Delfi

Üldplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kiviõli Linnavolikogu (Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli, tel 3321328, e-mail: valitsus@kivioli. ee), üldplaneeringu koostamist korraldab Kiviõli Linnavalitsus (Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli, tel 3321321, e-mail: valitsus@ kivioli.ee).

Üldplaneeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, tel 7409800, e-mail hendrikson@ hendrikson.ee).

Üldplaneeringu koostamise eesmärk on välja töötada linnale ruumilise arengu põhisuundi kavandav alusdokument, mis seaks tingimused säästvaks ja tasakaalustatud arenguks, et tagada parem ja atraktiivsem elukeskkond ning kujundada ja arendada edasi linna omanäolisust.

Keskkonnamõjude strateegilise hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi strateegilise planeerimisdokumendi koostamisel ja kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning edendada säästvat arengut. Riigipiiriülest keskkonnamõju üldplaneeringuga kavandatavate tegevuste elluviimisel tõenäoliselt ei esine.

KSH programmi ja üldplaneeringu lähteülesandega saab tutvuda tööajal Kiviõli Linnavalitsuses (Keskpuiestee 20) ning Kiviõli Linnavalitsuse ja OÜ Hendrikson&Ko veebilehtedel aadressil: http://www.kivioli.ee ja http://www.hendrikson.ee (alajaotus „Avalikud dokumendid - Ida-Virumaa").

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimub 25.04.2012.a kell 15 Kiviõli Linnavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20, Kiviõli) Kiviõli linna üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu. KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 23.04.2012 OÜ-le Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu, e-mail triin@hendrikson. ee, telefon 7409 802) või Kiviõli Linnavalitsusele (Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli, tel 3321339, e-mail: valitsus@kivioli.ee).

Selgitab Eve Aavik, linnaarhitekt

Kiviõli linn algatas 2011. aasta lõpus linna üldplaneeringu koostamise. Üldplaneering on dokument, mis aitab järgmisel 10-15 aastal linnavalitsusel teha linna ruumilise arenguga seotud otsuseid. Põhimõtteliselt tähendab see järgmist - kuhu, mida, milleks ja millal ehitada ning kas üldse ehitada, kuhu jäävad elamualad, kus paiknevad tootmis- ja ärimaad, millised alad jäävad kandma puhkefunktsiooni ja säilivad haljas- ja pargialadena jne. Üldplaneeringuga koos viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mis aitab välja selgitada üldplaneeringuga kavandatu mõju nii loodus- kui elukeskkonnale.

Planeeringu koostamisel on meil abiks firma Hendrikson & KO, kellel on selles vallas pikaajaline kogemus, lisaks on linna poolt moodustatud töögrupp, kes pidevalt protsessis osaleb.

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise käigus viiakse läbi avalikke väljapanekuid ja arutelusid, kuhu me ootame aktiivselt osalema linna kodanikke.

Esimene selline arutelu toimub 25. aprillil kell 15.00 linnavalitsuse istungite saalis. Esimesel avalikul arutelul püütakse selgusele jõuda, millest üldplaneeringu koostamisel lähtuda - milliste probleemide ja kitsaskohtadega tegeleda, millega peaks planeeringu väljatöötamisel kindlasti arvestama või mis nõuab keskkonnamõju hindamisel eritähelepanu.

Kasulik oleks jälgida ka linna kodulehekülge, kust on samuti võimalik üldplaneeringu koostamise kohta informatsiooni saada.

Ei tasu karta, et sellised üritused jäävad inimesele, kes pole antud alaga seotud, keeruliseks ja arusaamatuks. Tulge ikka ja avaldage arvamust! Pidage meeles, et üldplaneeringut ei koostata linna valitsusele vaid linna kodanikele, kellele püütakse luua paremat elukeskkonda kus oleks hea ja turvaline elada. Ilma elanike endi osavõtuta on seda aga keeruline teha.