlustest pike­malt.

Reis tuleb pikk, starditakse 27. jaanuari hommikul ja tagasi saa­butakse 12 päeva pärast. Kõik päevad ei võistelda, korraldajad on teinud mahuka kultuuriprog­rammi, milles jõudumööda osaletakse.

Kooli direktor Tiit Leemets ja õp­pealajuhataja Urve Karp ei pelga, et lastega kaugel midagi juhtub. Nende sõnade kohaselt on Kaie ja Gabriel tublid ja mõistlikud lapsed, kellel piisavalt kogemu­si, et pikal reisil hakkama saada. Kool toetab igati laste osalemist Eriolümpialiikumises ja Koreas­se sõit on loogiliseks jätkuks ja preemiaks tehtud tööle. Siinkohal on põhjust tunnustada nii Evely­ni lastega tehtud tööd kui tema enda eeskuju. Himma pere on sportlik ja osaleb paljudel üritus­tel, Evelyn ise on aga oma vanu­seklassi suusa, jooksu - ja kerge­jõustikuvõistlustel alati eesotsas.

Evelyni sõnul on põhilised ette­valmistused tehtud, nüüd peab veel kõvasti treenima ja selle plaaniga on ka taevataat nõus, avades oma lumekoti, nii et suu­satamiseks vajalikud tingimused vähemalt praegu on ülihead. Kooli jõululaadal müüsid Evelyn, Gabriel ja Kaie usinasti loteriipi­leteid, milles loositi välja toetaja­telt saadud esemeid, kogudes nii raha veel vajaminevate kulude katteks. Jõululoteriid Koreasse sõitjate toetamiseks aitasid kor­raldada Tamsalu Vallavalitsus, Tamsalu NNKÜ-NMKÜ, Mesi­linnu Talu, Tamsalu Apteek, Ra­vest Eesti AS - Raul Veelma abi­kaasaga, Tamsalu Spordikomp­leksi tervisetuba ja ujula, Juuk­surisalong Ilu Pärl, küünetehnik Kristi, Alla Veermetsa ehted, Urma Saart - Oriflame kosmee­tika, Terje Kundla - Tupperware tooted, Vatsu pubi, sepp Ermo Lood, Reena Curphey - vilditud tooted, sepp Harry Vatsfeldt, vil­lased sokid - Maimu Vatsfeldt, Anu Aas - Avoni ehted, Ain Aasa - rahvuskivist meened, Juuksla - juuksur Ally, Merti Grupp Eve Salu, Kristina Vikk, Alli Kalavus, Hagar - leivad, Ülle Pärg - Avoni tooted.

Kaie, Gabriel ja nende treener Evelyn Himma esindavad kauges Koreas Eestit, aga ka meie valda ja oma kooli.

Pöidlad pihku