Volikogu 17 liikmest võttis osa 13, ei osalenud H. Virt, K. Musting, T. Varik ja P. Tigas.

Päevakorras oli 11 punkti:

1. Põlva linna 2011. a eelarve 1. lugemine (Märt Eskor) Linnaeelarvesse on planeeritud 104 miljonit, mis on väiksem kui 2010. a, kuna ei sisalda hetkel investeeringuid. Tulumaksu laekumise prognoosiks on 43 miljonit, 3 miljonit suurem võrreldes käesoleva aastaga. Reservfondiks on planeeritud 1,5 miljonit. Kuludest jääb samaks palgafond, aga suurenevad 10% ümber kommunaalkulud. Hetkel on eelarve puudujääk 3 miljonit krooni.

2. Audiitori määramine (Märt Eskor). Audiitoriks otsustati määrata OÜ AMC Audit (Võrust), kes on Põlva linna auditeerinud 2 aastal.

3. Maamaksu määra kehtestamine 2011. aastaks (Tiivi Parts) Maamaksumääraks kehtestati 1,5%, mis on muutumatuna püsinud 10 aastat. Küsimusi tekitas §2.

4. Maamaksust vabastamise summa suuruse määramine 2011. aastaks (Tiivi Parts). Maksusoodustuse määrad ja tingimused ei muutunud. Uuel aastal on see 13 eurot.

5. Kinnistute Lao tn 5 ja Lao tn 15 detailplaneeringu kehtestamine (Tiivi Parts). Antud ala hõlmab Lao 5 ja Lao 15 kruntideks jagamist ja infrastruktuuri väljaehitamist. Planeeringu alale on planeeritud põhiliselt tootmismaa. Projekti maksumus on 17 miljonit, millest esialgu on linna osalus 2,6 miljonit. Detailplaneering on jätkuvalt kättesaadav Põlva linna kodulehel http://mail.polvalv.ee/avalik/ detailplaneeringud/Lao%205%20ja%2015/

6. Projekti „Infrastruktuuri väljaarendamine endisel Põlva KEK-i territooriumil” omaosaluse finantseerimise ja sihtotstarbe säilimise garanteerimine (Tiivi Parts)

7. Lasteaed Lepatriinu põhimääruse muutmine (Monika Adamson) Seoses 1. septembril 2010 jõustunud koolieelse lasteasutuse seaduse redaktsiooni kehtima hakkamisega. Põhiliseks muutuseks on “juhataja” asendamine sõnaga “direktor”.

8. Lasteaed Mesimummi põhimääruse muutmine (M. Adamson)

9. Põlva Ühisgümnaasiumi põhimääruse uue redaktsiooni 1. lugemine (M. Adamson)

10. Põlva linna eelarvest kultuuriühingutele, seltsingutele ja noorteühingutele tegevustoetuse andmise korra muutmine (Janika Usin) Eesmärgiks viia ringijuhtide tasustamine ühtsetele alustele ning eelarves ühele reale, et kultuuri rahastamine oleks selgem ja ei tekitaks vastakaid arvamusi.

11. Põlva linnas 2011. aasta teema-aasta väljakuulutamine (J. Usin). Teema-aastaks pakuti välja erinevad variandid, otsustamine järgmisel volikogul. Teemadeks pakuti: Vanavanemate Aasta, ÖKO Aasta, Festivalide Aasta, Turvalise liikluse Aasta.

12. Linnavalitsuse info (Tarmo Tamm). Linnapeale tegi muret, et Põlva linnas on ühe õpilase koolitamise kulud liiga suured võrreldes teiste linnade-omavalitsustega meie lähiümbruses. Linnapea küsis, kas koolitamiseks mõeldud raha kasutatakse piisavalt otstarbekalt. Linnapea nägemuses tuleb lähemal ajal ära otsustada, kas on reaalne jätkata keskhariduse andmist linna mõlemas koolis või tuleb ette võtta muutused?

Volikogu lõpus tekkis küsimus Põlvamaa Omavalitsuste Liidust (POL) osavõtmise üle ning POLi toimimine ja eesmärk.

Järgmine volikogu toimub 15.12.2010.