Foto: Ülo Russak Harku Valla Teataja

Harku valla vee-ettevõtja OÜ Strantum allkirjastas lepingu KMG Inseneriehituse AS-ga Suurupi reoveepuhasti ehitamiseks maksumusega 4,35 miljonit eurot ning AS Merkoga vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks Vääna-Jõesuu suvilate piirkonnas maksumusega 8,27 miljonit eurot (mõlemale hinnale lisandub käibemaks).

Tegelikult on vee ja kanalisatsioonitrasside ehituse plaanide algusest möödas rohkem kui kümme aastat. See kümme aastat on eesmärgi nimel pidevalt tööd tehtud.

Abivallavanem Vello Viiburg: "Et me saaksime veetrassid koos reovee ärajuhtimissüsteemiga Murastes, Suurupis ja Vääna-Jõesuus välja ehitada, kirjutasime Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) taotluse juba 2003. aastal."

Algab esimene etapp

Siis taotleti KIKilt ehitustöödeks 534 miljonit krooni.

Nõusolek tööde rahastamiseks ka saadi. Vallavalitsuses tegeldi hoolega projekteerimise, ehitaja leidmiseks konkursi korraldamise ja selgitustööga elanikkonnale - kaks kolmandikku paikkonna elanikest pidi andma oma nõusoleku veetrassiga liitumiseks. Sellest on mitmel korral kirjutanud ka Harku Valla Teataja (viimati 26. juunil 2011 pealkirja all "Brüssel uskus siiski...). Vahepeal on aga ka Euroopa ühine rahakott õhemaks jäänud.

Vello Viiburg: "Praegu on meil saadud raha ehitamiseks 24,5 miljonit eurot, millest valla ja Strantumi osa kokku on ligi neli miljonit eurot. Selle rahaga alustatakse tööde esimest järku, kogu plaanitud piirkonda see ei hõlma. Raha lisandumisel jätkatakse töid."

Ehitajaks on Vääna-Jõesuu ja Viti külades AS Merko ja ehitustööde kogumaksumuseks 23 926 934 eurot.Suurupi ehitustööde kogumaksumus on 12 182 249 ja tööde teostajateks AS Taskar, AS Nordecon ning Lemminkäinen Eesti AS.

AS Merko juhatuse liige Arno Elias: "Et vald on tublisti tööd teinud, kõik projektid, ehitusload ja kooskõlastused on olemas, siis arvan, et oktoobri alguses alustame Vääna- Jõesuus töödega. Seal on tööde esimese etapi mahuks 8,3 miljonit eurot. Kuigi plaani järgi peaks kogu taristu valmima 2015. aasta maiks, loodame töö tunduvalt varem lõpetada.

Meie ehitame trassid elanike krundi piirini. Eramusse sisse peab igaüks ise torustiku vedama."

Et samal ajal algab Vääna- Jõesuus ka kergliiklustee ehitus, pidasid valla juhid taristu ehitajaga ka selle üle aru, kuidas ühendada kaks ehitust nii, et oleks võimalik vältida tõenäoliselt kevadeks valmiva uue tee üleskaevamist torustiku ehituse tõttu. Ühine nõu ka leiti. Teed hakkab ehitama AS Lemminkäinen.

Suurupisse reoveepuhasti

OÜ Strantum poolt korraldatud rahvusvahelisele riigihankele Suurupi reoveepuhasti ehitustööde teostaja leidmiseks esitatud kuuest pakkumusest tunnistati edukamaks ühispakkujate KMG Inseneriehituse AS, Schöttli Keskkonnatehnika AS ja AS Viimsi Keevitus pakkumus. Tööde maksumuseks kujuneb 4 355 696 eurot (lisandub käibemaks).

Tööde lõpptähtajaks on planeeritud 2015. a märts. Selle ajaga ehitatakse Suurupisse reoveepuhasti koguvõimsusega 10 000 inimekvivalenti, süvamerelask Soome lahte ning jääkmuda käitlussüsteem.

Ehitustööde peatöövõtja KMG Inseneriehituse AS juhatuse liige Marek Jassiku: "Tegemist on ehitajale põneva ja väljakutseid pakkuva projektiga, kuna reoveepuhasti süvamerelaske on Eestis loetud arv ja neid ei saa mitte liiga tihti ehitada. Alustame ehitusega käesoleval aastal ja loodame ehitustööde põhimahuga valmis saada juba 2014. aasta alguses."

OÜ Strantum projektijuhi Valdo Liivi sõnul on tal hea meel, et lõpuks ehitustöödega alustatakse: "Arvestades seda, et tegemist on Tallinna lähedase ja mahuka projektiga, oli huvi hanke vastu suur. Paraku ei tähenda huvi alati lihtsaid lahendusi ja eks meiegi pidime enne lepinguni jõudmist läbi käima vaidlustuste kadalipu.

Kokkuvõttes saime aga mõistliku hinnaga pakkumise ja professionaalse töövõtja, kelle peale saab loota." Harku vallavanem Kaupo Rätsepp vahendas ehitajale vallaelanike ootust, et kaua ettevalmistad projekt õnnestub ning Suurupi reoveepuhasti valmib tähtaegselt ja kvaliteetselt.

Suurupi reoveepuhasti ehitamisega luuakse eeldused Vääna-Jõesuu, Viti ja Suurupi külade kanaliseerimiseks, kus püsielanike arv on suveperioodil tõuseb üle kümne tuhande.

Reoveepuhasti rajatakse kõiki kaasaegseid keskkonnanõudeid arvestades.
___________________________________________________________

Harku valla veemajandusprojekt

• Harku valla veemajandusprojekti arendatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel, mis katab 83,8% kulutustest. 16,2% projekti maksumusest finantseerivad OÜ Strantum ja Harku vald.
Projektipiirkonnas ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni täielikuks väljaehitamiseks tuleb rajada enam kui 200 kilomeetrit torustikke, 56 kanalisatsioonipumplat, 4 veetöötlusjaama ja 10 000 ie reostuskoormusega reoveepuhasti. Veemajandusprojekti elluviimise lõpptähtajaks on juuli 2015.

FOTOL: Suurupisse, kunagise Punaarmee Balti Laevastiku juhtimiskeskuse vanade kasarmute lähedusse, mille läheduses asub ka nüüd Merekeskus, rajatakse võimas reoveepuhasti. Hiljemalt 2015. aasta märtsis tööle rakenduvad moodsad seadmed peavad tagama kuni 10 000 inimese reovee puhastamise. Siis juhitakse kogu paikkonna (Suurupi, Vääna-Jõesuu) reovesi puhastisse. Peale puhastamist jõuab vesi rannast vähemalt 300 meetri kaugusele avamerre. Et see piirkonnale mingit ohtu ei kujuta, kinnitavad nagu ühest suust OÜ Strantum juhatuse esimees Aare Vaalma ja veeosakonna juhataja Vaido Valing (fotol vasakul).