Kokku õnnestus ajalehtedest ja teistest allikatest leida teateid 498 võimaliku hukkunu kohta. Neist 350 võib pidada usaldusväärseks. 

See tähendab, et 61 aasta keskmisena hukkus Eesti alal välgu tõttu 5,7 inimest aastas. Välguohvrite suhtarvuks võiks pidada umbes kuus inimest miljoni elaniku kohta aastas. Kas see on siis lõplik arv? Ei. Tegelik ohvrite arv on tõenäoliselt suurem, ulatudes arvestuslikult seitsme-kaheksa inimeseni miljoni elaniku kohta aastas.