6RS06FEB07Z18.jpg Foto: Rene Suurkaev

Samistus elavad pered panid rahad kokku ja ostsid uusarenduse ärahoidmiseks kõrvalkinnistu. Kohalike esindaja Sirje Potisepp nentis, et neil ei jäänud muud üle: "Aastaid tagasi algatas
Kuusalu vald rannaalade osaüldplaneeringu. See jäi pooleli, menetlus
lõpetati, valla üldplaneering on aegunud. Tiheasustusega aladele tuleks
kavandada elamugruppide vahele  eraldusvööndid, tagada juurdepääsuteed
merele - see on see, milles vallalt tuge oodatakse."

Kili vallas aga lõi elanike koondumine puntrasse jooksnud arenduse lõpuniehitamise võimaluse. Krundiomanike ühingul õnnestus ühendada arendajate käes olnud taristu osad: teekinnistud, haljasalad, ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrk ja tänavavalgustus.

Hea lugeja, kui Sina tead mõnda aktiivset ühingut või inimest, kes on kogukonna heaolu silmas pidades vabatahtlikult enda kanda võtnud samalaadsete probleemide lahendamise, siis kirjuta või saada fotod aadressil rahvahaal@eestielu.ee või kasuta saatmisvormi.

Link kopeeritud!