Ilutulestik Foto: Anni Õnneleid

„Jättes aastavahetuse traditsioonid ausse, on see harrastus muul ajal ikka pehmelt öeldes ajuvaba. Mõttetu stress loodusele ja häiriv faktor inimestele. Küllap on võimalik õpetada koduloomad täristamist ja kõmakaid ignoreerima, kuid paanikas koer, värisevad aknad ja hämmingus laps, annavad märku, et tegelikult ei ole see meelelahutus mingit pidi okei. Eelkõige arvestades neid tegelasi meie ümber, kel hetkel pesitsusaeg,“ kirjutab teema tõstataja oma postituses.

Vestluses pakutakse välja, et pürotehnika kasutamisele, mis häirib ümberkaudseid elanikke, võiks seada mõningad piirangud. Näiteks inimtegevus, mille mõjud väljuvad korteri või õuemaa piiridest (sh. müra, valgus jms.) tuleks eelnevalt kokku leppida kõigiga, kelleni see ulatub ja kooskõlastus saada. Leitakse, et rangemad piirangud võiks kehtida ka pürotehnika müügile. Näiteks ei müüdaks isegi madalama ohutasemega pürotehnilisi tooteid eraisikutele ja nende kasutusluba oleks vaid litsentseeritud ettevõtetel. Samuti käiakse välja idee, et ilutulestikuvahenditele võiks kehtestada kõrgema aktsiisimaksu, mis vähendaks huvi neid tarvitada ja korvaks vähemalt osa keskkonnale tekitatud kahjudest.

Pürotehniliste toodete kategooriad
Tehnilise Järelevalve Amet

Tootja jaotab pürotehnilised tooted kategooriatesse nende kasutusviisi, otstarbe, ohu- ja mürataseme järgi. Kategooriatesse jaotamise kinnitab pürotehniliste toodete vastavushindamisega tegelev teavitatud asutus.

Ilutulestikuks mõeldud pürotehniliste toodete kategooriad:
kategooria I– väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud;
kategooria II– madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;
kategooria III– keskmise ohutasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist;
kategooria IV– kõrge ohutasemega ilutulestiku tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist (professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku toode).
Teatri pürotehnilised tooted jaotatakse kategooriatesse T1 ja T2ning neid võivad kasutada üksnes erialaste teadmisega isikud.
Muud pürotehnilised tooted jaotatakse kategooriatesse P1 ja P2.


Lõhkematerjaliseadus

§ 58. Pürotehnilise toote kasutamine

(1) Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele ja kooskõlas ohutusnõuetega ning arvestades avalikus kohas käitumise nõudeid.
(2) Kategooriate F4 ja T2 pürotehnilisi tooteid võib kasutada üksnes käesoleva seaduse §-s 531 sätestatud tegevusluba omav pürotehnilise toote käitleja, kellel on selleks tööks käesoleva seaduse nõuetele vastav pürotehnik.
(3) Pauguti kasutamine on keelatud. See keeld ei laiene pürotehniku pädevustunnistusega isiku suhtes, kes kasutab paugutit oma majandus- ja kutsetegevuses.
(4) Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei kehti ööl vastu 1.jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.

Hea lugeja, anna Sinagi teada, mida arvad ilutulestiku laskmisest ja kui Sul on mõtteid, kuidas võiks seda reguleerida, kirjuta kommentaariumisse.