Tänu RASFFile, mis on üks ELi toiduohutuse mudeli osa, ei jõudnud Poolast pärit kahtlane liha eestlaste toidulauale.

Euroopa Kontrollikoda sai äsja valmis eriaruande, kus uuris, kas ELi toiduohutuse mudel on põhjendatud ja leiab rakendust, et kaitsta ELis tarbitavaid tooteid keemiliste ohtude eest. Kuigi liikmesriigid on õigusaktide kohaselt või EFSA nõudmisel kohustatud esitama teaduslike hindamiste tegemiseks vajalikke andmeid, ei tee nad seda alati.