Müügiotsuse langetamiseks oli vaja nii Viimsi Haldus OÜ nõukogu nõusolekut kui ka koalitsiooni eelnevat heakskiitu. Müügi vajalikkust põhjendades jätsid Saretok ja Menning nõukogu koosolekul teavitamata asjaolust, et ostumüügi tehing oli koosoleku toimumiseajaks notaribüroos juba sõlmitud. Teisisõnu – Haabneeme staadioni kinnistu võõrandamistehing vallale kahjulikel tingimustel oli notari juures allkirjastatud sama päeva ennelõunal – enne, kui üldse saadi nõukogult ja koalitsioonilt nõusolek tehingu ette võtmiseks. Viimsi Haldus OÜ uus juhtkond esitas koostöös vallavalitsusega juhtumiga seotud materjalid edasiseks uurimiseksprokuratuurile. Advokaadibüroolt Lextal telliti ka õiguslik hinnang olukorrale. Valminud analüüsis leidis kinnitust, et nii Madis Saretok kui ka Viimsi Halduse nõukogu liige Kristel Menning rikkusid seadusest tulenevat hoolsus- ja lojaalsuskohustust äriühingu ees, samuti kohustust järgida juhtorganite omavahelistes suhetes hea usu põhimõtet ning kuritarvitasid nõukogu liikmete usaldust, mille tagajärjel põhjustasid vallale reaalse varalise kahju suures ulatuses.

Politseile ja prokuratuurile edastatud kuritoekaebuses on esile toodud, et Madis Saretok sõlmis staadioni kinnistu müügilepingu ootamata ära nõukogu otsust. Madis Saretok tegutses vastuolus ettevõtte nõukogu seisukohaga, et vaja on teostada täiendavaid toiminguid enne kinnistu müümist. Sisuliselt puudus ka nõukogu nõusolek müügitehingu tegemiseks – kuigi vastav otsus vormistati, on koosoleku protokollist üheselt arusaadav, et see oli vastuvõetud tingimuslikult ning sellisel viisil müügilepingu sõlmimiseks nõukogu nõusolek puudus. Ühtlasi esitas Madis Saretok nõukogule valeinformatsiooni müügi vajalikkuse asjaolude kohta ning varjas, et tehing oli juba toimunud. “Madis Saretok müüs teadlikult Haabneeme staadioni 180 000–280 000 eurot turuhinnast odavamalt, põhjustades vallale varalise kahju vähemalt 180 000 eurot, st kahju suures ulatuses,” märgitakse uurimisorganitele esitatud avalduses.

“Kristel Menning ei täitnud nõukogu liikmena hoolsus-ja lojaalsuskohustust ettevõtte omaniku – Viimsi valla– ees, kui teadlikult eksitavaid andmeid esitades üritas kooskõlastatult Madis Saretokiga veenda teisi nõukogu liikmeid Haabneeme staadioni müügi vajalikkuses oluliselt alla turuhinna ja kiirelt ehk sisuliselt tagantjärele saada nõukogu nõusolekut müügilepingule, millega valla vara võõrandati vähemalt 180 000 eurot alla turuhinna,” võtab valla esitatud kuriteoteade kokku etteheited Kristel Menningule.

Prokuratuurile on tehtud ettepanek algatada kriminaalmenetlus KarS § 2172 lg 1 tunnustel. Koalitsioon on seisukohal, et edasine koostöö Madis Saretokiga asjaolude täieliku selgumiseni jätkuda ei saa. Vallavanem Alvar Ild kinnitas, et Viimsi vallavalitsus teeb kõik endast oleneva, et tehing tagasi pöörata ja vallale kahju tekitanud inimesed vastutusele võtta. “Volikogu liikmena on Madis Saretokil rahva mandaat ja usaldus, mis peaks eeldama, et ta ausalt ja südamega oma tööd teeb. Tänane olukord on aga kahetsusväärne. Loodan väga, et ka õigusorganid siin oma otsuse teevad,” sõnas Ild.

Praegu jätkab Viimsi Haldus OÜ juhtimist ajutiselt ametisse nimetatud Raul Vanem, kes varem oli ametis Viimsi Vesi ASi juhina. Viimsi Haldus OÜ nõukogu jätkab alates 12.01.16 4-liikmelisena koosseisus Aarne Jõgimaa, Oksana Šelenjova, Margus Kruusmägi ja Ain Pinnonen. Nõukogu moodustati kehtiva koalitsiooni kõigi partnerite ühest esindajast.