Kuvatõmmis

Harku Vallavalitsuse hinnangul on antud artikkel vallavalitsust ning selle teenistujaid laimav, sisaldades personaalseid hinnanguid ja ebaõigeid väiteid.

Seetõttu palub Harku Vallavalitsus Delfil võtta oma portaalist eestielu.ee vastav artikkel maha. Harku Vallavalitsus on vastava kaebuse esitanud ka Pressinõukogule, kes võttis meie kaebuse menetlusse.

Nimelt Tabasalu Ühisgümnaasiumis toimunud vahejuhtum, kus esialgselt planeeriti seoses minister Ligi küllatulekuga muuta õpilaste tunniplaani, ei olnud kooskõlastatud Harku Vallavalitsusega. Harku Vallavalitsus avaldas juba toona, jaanuaris 2016, oma ametliku seisukoha, mille kohaselt mõistis Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktori käitumise selgelt hukka ega pidanud õigeks ka kooliõpetajatele kirjaga saadetud korralduste andmist, kus esialgu planeeriti koolipäev vastavalt kirjas olnud juhistele ümber korraldada.

Tiskre ja Harkujärve piirkonna võimalikku põhjaveelt pinnaveele ümber lülitamise vajaduse selgitustööd ja teavitust korraldas piirkonna veeoperaator AS Tallinna Vesi ning märtsi alguses toimunud koosolekul avaldati nördimust AS Tallinna Vesi korraldatud kommunikatsiooni osas, mitte ei tehtud etteheiteid Harku Vallavalitsusele. Küll aga selgitasid kohapeal AS Tallinna Vesi esindajad nendepoolsete kommunikatsioonitõrgete põhjuseid ning üheskoos kõigi osapooltega leiti kõiki osapooli, s.h elanikke rahuldav lahendus.

Seega artiklis välja toodud juhtumite põhjal ei ole võimalik hinnata Harku Vallavalitsuse kommunikatsioonitaset ega teha etteheiteid vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi ega vallavanema ja abivallavanema tööle.

Artiklis välja toodud laused:
Õpetajad – pedagoogid räägivad rohkem. Kõnelevad headest suhetest endise direktrissi ja vallavanema vahel. Ehk liigagi headest ja isiklikest suhetest vallajuhi ja temale alluva asutuse noore kena naisdirektrissi vahel? Ja need suhted lubasid vallavanemal kõigi teiste arvamust eirata.“ - sisaldavad külajutu tasemel pahatahtlikku laimu, mille tõestuseks ei ole ajakirjanikul faktilisi tõendeid.

Antud artikli pealkiri ja juhtlõik on eksitavad, viidates justkui kogutud allkirjad oleksid suunatud Harku Vallavalitsuse või selle poolt tehtava kommunikatsiooni vastu. Antud kogutud allkirjade näol oli tegemist oli Alasniidu Seltsi läbi viidud küsitlusega, mille eesmärk oli välja selgitada, kas piirkonna elanikud eelistavad edaspidi jääda senisele põhjaveetoitele või minna üle pinnaveetoitele. Küsitlusega alustati kaks nädalat enne Harku Valla Teatajas ilmunud intervjuud AS Tallinna Vee esindajaga, mis Harju Elu väitel oli allkirjade kogumise põhjuseks. Küsitluse tulemused esitati Harku Vallavalitsusele, kus piirkonna elanikud väljendasid allkirjaga oma ootusi nendeni jõudva veevarutuse osas, mida opereerib piirkonnas AS Tallinna Vesi. Elanikud väljendasid oma pöördumises, et nad eelistavad senise põhjaveega varustamise jätkamist. Tegemist ei olnud Harku Vallavalitsuse vastu suunatud protestiks kogutud allkirjadega.

Artiklis olev lause „Vald tahab kogu veevarustust enda kätte, et seda siis läbi valla vee-ettevõtte Strantum elanikele kallimalt müüa.” on väär.

Nimelt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahv 7, lõige 2 ütleb järgmist:

„Kui ühisveevärk ja -kanalisatsioon on kohaliku omavalitsuse üksuse omandis või valduses, korraldab kohaliku omavalitsuse üksus iseseisvalt või koostöös teiste kohaliku omavalitsuse üksustega vee-ettevõtja leidmiseks riigihanke riigihangete seaduses teenuse kontsessiooni kohta sätestatust lähtudes. Vee-ettevõtja määratakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega riigihanke tulemuste alusel, mis avalikustatakse väljaandes Ametlikud Teadaanded ja kohalikus või maakonna ajalehes.“

Harku Vallavalitsus kui kohalik omavalitsus peab seadusest tulenevalt korraldama vee-ettevõtja leidmiseks avaliku riigihanke, mille tulemusel leitakse kõige soodsam teenusepakkuja ning kellega vastavalt hankele sõlmitakse kokkulepe veeteenuse osutamiseks.

Seega Harku Vallavalitsusel ei ole võimalik läbi Strantum OÜ müüa elanikele kallima hinnaga vett, kui soodsaim veeteenuse pakkuja seda teeks.

Märtsi alguses toimunud koosolekul, kus osalesid Harku Vallavalitsus, AS Tallinna Vesi ja kohalikud inimesed, otsustati leida siiski lahendus, kuidas jätta piirkond edasi senisele põhjaveetoitele.

Nimetatud põhjustel palus Harku Vallavalitsus väljaandel Harju Elu antud artikkel avaldamata jätta.

Harju Elu seda siiski ei teinud ning Harku Vallavalitsus esitas seetõttu ilmunud artikli osas kaebuse Pressinõukogule.