Kui väikese väikeehitise püstitami­sel on vaja vallavalitsust teavitada või vallavalitsuselt luba küsida?

Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik kuni 20 m2 ehitisealuse pinna­ga väikeehitise püstitamise kavatsusest tea­vitama vallavalitsust, esitades kümme töö­päeva enne väikeehitise püstitamise alusta­mist taotluse ehitise püstitamiseks koos asen­diplaani ja väikeehitise arhitektuurse lahen­dusega. Väikeehitise asendiplaani ja arhitek­tuurse lahenduse kooskõlastab vallavalitsuse arhitekt. Vastava taotluse vormi saab ehitis­registri kodulehelt www.ehr.ee.

Kuidas inimene teab, kas tegemist on detailplaneeringu kohustusega alaga?

Detailplaneeringu kohustusega alad on tihe­asustusalad (alevike ja külade hoonestatud alad, aiandusühistute maa-alad jne). Saku valla tiheasustusaladest saab ülevaate Saku valla üldplaneeringust, millega on võimalik tutvuda valla kodulehel (Ehitus ja planeeri­mine / Üldplaneeringud).

Mis sobib asendiplaaniks ning kuidas peab olema kirjeldatud arhitektuurne lahendus?

Asendiplaaniks sobib katastriüksuse plaan või geodeetiline alusplaan või muu kinnistu pindala hõlmavale plaanile joonistatud skeem, kus on ära näidatud väikeehitise kuju, gabariitmõõdud ja kaugus piiridest.

Arhitektuurse lahenduse kirjeldamiseks tuleb esitada joonis või joonised (põhiplaan, vaated, vajadusel lõige) väikeehitise kohta koos põhimõõtudega (pikkus, laius, kõrgus). Kui tegemist on ostutootega (näiteks mon­teeritav kasvuhoone või puitmajake), võib esitada ka toote infotrükise, kus on ära näi­datud ehitise mõõdud.

Millised on kõige sagedamini ette tulevad probleemid seda tüüpi ehitiste puhul?

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise (kuur, klaaskasvuhoone, väliköök, auto varjualune jms) püstitamisel oma kinnistule tuleb lähtuda järgnevast:

1) Kuni 20 m² väikeehitise puhul arvestatak­se ehitisealust pinda horisontaalprojektsioo­ni pinnana, mille hulka arvatakse ka ehitise väljaulatuvad osad ning sammastel olev ehi­tise osa. Lihtsamalt öeldes on see katusega kaetud pind ehk mõõdetult katuseräästa joo­nelt. Kõrgus ehk kõige kõrgem katuse osa ei tohi olla kõrgemal kui 5 meetrit maapinnast. Näiteks, kui hoone välisseina mõõdud on 4x5 meetrit ja kavandatav viilkatus koos räästas­tega on 5x6 meetrit, siis ei ole tegemist alla 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisega, vaid 30 m ehitisealuse pinnaga väikeehitise­ga ning selle ehitamiseks on vajalik valla­valitsuselt taotleda kirjalik nõusolek.

2) Väikeehitise kavandamisel krundile peab arvestama sellega, et naaberkrundile ei sea­taks täiendavaid ehituslikke piiranguid. Seega tuleb soovitud väikeehitis kavandada mitte lähemale kui 4 meetrit krundi piiridele. Jälgima peab ka, et väikeehitist ei püstitataks naabri hoonetele lähemale kui 8 meetrit (mi­nimaalne tuleohutuskuja). Oma kinnistu hoo­nete suhtes tuleohutuskuja ei pea arvestama.

Millist luba on vaja piirdeaia rajamiseks?

Piirdeaiad ei kuulu kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste hulka. Detailplaneerin­gu kohustusega aladel tuleb piirdeaedade ra­jamiseks taotleda vallavalitsuselt kirjalik nõusolek. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbi­vaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv 31,95 eurot.

Juhul kui piirdeaed püstitatakse koos hoonega, siis eraldi kirjalikku nõusolekut vaja ei ole. Sellisel juhul kajastub piirdeaed hoone ehitusprojektis ning rajamine on lubatud hoonele antud ehitusloaga.

Millal ma võin siis oma kuni 20 m² kuuri ehitama hakata?

Taotluse menetlemise tähtaeg on kümme päeva. Kui vallavalitsus ei esita nimetatud tähtaja jooksul väikeehitise püstitamisele täiendavaid tuleohutusnõudeid või krundi ja ümbruse varasemast hoonestusest tulenevaid nõudeid või ei nõua ehitise omanikult lisaandmeid, võib ehitise omanik alustada väikeehitise püstitamist.

Kas kuni 20 m² väikeehitiste püstitamise korral tuleb maksta ka riigilõivu?

Riigilõivu tasuma ei pea.

Kas alla 20 m² väikeehitised tuleb kanda ehitisregistrisse ja kas neile tuleb taotleda kasutusluba?

Kui väikeehitis on püstitatud, tuleb ehitise omanikul viie tööpäeva jooksul esitada valla­valitsusele ehitise teatis, mille alusel kantak­se ehitis ehitisregistrisse. Sellega on fikseeritud, et ehitis on valmis ja võetud kasutusele.

Kasutusluba väikeehitise kasutamiseks ei ole nõutav. Teatise vormi saab ehitisregistri ko­dulehelt www.ehr.ee

Kui soovin oma kuni 20 m² väikeehitise lammutada, kas ka selleks on vaja vallalt luba küsida?

Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise lammutamiseks luba ei ole vaja taotleda (v.a keskkonnaohtlikud ehitised). Lammutustöö­de lõpetamisel tuleb omanikul esitada teatis ehitise likvideerimise kohta (teatise vormi saab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee) koos ehitusjäätmete utiliseerimist tõendava­te dokumentidega.

____________________________________________________________

Kas teadsid et...

Kuni 20 m² väikeehitise puhul arvestatakse ehitisealust pinda horisontaalprojektsiooni pinnana, mille hulka arvatakse ka ehitise väljaulatuvad osad ning sammastel olev ehitise osa. Lihtsamalt öeldes on see katusega kaetud pind ehk mõõdetult katuseräästa joonelt.Detailplaneeringu kohustusega aladel peab ehitise omanik kuni 220 m ehitisealuse pinnaga väike-ehitise püstitamise kavatsusest teavitama vallavalitsust, esitades taotluse ehitise püstitamiseks koos asendiplaani ja väikeehitise arhitektuurse lahendusega, millel on põhiplaan, vaated ja vajadusel ka lõige ning ära märgitud põhi-mõõdud: pikkus, laius, kõrgus. Joonis ei pea olema koostatud arvutis, sobib ka käsitsi tehtud variant.