Foto: Raivo Tasso

Huvitegevus eeldab, aga ka arendab õpilaste aktiivsust ja iseseisvust, annab suurepärase võimaluse kogeda eduelamust ning tõsta enesehinnangut. Mõistmaks huvitegevuse positiivseid külgi on kindlasti suureks abiks lapsevanemad - nemad ju suunavad oma lapsi, soovitavad ühte või teist tegevust, kiidavad, tunnustavad.

Huviringid

Värska Gümnaasium on vaatamata oma vähesele õpilaste arvule õnnelikus sei­sus - huviringe, kus on võimalik osaleda, ei ole sugugi vähem kui mõnes kordades suurema õpilaste arvuga koolis. Lisaks spordile, muusikale ja käsitööle, saa­vad õpilased sellest aastast osa võtta Taarka Pärimusteatri poolt läbiviidavast draamaringist. Paljusid huviringides osalejaid näeb esinemas Eesti Vabariigi 95.sünnipäeva kontsert-aktusel 22.veeb­ruaril Värska Kultuurikeskuses. Täpsem huvialaringide nimekiri on üleval kooli kodulehel.

Osalemine projektides ja üritustel

Huvitegevus ei tähenda vaid huviringide tööd, siia kuuluvad ka osalemine erine­vates projektides, igasugune klassiväline tegevus ja ülekoolilised üritused.

19.jaanuaril osalesid 5.klassi kaks tant­supaari Tallinnas rahvusvahelisel lindy hopi tantsuvõistlusel LUMEPALLITUR­NIIR. Egert Naruson ja Karmel Jaago saavutasid noorte klassis 6.koha ning Rainek Savimägi ja Stella Aan 7.koha. Tegemist on väga tubli tulemusega, sest noored on ettevalmistuse saanud vaid rütmika tundidest, pealegi tuli finaalis tantsida tantsuorkestri saatel, mis oli neile kindlasti esmakordne kogemus. Eriti tahaksin siinkohal esile tõsta tublide lapsevanemate moraalset toetust - ilma selleta oleks Tallinna võistlustel osalem­ine olnud võimatu.

12.veebruaril tähistati vastlapäeva. Tra­ditsiooniliselt Hirvemäel, liulaskmise, erinevate jõukatsumiste ning vastlakuk­lite söömisega.

14.veebruaril oli koolis väga sõbra­lik päev. Seda 10.klassi eestveda-misel. Usinasti valmistati sõbrakaarte, saadeti neid nii kaasõpi­lastele kui õpetajatele. Oli palju meel­divaid üllatusi ja enese-avamisi, mida igapäevases elus tihti napib. Inglise kultuurist pärit sõbrapäev haakus suurepäraselt ka kogu nädala väldanud võõrkeelte nädalaga.

15.veebruaril oli võimalus osa saa­da klassikalise muusika kontserdist KONTRASTID. Muusikud Vanemuise teatri sümfooniaorkestrist - klarnetist Tõnu Kalm ning õed Sumera'd - tutvus­tasid pille viiul ja klarnet ning esitlesid nimetatud pillide võimalusi koos kla-veriga väga eriilmeliste lugude ettekand­misega. Kuna põhiliselt rahvamuusikale orienteeritud Värska Muusika-koolis klassikalist muusikat just sageli ei kuule, oli tegemist väga kosutava kontserdiga. Siinkohal on ehk pas­lik märkida, et niisugustele külalis-esinejate kontsertidele on oodatud kõik huvilised, mitte pelgalt kooliõpi­lased.

Õpilasesindus

Kord kuus ilmub õpilasesinduse pressiesindajate Eike Koppel'i ja Margit Karing'u sulest intervjuu ühe õpetajaga. Jaanuaris osutus valituks 1. ja 4. klassi juhataja Merike Kull, veebruari intervjuu pole käesoleva artikli kirjutamise ajal veel lugejate ette jõudnud. Kõigi tehtud intervjuudega saab tutvuda Värska Gümnaasiumi facebook'i le­helt.

Veebruaris-märtsis on õpilas-esindusel käsil III veerandi lõpu­peo ettevalmistamine. Selleks on playback show, mis toimub reedel, 15.märtsil algusega kell 19 Värska Kultuurikeskuses. Li­saks klassidele on osalema kutsu­tud ka õpetajad, lapsevanemad, vilistlased, vallavalitsus, sanatoo-rium, lasteaed, muusikakool. Ootame täiskasvanute aktiivsust, sest lapsed ja noored õpivad ju eeskujudest!

Õpilasesinduse ettepanekul on Värskas sel kevadel oodata ka balli - et oleks väljund II veerandil õpitud tantsusam­mudele, mida usinamad käivad lihvimas seltskondlike paaristantsude kursusel Värska Kultuurikeskuses.

Pilk lähitulevikku

27. ja 28. märtsil saavad õpilased osale­da kunsti- ja käsitööõpetajate juhenda­tavates lihavõttepühade eelsetes töötu­bades.

30.märtsil on 5.klassi tantsupaaridel taas võimalik võtta osa tantsuvõistlu-sest - seekord Tartus toimuvast KEVAD-SWINGist. Iga uus kogemus rikastab!

Aprillis osaleb lastekoor 2014.a. laulu­peo laululaagris. Vanemate klasside õpi­lased aga muusikanädala raames toimu­val õpilaskonverentsil.

Et huvitegevus Värska Gümnaasiumis oleks kõigile meelepärane, on parimaks soovituseks - leidke igast asjast midagi head ja osalege kõiges, mis toimub. Kui sina oled aktiivne, on ka tema, meie ja nemad. Üheskoos on lõbusam!