Muutumas on õpetuse sisu, kasutame tulevikku suunatud õppevahendeid ja -meetodeid. Olulisel kohal on koolikultuuri kujundamine, et igaüks võtaks endale vastutuse arengu ja tulemuste eest, oleks loov ning lugupidav enda ja teiste suhtes. 2012. aastal asusid TÜ eetikakeskus, haridus- ja teadusministeerium ja TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus koos arvukate koostööpartneritega välja töötama hea kooli mudelit, mille sihiks on saavutada ühiskondlik kokkulepe hea kooli aspektides ning leida need mõõdikud, mis kooli headust kõige paremini näitavad.

Hea kooli mudel rakendab kujundava hindamise põhimõtteid koolide hindamises, pannes suurt rõhku kooli eneseanalüüsile, kogemuste vahetamisele ning toetavale tagasisidele.

Haridus- ja teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames andis Tartu ülikooli eetikakeskus 12. detsembril 6. väärtuskasvatuse konverentsil „Hea kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal?" üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2013", mille pälvisid Tabivere gümnaasium, Salme põhikool ja Peetri lasteaed-põhikool. Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2013" pälvisid Tallinna Linnupesa lasteaed, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed ning lastekeskus Midrimaailm.

Sel aastal toimusid esimest korda ka „Hea kooli rajaleidja" ja „Hea lasteaia rajaleidja" konkursid, millega tunnustatakse koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes aspektides, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Konkursitööks oli koolide eneseanalüüs, keskendudes koolielu neljale valdkonnale: õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja hindamine; õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond; juhtimine ja eestvedamine ning koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel.

Žürii tunnustas „Hea kooli rajaleidja" tiitliga järgmiseid õppeasutusi: Tallinna Saksa gümnaasium, Tabivere gümnaasium, Orava põhikool, Salme põhikool, Krootuse põhikool, Pärnu Kuninga tänava põhikool, Valga põhikool, Peetri lasteaed-põhikool, Lüllemäe põhikool, Tartu Kivilinna gümnaasium, Valga Jaanikese kool.

 „Hea lasteaia rajaleidja" tiitliga tunnustati: Leppneeme lasteaed, Tallinna Linnupesa lasteaed, Tabasalu lasteaed Tibutare, Luunja lasteaed Midrimaa, Pirita lasteaed, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed, Tallinna Kivimurru lasteaed, lastekeskus Midrimaailm, Pärnu lasteaed Pillerpall, Tallinna Jaan Poska lasteaed, lasteaed Väike Päike, Tallinna sõimede ühendus, Pärnu Kadri tänava lasteaed, Vastse-Kuuste lasteaed Kaari.

 „Hea kooli rajaleidja" ja „Hea lasteaia rajaleidja" konkursil tunnustatud saavad õiguse kasutada tunnustust näitavat logo oma kooli kodulehel ja mujalgi.

Tunnustus näitab, et Tabivere gümnaasium on arenenud kiiresti kaasaegse kooli suunas, ei ole tagaajajate rollis vaid edumeelsete koolide esireas.

Artikkel toetub TÜ eetikakeskuse materjalidele: Tartu ülikooli eetikaveeb http://www.eetika.ee/et/286171