Otepää vald

Valla üldplaneeringuga ei planeerita kinnistupõhilist maakasutuse lähenemist, vaid üldplaneering annab üldised suunad ja tingimused Otepää vallas planeerimis- ja ehitustegevuseks.  „Üldplaneeringu näol on tegemist Otepää vallale väga olulise arengudokumendiga, mis seab paika nii ettevõtluskeskonna, ruumilise planeerimise kui ka erinevate taristute paiknemise järgmiseks 10-15 aastaks," tõdes vallavolikogu esimees Aivar Nigol. „See mõjutab nii kohalikke elanikke, kui ka neid, kes soovivad Otepääle elama tulla, praktiliselt kõik edasised arengud hakkavad tuginema üldplaneeringule."

Valla üldplaneeringu koostamine on olnud pikaajaline protsess, mis algatati 2005. aastal. Menetlus kestis kokku üle kaheksa aasta.   Otepää Vallvalitsus, kui üldplaneeringu menetluse korraldaja, on teinud tihedalt koostööd erinevate ametkondadega. 

„Kõige tihedam koostöö on meil olnud Keskkonnaametiga, sest valdav osa Otepää looduspargi maa-alast jääb Otepää valda," rääkis vallavanem Merlin Müür. „Üldplaneeringu koostamise protsessis oleme kaasanud ka palju kodanikke ning nende seisukohtade ja arvamustega on võimaluste piires ka arvestatud."

„Täname nii kodanikke, kui ka organisatsioone, kes on vallale nii olulise dokumendi, nagu seda on üldplaneering, koostamisel kaasa aidanud," lisas Aivar Nigol.

Uus üldplaneering jõustub 10. oktoobril 2013.a, millest alates kehtib Otepää valla territooriumil vaid 1 üldakt (hetkel kehtib 3 akti).  Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel lähtutakse nn väärtustepõhisest lähenemisest, mille tulemusel valmiv planeering tugineb eelkõige piirkonna looduslikele, kultuurilistele, majanduslikele ja/või sotsiaalsetele nähtustele ja/või aladele. Planeeringuga tagatakse väärtuste säilimine, kuid samas võimaldatakse väärtuste otstarbekas kasutamine ja vastutustundlik arendamine. Selline lähenemine väärtustab kohalikku elukeskkonda ning identiteeti.

Üldplaneeringuga saab tutvuda alates 10.10.2013 Otepää valla kodulehel ja tööpäevadel Otepää Vallavalitsuses.