Töötamist Keila vallas iseloomustab Kadi ise järgnevalt: „Töö ligi 5000 elanikuga vallas on vastutusrohke, aga huvitav. Keila valla eripäraks on see, et kui talvisel ajal on piirkond võrdlemisi vaikne ja tegemist on eelkõige varavastaste süütegude või keeruliste liiklusoludega, siis suveperioodil liigub vallas väga palju „võõrast rahvast“. Piirkonnas on palju suvekodusid ning rannaaladel toimub nii mõndagi. Samuti on Keila vald päris suur piirkond ning selle suurimad asulad Klooga, Keila- Joa, Karjaküla ja Lehola on oma olemuselt võrdlemisi erinevad, mistõttu ka töö vaheldusrikas.“

Tulemusliku politseitöö juures rõhutab Kadi ühe olulise eeldusena just koostööd piirkonnas – seda nii vallaametnike ja -asutustega, teiste politseiametnikega ja kohaliku kogukonnaga üldisemalt. Koostöö tähendab nii info edastamist kui vastastikust abistamist, konstaabliga kontakti saamiseks on kodanikul võimalik tulla ka vastuvõtule. Kuna viimasel ajal pöörab politsei rohkem tähelepanu just perevägivalla juhtumitele ning muudele inimestevahelistele konfliktidele ja nende lahendamisele, siis julgustab politsei kodanikke alati infot edastama, kui kodused probleemid on „üle pea kasvanud“. Kuid samas tuletab Kadi kõigile meelde, et selliste olukordade puhul on siiski mõistlik eelnevalt kaaluda, kas mure lahendamist on otstarbekam alustada kohaliku sotsiaalteenistuse abil või pöördudes kohe politsei poole.