kalender
Tutvunud olen ka linna hallatavate asutuste tööga. Kõigi töötajatega linnavalitsuses ja hallatavate asutuste juhtidega olen läbi viinud arenguvestlused. Aastalõpp kujunes töövaldkonnaga tutvumiseks ja uue aasta plaanide tegemiseks.

Alanud on aga periood, kus linnavolikogu- ja valitsuse liikmetel seisab ees neli aastat pingelist tööd linna elu puudutavate küsimuste lahendamisel. Loomulikult ei sõltu paljuski kõik ainult Võhma linna omavalitsuse ja elanikkonna soovidest ja tahtest, sest alus on ikkagi riigi kui terviku areng. Võhma linn, nagu kõik omavalitsused, koosneb kahest osast: linnavolikogu ehk linna seadusandlik- ja esindusorgan ning linnavalitsus ehk täideviiv organ, kelle ülesandeks on nii linnavolikogu poolt vastu võetud kui ka muude õigusaktide alusel tegutsemine ja ülesannete ning kohustuste täitmine.

Kohaliku omavalitsuse ehk Võhma linna tegevuse aluseks on kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja Võhma linna põhimäärus.

Lisandub veel üle 300 erineva õigusakti ja seaduse, mis täiendavalt reguleerivad erinevaid eluvaldkondi. Olulisemateks arengudokumentideks on Võhma linna arengukava, eelarvestrateegia ja üldplaneering.

Linna igapäevane tegevus juhindub iga-aastasest eelarvest. Uue aasta esimeseks oluliseks tegevuseks saabki linnaeelarve kokkupanek. Eelarve esialgne kava on koos, kuid sisse tuleb viia ka mitmeid muudatusi ja seetõttu on vajalik eelarve ülevaatamine koostöös linnavolikogu komisjonidega.

Eelarve loodame vastu võtta veebruarikuu volikogus. Eelarve üks olulisemaid komponente on üksikisiku tulumaks. Tulumaksu laekumise üheks oluliseks põhimõtteks on, et kodaniku sissekirjutus kohalikku omavalitsusse peab olema vana aasta viimase päeva seisuga, siis laekub tulumaks uuel aastal elukohajärgsesse omavalitsusse.

Eelnevat silmas pidades sai ka minust aasta lõpus Võhma linna elanik. Detsembri lõpus tegin üleskutse linna kodulehel ja loodan, et sellest oli abi, sest viimastel päevadel tuli mitu sissekirjutust. Linnas on 2014. aasta 1. jaanuari seisuga 1391 elanikku, 01.01.2013 oli see arv veel 1450 - seega on vähenenud Võhma elanike arv 59 elaniku võrra ja see seis teeb kurvaks. Vanuselise koosseisu järgi on hetkel eelkooliealisi lapsi 67; 7-17-aastaseid 134; tööealist elanikkonda 806 ja pensioniealisi 384 elanikku.

Kahjuks oli 2013. aastal Võhma linnas sündide arv väga madal - kõigest 4 last (eelnevad aastad on olnud 2012. a 8 last ja 2011. a 14 last). Detsembris oli meie pisikeste, 2013. aastal sündinud laste vastuvõtt. Linnavalitsus kinkis traditsiooniliselt oma lastele linna vapiga hõbelusika. Tänusõnad tuleb öelda ka Sakala ringkonna Suure Jaani jaoskonna naiskodukaitsjatele, kes esmakordselt kinkisid igale Võhma lapsele omakootud papud. Laste vastuvõtt sai ühendatud koduste laste jõulupeoga, kus lapsed said vaadata meie oma näiteringi Rassijad armsat jõuluetendust.

Sel aastal esimest korda said jõuluvana käest kommipaki ka 2013. aastal sündinud lapsed. Detsembris korraldati mitmeid jõulupidusid. Linnarahva jõulupidu oli meeleolukas. Isetegevuslased astusid üles oma humoorikate etteastetega ja jõuluvanagi sai aega läbi astuda.

Toredad jõuluaegsed kohtumised olid eakatega päevakeskuses, kus lasteaialapsed esitasid oma jõulupeo kava ning ühiselt lauldi, mängiti seltskonnamänge ja kuulati luuletusi. Iga-aastaseks ürituseks on saanud Elke ja Peteri korraldatud jõululõuna, kus osalejate arv oli kaheksakümne ringis. Kõik kohaletulnud said nautida Maarika laululaste ja muusikakooli pillimängijate etteasteid, näiteringi jõuluetendust, Pilistvere Pillimeeste laulu ja mängu ning muidugi maitsvat jõululõunat.

Tore, et selline kokkusaamine on traditsiooniline, kus erinevate osapoolte koostöös saavad mõnusat jõuluaega nautida paljud.

Aastavahetus kujunes linlaste jaoks meeleolukaks. Kirgi küttis üles ilutulestiku mitterahastamine linna poolt. Novembri linnalehes sai üleskutse tehtud kõigile soovijatele ilutulestiku toetamiseks.

Detsembri lõpuks oli nõus oma panuse andma kaks ettevõtjat. Pärast ajalehes Sakala artikli ilmumist ilutulestiku ärajäämise kohta sai alguse kiire tegutsemine linnaelanike ja linnavalitsuse poolt. Olin meeldivalt üllatunud, kui üksmeelselt hakkasid linlased ilutulestiku rahakorjamise kampaaniat tegema. Kogu ilutulestiku raha korjamise mõte ja teostus oli eraisikute algatusel, kellega ühinesid ka mõned ettevõtjad. Linnavalitsuse poolt tuli ettepanek kuulata ühiselt presidendi kõnet ja pakkuda koostöös ettevõtjate ja volikogu liikmetega linlastele head ja paremat. Kõikidele organiseerijatele ja toetajatele suured tänusõnad! Loodan, et aastavahetuse vastuvõtmine kuuse all jääb traditsiooniks ja suudame igal aastal pakkuda midagi uut ja põnevat.

Järgmisel aastal teeme juba varakult omavahelist koostööd. Uue aasta esimestel kuudel on plaanis üle vaadata noorsootöö-, spordi- ja kultuurivaldkond.

Noorte vaba ajaga Võhmas tegeleb kool ja MTÜ Sinule. Koostööd noortevaldkonnas tehakse Pilistvere ja Imaverega. Võhmas ei ole noortekeskust ja see on noorte jaoks väga oluline teema. Oktoobrikuu linnalehe vahel ilmus kihelkonna noorte leht, kus käsitleti noori puudutavaid teemasid. Mitmete noorte poolt tuli ettepanek luua noortele ka Võhmasse noortekeskus. Üheks märksõnaks sel aastal on - noored ja vaba aeg. Omavalitsuse tegevuse planeerimine on pikk ja bürokraatlik protsess ning seetõttu ei saa muudatused toimuda kiiresti. Küll aga saame teha juba esimesi samme muutuste elluviimiseks ja loodame, et lähitulevikus noortekeskuse loomise mõte ka teoks saab. Jaanuaris-veebruaris toimub ka linnapäevade meeskonna kokkupanek.

Kel on ettepanekuid, kuidas linnapäevi sisukamaks muuta ning tahtmist kaasa aidata, siis 27. jaanuaril kell 16.30 ootame kõiki kultuurikeskusesse ühisele arutelule.

Muudatused said sisse viidud ka linnavalitsuse struktuuris. Ehitusnõuniku ülesandeid linnas täitis eelmine linnapea Avo Põder ja tema lahkumisega jäi see valdkond katmata. Avaliku teenistuse seaduse järgi tuleb omavalitsuse ametniku töölevõtmiseks välja kuulutada konkurss. Konkursile laekus kolm avaldust ja parimaks kandidaadiks osutus A. Põder.

Alates 13. jaanuarist võtab ehitusnõunik linnakodanikke vastu esmaspäeviti 8.00-17.00 linnavalitsuses.

Viimastel nädalatel on muret teinud linnas vandaalitsemine. Korduvalt on lõhutud bussiootekoja seinad ja prügikastid. Kurb, et meie väikeses linnakeses on neid, kes lõhuvad ning häirivad linnaelanike rahu. Siinkohal üleskutse: kes näevad või kuulevad midagi, siis kindlasti teada anda piirkonna konstaablile, kes saaks tarvitusele võtta abinõud korra tagamiseks.

Alates 28. jaanuarist hakkab piirkonna konstaabel Janar Ressar kodanikke vastu võtma linnavalitsuse majas maakorraldaja kabinetis kell 13.00-14.00.

Muul ajal saab abi, helistades numbrile 110.

2014. aasta eesmärgid seame me ise ja aasta saab meie jaoks olema selline, nagu me ise seda näha ja kujundada tahame. Olge positiivsed, optimistlikud ja ärge unustage ka head sõna.