Tegemist on unikaalse projektiga, mis hõlmab ca 13 hektarit ning seob ühtseks tervikuks Luunja aleviku ja Emajõe vahele kavandatava jõesadama ning selle lähiümbrusse planeeritava puhkeala.

Projekteerimine toimub varasemalt kehtestatud detailplaneeringu ning vallavalitsuse poolt koostatud lähteülesande põhjal.

Jõesadama koosseisus kavandatakse kanali süvendamine, sildumisrajatised paatidele ja kuni 40 m pikkustele laevadele, veesõidukite hoiuala, ujuvtankla ning veesõidukite teenindamiseks vajalik muu infrastruktuur. Puhkealale planeeritakse ujumistiik koos väikese rannaalaga, vabaõhulava, ringkanal koos purretega, laste mänguväljakud, spordiplatsid, piknikukohad, jalutusteed jmt.

Projekteerijal tuleb teostada veekogude süvendus- ja kaevetööde ning kallaste kujundamise ja kindlustamise projekteerimine, lähiümbruse vertikaalplaneering, sadamarajatiste projekteerimine koos tehnovõrkude, juurdepääsuteede ja parklatega, puhkeala tsoneerimine, jalgteede, telkimisalade, lõkkeplatside, välitualettide jmt paigutus, lahendused haljastuse ning väikevormide (pingid, infotahvlid, riietuskabiinid jm) tarvis.

Tööd teostatakse põhiprojekti staadiumis. Projektiga antakse arhitektuursed ja tehnilised lahendused, põhiliste ehitustööde mahud ning ehitusmaksumuse esialgne hinnang.

Projekteerimistööde hinnaks koos käibemaksuga on 294 000 krooni, mis on objekti keerukust arvestades väga soodne. Projekt koos kõikide vajalike kooskõlastustega peab valmima novembris.

Ehitusprojekti olemasolu on üheks eelduseks, et taotleda investeeringuvahendeid sadama ja puhkeala väljaehitamiseka. Luunja vald kavandab rahataotluse ettevalmistamist ENPA Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi (Interreg) raames.

Üheks keskseks eesmärgiks on Emajõe veetee aktiivne kasutuselevõtt, sh laevaliikluse ja turismi arendamine, erinevate teenuste väljaarendamine Emajõe kaldal koos vajaliku infrastruktuuriga. See võimaldaks pakkuda vaba aja veetmise võimalusi nii kohalikele kui Tartu linna ja lähiala elanikele, samuti välisturistidele.

Projekt võimaldaks avada piirkonna jaoks uued kanalid turismi ja ettevõtluse edendamiseks, samuti investeeringute kaasamiseks.