Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa

Samal ajal oli juba märgata inimeste väljarände kiirenemist vallast. Sellest tulenevalt saigi valla arengukava peaeesmärgiks tingimuste loomine valla elanike arvu säilimiseks üle nelja tuhande elaniku. Arengukava visiooniks püstitati, et Karksi vald on aastal 2018 aktiivse elanikkonnaga, kauni loodusega, Mulgi kultuuri väärtustav, kaasaegse sotsiaalsfääri ja infrastruktuuriga, valla elanike heaolu tagav omavalitsus.

Lisaks seati arengukavaliselt kaheksa alaeesmärki, mille kaudu saavutada põhieesmärgi täitumist. Kuigi valla eelarve tulud ei ole veel tõusnud masueelsele 2008. aasta tasemele, on vallas siiski suudetud säilitada ja tagada kvaliteetsed avalikud teenused, arendatud infrastruktuuri, tehtud koostööd mittetulundussektoriga ja kaasatud nii valla kui mittetulundusühistute poolt eelarveväliseid toetusrahasid valla arendamisse. Tagasihoidlikult on tegeldud alameetmetega, mis ei ole otseselt valla ülesanne: uute elamute rajamise korraldamine ja munitsipaaleluruumide soetamine. Samuti meetmed, mis toetaksid töökohtade loomist ja säilimist piirkonnas.

Hoolimata läbiviidud arengukavalistest tegevustest, peame viis aastat peale arengukava kehtima hakkamist tõdema, et need meetmed ei ole suutnud peatada elanike äravoolu vallast. Nii elas 2014. aasta alguses vallas 3507 elanikku. Kõik viis aastat on iive olnud negatiivne ja väljaränne ületanud valda elama asunute arvu. Vaadates tulevikku, ei ole elanike äravoolu peatumist lähima viie kuni kümne aasta jooksul ette näha. Seda seetõttu, et 2011. aastal läbiviidud rahvaloendusel loeti Karksi vallas elanikke kokku viiesaja inimese võrra vähem kui neid registris kirjas on. Seega elavad nad juba praegu kusagil mujal ja on ainult aja küsimus, kunas nad oma andmed korrastavad. Tuleb see siis sellest, et on vaja lasteaiakohta või tasuta bussisõitu.

Arengukava vajab uuendamist. Üheskoos on vaja arutada, mida on vaja teha, kuhu panustada, et aastal 2020 visioon - Karksi vald on aktiivse elanikkonnaga, kauni loodusega, Mulgi kultuuri väärtustav, kaasaegse sotsiaalsfääri ja infrastruktuuriga, valla elanike heaolu tagav omavalitsus, täituks. Milline on omavalitsuse tegevuse peamine eesmärk kavandataval perioodil ja mis on tegevused selle täitmiseks.

Arengukava kavandatakse aastateks 2015 kuni 2020. Kavandatav ajaorientiir on küllaltki hoomatav ja protsessid, mis toimuvad, vajavad arengukava juures tähelepanu nii lähteandmete seadmisel, kui seire teostamisel.

Uue arengukava koostamisel peame arvestama elanike arvu ja vanuselise koosseisu muutustega. Karksi vald on nende kümne omavalitsuse hulgas, kus kõige kiiremini väheneb alla 65aastaste elanike arv. Viimasel viiel aastal vähenes laste arv 30%, tööealiste 10% võrra ja üle 65aastaste isikute arv tõusis 5%. Valda iseloomustav töösurveindeks näitab, et iga kahe pensioniikka jõudva kohta saab tööealiseks üks isik. Vähene noorte arv ei anna lootust iibe kasvuks. Rahvaloenduse ajal tehti selgeks, et üle poole vallas asuvatest töökohtadest täidavad vanemad kui 50aastased inimesed. Kas sellest võib tekkida tööjõu probleem meie ettevõtetele või toob see kaasa hoopis tööealiste migratsiooni meie valda. Kuidas need näitajad mõjutavad valla avalikke teenuseid.

Väga oluline osa arengukava kavandamisel on valla finantsvahenditel. Vaadates rahandusministeeriumi arvestusi, siis nende järgi tõuseb, hoolimata rahvaarvu langusest, valla eelarve igal järgneval aastal 2-5 protsenti. See katab küll inflatsiooniprotsendi, aga ei ole piisav suuremahulisteks tegevusteks või ümberkorraldusteks.

Valla laenukoormus on praegu 1,75 miljonit eurot. Arengukava perioodil on võimalik arvestuslikult laenata täiendavalt veel umbes sama suur summa. Samas peab laenu võtmine olema hästi kavandatud ja põhjendatud. Mõningast abi arengukavaliste eesmärkide täitmiseks saab loota Euroopa Liidu toetustest. Arengukavaline küsimus on, kas valla vahendeid on vaja paigutada ehitistesse või tegevustesse.

Viljandi maakonnas käib samuti arengustrateegia koostamine, kus piirkonna visioon on kirjeldatud järgmiselt: Viljandimaa inimeste heaolu on tagatud ning see seisund on jätkusuutlik. Viljandimaal on säilinud asustus ja kohalik kultuur ning nende arenguteks on piisavalt inimesi.

Viljandimaa elukeskkonna areng on toimunud säästva arengu põhimõtete kohaselt. Valla arengukava haakumine maakonna arengustrateegiaga on oluline seetõttu, et maakond tegutseks koos ja Euroopa Liidu toetuste jagamisel vaadatakse, kas toetatav objekt või tegevus on kirjas ka maakonna arengukavas.

Kutsun kõiki mõtisklema ja kaasa rääkima valla arengukava teemadel. Arengukava on plaanis koostada käesoleva kevade jooksul. Kutsun kõiki osalema aktiivselt töögruppides ja rahvaaruteludel. Vastavasisulised kuulutused avaldatakse valla kodulehel, facebookis ja Karksi Sõnas.