Tallinn vabastab 2012. aasta 1. jaanuarist maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m² ulatuses.

Maamaksust vabastamist saab avalduse alusel taotleda:

a) maa omanik (sh korteriomandi juurde kuuluva maa omanik);
b) reformimata maa kasutaja;
c) hoonestusõiguse omanik või
d) kasutusvaldaja.

Taotleja vabastatakse maamaksust juhul, kui tema elukoht rahvastikuregistri andmete järgi asub sellel maatükil, mille maksust vabastamist taotletakse ning taotleja ei teeni selle maa eest rendi- või üüritulu. Avalduse esitamise nõue tuleneb maamaksuseadusest.

KUIDAS MAAMAKSUVABASTUST TAOTLEDA?

Avaldust saab 1. septembrist 2011 kuni 10. jaanuarini 2012 esitada:

a) elektrooniliselt kodanikuportaali eesti.ee kaudu, mis on ka kõige lihtsam viis taotluse esitamiseks;

b) elukohajärgses linnaosavalitsuses, linnakantselei teenindussaalis või linnavaraametis;

c) elukohajärgsesse linnaosavalitsusse või linnavaraametisse posti teel.

Avalduse vorm koos täiendava infoga asub aadressil: tallinn.ee/maamaksuvabastus. Seoses maamaksu määra muutumisega 2012. aastast tuleb avaldus esitada ka neil, kelle 2011. aasta arvestuslik maamaks jäi alla 5 € ning kes seetõttu 2011. aastal maamaksuteadet ei saanud.

Kodualuse maa maamaksust vabastamiseks tuleb esitada avaldus ka pensionäridel, kes seni on saanud pensionäri maamaksuvabastust või -hüvitist.

Represseeritutel säilib seni kehtinud maamaksuvabastuse kord ja nemad uut avaldust esitama ei pea. Ühisomandi korral saab maksuvabastust taotleda vaid ühisomanik(ud), kes on kantud kinnistusraamatusse.

KUIDAS TOIMUB MAAMAKSUST VABASTAMINE?

Taotleja avalduses esitatud andmete maksuvabastuse tingimustele vastavust kontrollitakse automaatselt kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel seisuga 1. jaanuar 2012. Maamaksuvabastus määratakse 1. veebruariks 2012. Teave maksuvabastuse määramise kohta avaldatakse meedias ja kodanikuportaalis eesti.ee ning otsusega saab tutvuda linna teenindussaalides.

Pirital võetakse avaldusi vastu 1. septembrist 2011 kuni 10. jaanuarini 2012 Pirita Linnaosa Valitsuses toas 219 tööpäevadel.

Info telefonil 6457641. Kaasa võtta isikuttõendav dokument.