Harku valla volikogu ajalooline otsus 18. oktoobril 2013. Neljateistkümne poolthäälega hääletati uus üldplaneering kehtestatuks. Ülo Russak

Kuni 17. oktoobrini 2013 ehk volikogu viimase istungini kehtis Harku vallas 1996. aastal kehtestatud üldplaneering.

On seletamatagi selge, et see oli aegunud. Vahepealse 17 aastaga on vald läbi teinud tormilise arengu - kolmekordistunud on elanike arv, tekkinud on uued asumid ja tehnopargid, reaalsuses eksisteerivad juba rohekoridorid, mida vana üldplaneering ei näita.

Juba 23. augustil 2001 algatas vallavalitsus eesotsas tollase vallavanem Sulev Roosiga (KE) uue üldplaneeringu koostamise. See oli mahukas ettevõtmine isegi keskmises vallas, Harku vald ei kuulu aga keskmiste kilda ei oma mastaapide ega looduslike eripärade tõttu.

Üldplaneeringu koostamisel tehti mitmete instantside poolt ära tohutu töö. Planeeringu koostajaks valiti OÜ Hendrikson & Ko. 2006. aastal jõuti lõpuks nii kaugele, et algatati keskkonnamõjude hindamine (KSH).

27. augustil 2009. aastal, kui planeeringu algatamisest oli möödunud 8 aastat ja võim vallas mitu korda vahetunud, võttis volikogu üldplaneeringu vastu ja korraldas selle avaliku väljapaneku 28. septembrist 25. oktoobrini 2009, millele järgnes üldplaneeringu avalik arutelu.

Arutelule järgnenud aega mäletab abivallavanem Erik Sandla (IRL) nii: "Üldplaneeringu kohta esitati 97 vastuväidet, peale planeeringu korrigeerimist ja KSH koostamist jäi üles veel 92 vaiet. Peamiselt ei oldud rahul rohekoridoride paiknemise ja ulatuse, tuulikuparkide paiknemise, Tabasalu- Juuliku trassikoridori valiku ja teede avalik kasutuse ning teiste teede küsimustega."

Maavanem tagastas

Vallas, kus elab ametlikult 13 000 elanikku, ei saavutata kunagi täielikku üksmeelt.

Seepärast kujundas vallavalitsus oma seisukohad ja saatis need vaide esitajatele. Omavalitsuse lõplik seisukoht üldplaneeringule esitatud ettepanekutele ja vastuväidetele kujundati volikogu istungil 25. veebruaril 2010. Keskkonnaamet kooskõlastas üldplaneeringu ja andis heakskiidu KSH aruandele 11. jaanuaril 2011. Vallavalitsus edastas 25. aprillil 2011, peale 10-aastast tööd üldplaneeringu koos üles jäänud vaietega Harju maavanemale järelevalve teostamiseks ja heakskiidu andmise üle otsustamiseks. Peale avalikke arutelusid maavalitsuses loobusid veel kuus isikut oma vaietest.

2012. aasta oktoobris teatas maavanem oma kirjas vallale, et üldplaneeringu avalikustamisest on möödas rohkem kui kolm aastat ja tegi ettepaneku üldplaneering uuesti avalikustada.

Abivallavanem Erik Sandla (IRL): "Üldplaneeringu menetlus on tunduvalt mahukam ja aeganõudvam kui tavaplaneeringu menetlus. Oli selge, et kui ligi pool sellest ajast on olnud üldplaneering erinevates instantsides kooskõlastamisel, siis ei oleks ka kõige parema tahtmise juures seda palju lühemalt saanud menetleda.

Uus avalikustamine tähendanuks, et lisaks esitatud vaietele oleks täiendavalt esitatud üldplaneeringule kümneid kui mitte sadu uusi vaideid maaomanike poolt, kes on avaldanud soovi buumi ajal seisma jäänud arendustega jätkata. Kõik see oleks lükanud valla uue üldplaneeringu kehtestamise teadmata ajaks edasi."

Ministeerium toetas

Vallavalitsus pöördus Siseministeeriumi poole taotlusega, et ministeerium annaks maavalitsuse avalikustamise nõudele oma seisukoha. Ministeerium võttiski asja menetlusse ja teatas vastuseks 14. märtsi 2013 kirjas, et "kõiki asjaolusid ja üldplaneeringu mahukust arvesse võttes ei ole uue avaliku väljapaneku korraldamine otstarbekas ja sellest tulenevalt teeb ettepaneku Harju maavanemale Harku valla üldplaneeringu järelevalve kooskõlas planeerimisseadusega lõpule viia."

Läinud esmaspäeval, 14. oktoobril, andiski Harju maavanem Ülle Rajasalu üldplaneeringule oma heakskiidu.

Harju maavalitsuse planeeringute järelevalve komisjoni esimees Jaan Saulin: "97 vastuväitest neljandik langes ära seoses vastuväidetest loobumisega või nende sisulise arvestamisega kohaliku omavalitsuse poolt, mis oli osaliselt tingitud maavalitsuses järelevalve käigus saavutatud kokkulepetele. Ülejäänud vastuväidete osas kohalik omavalitsus ja vastuväited esitanud isikud kokkuleppele ei jõudnud. Nüüd on Harku vallavolikogu otsustada, millal üldplaneering kehtestatakse."

Volikogu aseesimees Sulev Roos (KE): "Mina olin vallavanemana selle üldplaneeringu üks algatajatest, ja tean, kui suur töö on tehtud ja vaeva nähtud selle planeeringu menetlusel.

Kuigi see on praegu juba teatud mõttes veidi vananenud, sest vald on pidevas arengus, on see üks väga hea üldplaneering. Samas ei ole ma päris kindel, kas lahkuv volikogu on kõige õigem seda kehtestama."

Volikogu ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees Aadu

Kana (IRL): "Me alustasime üldplaneeringu koostamist piltlikult öeldes kolme aluskaardiga - üks oli roheliste poolt täiesti roheliseks värvitud (rohealad), teine oli arendajate pakutud kollane kaart (elamumaad), täna kehtestamisele minev on nende kahe vahel tehtud kompromiss. Vald peab arenema, aga see ei tohi toimuda looduskeskkonna arvelt.

Ehituskomisjoni seitse liiget toetas üldplaneeringu vastuvõtmist. Teen sama ettepaneku."

Aplaus otsusele

Ott Kasuri (REF): "Selge see, et üldplaneering ei saa rahuldada kunagi kõiki elanikke. Nendele vaietele, mis puudutab laiemat ringi elanikke, tuleks aga kompromiss leida."

Kaido Kruusoja (IRL): "Iga päevaga hakkab arendajate surve taas vallale ägenema.

On selge, et kui me täna olemasolevat varianti ei kehtesta, tuleb selle üldplaneeringu maakasutuskaart märksa kollasemaks joonistada. Nii kaotame oma looduspiirkondi arendajatele. Teen ettepaneku üldplaneering kehtestada."

Toomas Vilosius (REF): "Vastupidiselt Sulev Roosile mina ei arva, et see on üks väga hea üldplaneering, sest ta on paljuski ajast maha jäänud. Aga see on planeering, mis vähemalt fikseerib hetkeolukorra.

Seda planeeringut saame järgnevate volikogude poolt täpsustada ja täiendada nii vastavate teema- kui ka osaüldplaneeringutega. Teen ettepaneku see antud kujul kehtestada."

Harku vallavolikogus (21 kohta) on esindatud erakonnad IRL, Reformierakond (REF), Rohelised, Keskerakond (KE) ja valimisliit HVKÜL. Volikogu esimees Helikar Õepa (IRL) pani üldplaneeringu hääletusele. IRL, REF ja Roheliste 14 poolthäälega kehtestati Harku valla uus üldplaneering. Vastu ei hääletanud keegi. Saalis kõlas aplaus.

Alates 18. oktoobrist 2013 kehtib Harku vallal uus üldplaneering.