(foto: Keila Leht) Eestielu

Algkoolimajas tegutsevad juba aastaid tugevate traditsioonidega muusika- ja tantsuklassid. Sealsetel õpilastel on tunniplaanis tantsuõpetus või üks lisa muusikatund. Kallakut toetab ka ringide töö. Muusika- ja tantsuklasside peamiseks väljundiks on kooli ja Keila linna esindamine laulu- ja tantsupidudel. Laulu- ja tantsupeo vahepealsetel aastatel on plaanis tegeleda ka muude tantsude ja muusikaga.

Hariduslike erivajadustega õpilastel on võimalik õppida väikeklassides, nemad saavad lisaks ainetundidele õpiabi logopeedilt.

Kuid algkoolis õpib igas vanuseastmes veel mitme klassi jagu toredaid lapsi. Mõte ka neile õpilastele juba esimeses klassis erinevaid valikaineid pakkuda, tekkis algkooli õppejuhil Kaja Peetrisel ja õpetajatel juba sügisel. Sellise tegevuse eesmärk on varakult avastada õpilaste tugevaid külgi ja arendada nende huvisid, pakkuda põnevaid tegevusi ning süvendatud teadmisi valitud aines.

Alates 2011/2012 õppeaastast saavad algkooli õpilased valida ühe tunni nädalas järgnevate valikute seast:

Eesti keel - selles tunnis arendavad õpilased oma esinemisoskust ja kõnekunsti läbi erinevate tekstide lugemise ning jutustamise. Tähelepanu pööratakse Eesti rahvakalendri tähtpäevadele ja oma kodukoha lugudele. Lapsed esinevad lühinäidenditega, tutvustavad üksteisele oma lemmikraamatuid, kirjutavad ise lugusid. Õpivad sõnamängude mängimist, mõistatusi ja vanasõnu.

Matemaatika - selles aines tegelevad õpilased nuputamise, probleemülesannete lahendamise, ruumilise taju arendamise (maketid, pinnalaotus) ja strateegiliste lauamängude mängimisega. Uurivad, mis on pranglimine ja teised arvutipõhised mängud, koostavad ise ülesandeid ja teevad matemaatilisi katseid (mõõtmine, kaalumine).

Loodusõpetus - õpetaja ja õpilased käivad matkamas, teevad loodusvaatlusi, kasvatavad ja ajatavad taimi, valmistavad loodusmakette ja osalevad keskkonnaalastes projektides. Samuti räägitakse loodushoiust ja keskkonnakaitsest, vaadatakse loodusfilme ja tehakse referaate.

Inglise keel (alates 3. klassist) - õpilased saavad oma sõnavara ja väljendusoskust arendada läbi erinevate lugude ja muinasjuttude lugemise ning jutustamise. Mängivad erinevaid inglisekeelseid ringmänge, laulavad, esinevad näidenditega, kirjutavad ise lugusid.

Kunstiõpetus - selles aines on oluline osa värvi ja vormi õpetusel. Maalimisel ja meisterdamisel tutvustatakse ning kasutatakse erinevaid materjale ja töövõtteid.

Muusika – toimub koos laulmine ja solistide ettevalmistamine. Oma koha leiavad rahvalikud laulud ja mängud. Õpitakse ka pillimängu.

Tants – õpitakse rütmilist liikumist, tehakse koordinatsiooni arendavaid harjutusi, tutvutakse erinevate tantsustiilidega. Tundides toimuvad paaristegevused ja rühmatööd.

Sport - tähtsal kohal on rõõm liikumisest. Tunnid toimuvad aasta läbi nii saalis kui vabas õhus. Sügisel ja kevadel tegeletakse peamiselt kergejõustikuga, talvel enam võimlemise ja erinevate talispordialadega. Oma osa on pallimängudel ja köieronimisel.

Valikaine ei ole kindlasti õpiabi saamise koht. Õpiabi andmise eesmärgil toimuvad koolis logopeedia ja parandusõppe tunnid, vajadusel ka individuaalõpe. Valikaine toetab õpilase huvisid ja andeid. Eesmärgiks ongi selgitada välja õpilaste andekus ja pakkuda neile õppimisrõõmu. Õpilane saab valikainet vahetada poolaasta kaupa. Kui laps ja pere tunnevad, et valik ei olnud õige, saab poole aasta möödudes vaida teise aine. Valiku saab teha kooli registreerudes. Juba kooliskäivate laste seas viiakse läbi küsitlus viimase kooliveerandi alguses.