Kutsehariduskeskuse alati kaunis ja heakorrastatud ümbrus (Fotod: Aigar Kalk) Eestielu

ÜLDSÄTTED

§ 1. Heakorra eeskirja eesmärk

(1) Võru  valla (edaspidi nimetatud vald) heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla puhtus ja heakord, säästev elukeskkond ja keskkonnaohutus.

(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Võru valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama, haldama või kasutama volitatud isikutele.

§ 2. Mõisted

(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) avalik koht - avalikult kasutatav ala, territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav (sh ühissõiduk);

2) avalik lõke - avalikkusele suunatud üritusel lõkke tegemine;

3) grafiti - hoone seintele, müüridele jm joonistatud või värviga pihustatud tekst ja pildid;

4) heakorratööd - tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine ning libedustõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, puude ja põõsaste okste kärpimine ning mahalangenud puulehtede vms koristamine;

5) kinnistu - kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus; kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;

6) kõnnitee - on jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee;

7) omanik - füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi;

omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;

8) romusõiduk - sõiduk, mis on kasutusest kõrvaldatud, millelt on eemaldatud osa agregaate, kere osasid, rattaid, klaase jne ning mis oma väljanägemisega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist;

9) tuleohtlik aeg - metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu;

10) tuleohtlikuks alaks loetakse metsa ja kuivanud taimestikuga kaetud ala ning turbapinnasega ala;

11) jäätmemahuti - nõuetele vastav vahend prügi kogumiseks;

12) loom on eeskirja tähenduses imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu.

2. peatükk

HEAKORRA NÕUDED

§ 3. Heakorra nõuete täitmist tagavad aastaringsed keelud

(1) Valla territooriumil on keelatud:

1) põletada kulu, põhku ja rohket suitsu tekitavat risu;

2) risustada ja reostada valla haldusterritooriumi;

3) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja spordiväljakute inventari piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;

4) kahjustada ja lõhkuda pargi- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari;

5) üldkasutataval maa-alal teekatte, murukamara, lillede, põõsaste, hekkide või puude vigastamine ja kahjustamine, sealhulgas tarade, traatide siltide või muu sellise kinnitamine puude külge;

6) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid;

7) kuivatada pesu kõrgemal rõdu või lodza piiridest;

8) teostada kaevetöid kaeveloa, ehitusloa või kirjaliku nõusolekuta;

9) panna maha jäätmeid ja prügi selleks mitte ettenähtud kohtades;

10) omavoliliselt täita pinnaveekraave;

11) kütte-, ehitus- või muu materjali hoidmine ja ladustamine avalikul territooriumil (va omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimisel avalikule territooriumile tuleb eelpool nimetatu teisaldada ja territoorium heakorrastada mõistliku aja jooksul. Antud tegevustega ei tohi takistada liiklust;

12) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine, kui sellega ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale või pinnasele;

13) lasta veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku pühkmeid, esemeid, mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, naftasaadusi ja nende jäätmeid, samuti teravat või lämmatavat lõhna levitavaid aineid;

14) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetisi nende pakenditel märgitud kasutusjuhendi vastaselt;

15) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;

16) sõita ja parkida mootorsõidukitega (ka haagisega) haljasaladel, kergliiklusteedel, laste mänguväljakutel  ja teistes selleks mitte ettenähtud kohtades;

17) veekogudes ja veekogude ääres pesta liiklusvahendeid, masinaid, mahuteid ja muid esemeid;

18) parkida romusõidukeid avalikul teel või muus avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema korteriühistu luba, korteriühistu puudumisel kõikide korteriomanike nõusolek;

19) telkimine ja ööbimine avalikus kohas, välja arvatud selleks ettenähtud kohad;

20) viibida loomadega üldkasutatavas supluskohas või supelrannas;

21) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust väljapoole nii juriidilisele kui füüsilisele isikule kuuluvale või kasutatavale tegevuskohaks olevale territooriumile või hoonele selleks mitte ettenähtud kohta;

22) teha omaniku loata grafitit.

§ 4. Heakorra nõuded avalikus kohas

(1) Avalikku kohta tohib tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine  ja teisaldatavaid väikevorme paigaldada ning teha grafiteid vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

(2) Avalikes kohtades toimuvatel rahvaüritustel peab ürituse korraldaja tagama piisava arvu jäätmete kogumisvahendite olemasolu ning ürituse territooriumi ja selle ümbruse korrastamise 24 tunni jooksul peale ürituse lõppemist või avaliku ürituse kooskõlastuslehel määratud tähtajaks ning tagama ürituse toimumise kohaga piirnevate alade puhtuse. Vallavalitsus võib ürituse korraldajale esitada ka muid nõudmisi, sealhulgas tualettide paigaldamise nõude.

(3) Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud varustama müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava jäätmemahutiga ning hoidma pidevalt korras müügi- või teeninduspunkti ümbruse vähemalt 10 meetri raadiuses.

(4) Avalikus kohas sportimine ja mängimine on lubatud, kui see ei sega kaasinimesi, ei kahjusta haljasala ega häiri liiklust.

(5) Koorma vedaja peab kinnitama ja katma koorma nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms ning laadimise järgselt tagama viivitamatult laadimiskoha (tee, teeperve või teega piirneva ala) korrastamise. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Lõuna – Eesti Päästekeskusele ja vallavalitsusele.

(6) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb neil likvideerida viivitamatult.

(7) Avalikus kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva puhtuse, mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

3. peatükk

ISIKUTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL

§ 5. Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

(1) Vallavalitsuse kohustus on:

1) tagada vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ning nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekohtade korrashoid. Ühistranspordi ootekohad peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja jäätmemahutitega;

2) tagada valla kuuluvate parkide, haljasalade, spordiplatside, lastemänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoid;

3) paigaldada vallale kuuluvatesse parkidesse, haljasaladele, mänguväljakutele või muudesse avalikesse kohtadesse jäätmemahutid ja neid regulaarselt tühjendada;

4) tagada tänavatel ja teedel tänavasiltide olemasolu. Tänavasiltide ühtsed kujunduse nõuded kehtestab Võru  Vallavalitsus.

§ 6. Kinnistu  omaniku kohustused heakorra tagamisel

(1) Kinnistu  omanik on kohustatud:

1) tagama kinnistutel üldise puhtuse ja korra, sealhulgas piirdeaedade, väravate ning hoonete fassaadide, fassaadielementide ja vihmaveesüsteemi korrasoleku;

2) hoidma korras kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust;

3) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste ja kinnistul asuvate vallasasjade seisund ei ohustaks teisi isikuid, vara või keskkonda;

4) puhastama (sealhulgas võsast) regulaarselt ja korras hoidma kinnistul asuvad kraavid, truubid, sadeveekaevud ja nende kaaned, sadeveekaevude ümbruse jms;

5) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;

6) hoidma juurdepääsuteed tehnovõrkudele ja tuletõrje veevõtukohtadele läbipääsetavad.

7) remontima või kehtestatud korras lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;

8) kõrvaldama ehitiselt jääpurikad, varisemisohtlikud kivid ja plaadid jms ning tagama nende tööde tegemise ajal ohutuse, tähistades vajadusel eelnevalt ohtliku töötsooni;

9) varustama Võru valla  alevikes  paiknevad elamud ja korterelamutes ka korterid ja postkastid korrektsete ja nähtavate numbrisiltidega;

10) tagama korterelamute trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;

11) tagama heitveekogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning juurdepääsu;

12) hoidma korras jäätmekonteinerite hoiukohtade ümbrused ja juurdepääsuteed nendeni;

13) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning nende libedustõrje;

14) tagama loomakasvatushoone vastavuse sanitaar-, tuleohutus- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma selle ümbruse korras ning vältima ümbruse saastumist virtsa ja sõnnikuga;

15) tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse.

16) tagada tiheasustusalal asuvatel  kinnistul heina niitmine  vähemalt 2 korda suveperioodil maist septembrini. Hajaasustusalal  on kinnistu omaniku kohustus pidevalt karjatada või üks kord niita temale kuuluval kinnistul rohumaid suveperioodil maist septembrini.

(2) Tegutsevate korteriühistute kinnistutel tagab eeskirjadest tulenevate heakorra nõuete täitmise ühistu.

(3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala koristama kinnistu omanik.

(4) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse või krundile.

§ 7. Ehitus-, remondi- ja kaevetöö tegija kohustused heakorra tagamisel

(1) Ehitus-, remondi ja kaevetöö tegija kohustused:

1) võtma ehitus- ja kaevetööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase loa;

2) tagama tööde piirkonnas ohutuse;

3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning piirnevad sõidu- ja kõnniteed;

4) kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse vältimaks objektilt pori ja prahi sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule;

5) pärast tööde lõpetamist objektil taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt vallavalitsuse poolt antud tähtajaks.

(2) Kommunikatsioonide vigastatustest ja avariidest põhjustatud antisanitaarne või ohtlik olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel mõistliku aja jooksul, süüdlase puudumisel kommunikatsiooni valdajal.

§ 8. Loomapidaja kohustused heakorra tagamisel

(1) Kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

(2) Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kastusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuded.

(3) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada viisil, mis välistaks loomade sattumise kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnistutele või avalikuks kasutamiseks mõeldud teedele.

(4) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega tekkinud reostuse.

(5) Loomapidaja on kohustatud korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi. Muuhulgas on loomapidaja kohustatud võtma tarvitusele abinõud vältimaks

looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ja müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

(6) Koerte ja kasside pidamise nõuded sätestatakse Võru  Vallavolikogu poolt kehtestatud koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

4. peatükk

TULEOHUTUSNÕUDED HEAKORRA TAGAMISEKS

§ 9. Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

(1) Põlevmaterjali jäätmeid põletada ning lõket või muud küttekoldevälist tuld võib

teha väljaspool ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud mineraalpinnasel. Tuld ei tohi jätta järelvalveta. Tuli peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel mis tahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. Avaliku lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast vähemalt 50 m kaugusel.

(2) Keelatud on põletada olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid ja rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid (näiteks märjad puulehed jms).

(3) Aia- ja pargijäätmete põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires tuulevaikse ilmaga naabreid mittehäirival viisil ja tule tegemise koht peab paiknema vähemalt 30 m kaugusel mistahes ehitisest, metsast või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast, kusjuures tuleb arvestada ilmastikutingimusi.

(4) Okste, risu ja leheprahi põletamine väljaspool oma kinnistu piire on keelatud.

(5) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeteenistuse ja vallavalitsusega. Avaliku lõkke tegija peab tagama tuleohutuse.

(6) Tule tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust ja suunda. Arvestada tuleb ka lõkkest lenduda võivate sädemetega.

(7) Pärast prahi põletamist ning lõkke või muu koldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel.

(8) Teisaldatav grill- või suitsuahi või muu samalaadne ese peavad mis tahes ehitisest või põlevmaterjali hoiukohast asuma vähemalt 5 m kaugusel. Nimetatud esemed peavad kasutamise ajal olema pideva järelvalve all. Pärast töö lõpetamist tuleb küttel lasta täielikult ära põleda või põlemisjäägid veega kustutada.

§ 10. Küttekolde välise tule tegemine tuleohtlikul alal

(1) Tuleohtlikul ajal on keelatud:

1) suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;

2) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;

3) raiejäätmete põletamine;

4) igasugune muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

5. peatükk

VASTUTUS

§ 11. Heakorra eeskirja rikkumine

(1)     Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 66² alusel.

§ 12. Väärtegude menetlejad

(1) Paragrahvis 11 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 664  lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 13. Järelevalve

(1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Võru 

Vallavalitsus, Keskkonnainspektsioon ja politseiasutus.

6. peatükk

LÕPPSÄTTED

§ 14. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks  Võru Vallavolikogu määrusega  nr  18  14.03.2001.a. kinnitatud   Võru valla heakorraeeskiri".

(2)   Määrus jõustub 16.augustil 2010.a.            

 

Priit Süüden
Volikogu esimees