Külaelanikke ja vallavalitsust huvitavad äriplaanist kahtlemata enam võimalused nende teede avaliku kasutuse tagamiseks ja saamiseks valla omandisse. Üks avaliku kasutuse võimalus on kokkulepe teekinnistu omanikuga. Eratee avalik kasutus tähendab elanike jaoks seda, et seda teed võib kasutada nagu mis tahes muud avalikult kasutatavat teed ehk samamoodi nagu vallale kuuluvat teed. Sellisel juhul lepib vald omanikuga kokku tee hooldamises, teehoiukulude kandmises, hüvitises jms. See kõik on valla ja omaniku vahelise kokkuleppe teema ega tohi mõjutada elanikke.

Mis juhtub aga siis, kui teede avalikuks kasutamiseks valla ja omaniku vahel kokkulepet ei sünni? Sel teemal vastas elanike küsimustele MAQS Law Firm Advokaadibüroo advokaat Kristo Kallas. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse § 3 lg 1 p 7 kohaselt on lubatud sundvõõrandamine (SV) avalikult kasutatava tee omandamiseks.
Sundvõõrandamise aluseks on detailplaneering, mille kohaselt peavad kõne all olevad teed olema määratud avalikuks kasutamiseks, mis antud juhul nii ka on. Sel juhul teevad vallavalitsus ja volikogu kinnistu omanikule ettepaneku selle võõrandamiseks. Keeldumine või mittevastamine selleks antud tähtajaks on piisav alus sundvõõrandamise menetluse alustamiseks. Elanike avaldust sundvõõrandamise algatamiseks vaja ei ole.
Loomulikult eelistab nii seadus kui vald asjade rahumeelset ja konstruktiivset lahendamist ehk kokkulepet. Vald on teinud omanikele ettepaneku tee avaliku kasutuse servituudi seadmiseks või tee vallale võõrandamiseks.

Koosolekul vastasid kommunaalameti juhataja Alar Mik ja advokaat Kristo Kallas suurele hulgale külaelanike esitatud küsimustele. Kohaletulnuile antigi põhjalik ülevaade, millised on võimalused saada eraomandis olevad teed avalikult kasutatavaks, milliseid toiminguid tuleb teha, kaua miski aega võtab, mis sellega kaasneb jne.

Infot Pärnamäe teede kohta saab Pärnamäe küla kodulehelt www.pärnamäeküla.ee, vallavalitsus annab jooksvalt teada kõigest külavanemale, kes siis kohalikke initsiatiivgruppe informeerib. Hoiame vallaelanikke jätkuvalt toimuva ja tehtuga kursis.