Vaprad sõdalased lahingu vaheajal. Foto: Aive Kaldra Tarvastu Teataja

Mäng toimus 21. ja 22. aprillil ja algas nagu tavaliselt kohaliku metskonna poolt korraldatud kevadiste koristustalgutega. Tal­gulistel söödeti ka kõhud korra­likult täis, et nad hiljem jõuaksid kilpide ja mõõkadega metsas ringi joosta. Seejärel pidas 1343. aas­tal toimunud sündmustest ja nen­de tagamaadest loengu ajaloolane Juhan Kreem. Tallinna, Tartu ja Narva võitlusklubide esindajad pidasid omavahel maha viikingi- ja rüütliturniire, et selgitada välja kõige kangemad mõõgakeeruta­jad. Järgnes kogu sõdalasteväe relvakontroll - pehmikmõõkade ja -odade valmistamisel on väga kindlad materjalid ja reeglid, mil­le järgi neid tehakse, sest lahin­gute käigus pole kellegi eesmär­giks teistele viga teha.

Seekordses mängus pidasid la­hinguid Tartu piiskopi vägi, Liivi ordu, Sakala malev ja Saaremaa mässajad. Nende vahel muutsid olukorda segasemaks ning seega ka põnevamaks metsas hulkuvad lindpriide salgad ja rändkaupme­hed. Igal mängijal neist 370st, kes mängualal viibisid, oli välja töö­tatud ajastule vastav roll, mille mängujuhid olid heaks kiitnud ja millest kogu mängu jooksul tuli ka kinni pidada - selle eest võis leer lausa lisapunkte saada. Nii ei kuulnud keegi ühegi Saaremaa mässaja suust „õ"-tähte, kaupme­hed aga püüdsid oma vankritäit maha müüa igale vastutulijale, oli see siis sõbralikult või vaenu­likult meelestatud.

Lahing linnuse all lõppes lauspi­medas, ometi istuti veel kaua lõke­te ääres ja arutati, mida järgmisel aastal paremini saaks teha.

Pühapäeval ootas sõdalasi ees lahinguvälja koristamine ja üri­tuse pidulik lõpetamine. Siis tuli juba oma telke kokku panema hakata, et laagriplats bussi saa­bumise ajaks korda saaks. Koju sõites valitses bussis aga haud­vaikus, mida häiris ainult mõni harv norin - kõik 30 vaprat sõda­last magasid nagu üks mees.

Aitäh Tarvastu Avatud Noor­tekeskusele, kes on meid trans­pordikulude katmisel tugevalt toetanud; koolile, kes on leidnud võimalusi ja vahendeid meid rel­vastada, ja kõigile lapsevanema­tele mõistva, toetava ja usaldava suhtumise eest. Rollimänguga tegelevate õpilaste arv on meie esimese tegutsemisaasta jooksul kahekordistunud ja ma loodan, et meist saab järgmisel Jüriööl arvestatav jõud Sakala malevas.