On algamas Loksa lasteaia renoveerimistööd ja kui kõik viperusteta sujub, siis juba 1,5 aasta pärast saavad mudilased omale korralikult remonditud ja sisustatud kaasaegsed lasteaia ruumid.

Remondi toimumise ajaks koliti Loksa lasteaed Loksa vabaaja- ja majutuskeskusesse (endine vene gümnaasium). Praegu tehakse seal sanitaarremonti ja kohendatakse ruume lasteaia tarbeks.

Linna vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks sõlmiti leping Arco Ehitusega. Töö algab augusti lõpus septembris.

Kultuurikeskuse hoone renoveerimise ja juurdeehituse (saal, lava) küsimus on seni veel lahtine, sest Vabariigi Valitsus ei ole 7 kuu jooksul suvatsenud täita kohtuotsust, millega teda kohustati uuesti üle vaatama KOIT kava Harjumaa projektide pingerida. Loksa Kultuurikeskuse projekt oli saanud arusaamatul põhjusel madala hinde, mis jättis ta eurorahata. Et sundida Vabariigi Valitsust täitma kohtuotsust, andis Loksa linn taas sisse taotluse valitsuse trahvimiseks.

Rohuaaia tänava kergliiklustee ehitus lükkus edasi, kuna esimene hange ehitustööde teostaja leidmiseks nurjus. Teise hanke õnnestumisel alustatakse töid augustis.

Volikogu muutis linna 2011. aasta eelarvet. Täiendavaid vahendeid eraldati kokku 83,8 tuhat eurot, sh kultuuriürituste korraldamiseks 10,0 tuhat, sotsiaalsfäärile 12,0 tuhat ja Loksa Elu väljaandmiseks 2,5 tuhat eurot. Kuu viimasel päeval toimunud istungil kinnitas volikogu Loksa linna 2010. a majandusaasta aruande.

Kohalike omavalitsuste tulude trastiline vähenemine alates 2008. aastast majandussurutise ja riigipoolsete kärpimiste tõttu on sundinud valdu ja linnu vähendama kriitilise piirini tegevuskulusid. Käibemaksu tõus, elektri ja kütuste kallinemine on kaasa toonud kommunaalkulude kasvu, kaupade ja teenuste hindade tõusu. Et täita omavalitsusele seadusega pandud ülesandeid ja katta  investeeringute omaosalust ei ole omavalitsustele jäetud muud võimalust, kui kehtestada uusi kohalikke makse, tõsta maksumäärasid ja kohalikule elanikkonnale osutatavate teenuste hindu. Lisaks kohalikule omavalitsusele laekuva üksikisiku tulumaksuosa vähendamisele jätkab keskvalitsus usinalt omavalitsustele laekuva maamaksu vähendamist. Tänase seisuga on ühe suure tööandjaga Loksa põhilise tuluallika - tulumaksu laekumine on langenud võrreldes 2009. aastaga ligi 40 %, so 2005.a tasemele ja maamaksu laekumine võrreldes 2008. aastaga 27%.

Et säilitada hädavajalikku tulubaasi, otsustas Loksa Linnavolikogu tõsta maamaksu määra Loksa linnas alates 1. jaanuarist 2012. aastast 4 aastat kehtinud kahelt protsendilt 2,5-le protsendile maamaksustamise hinnast.

Volikogu kehtestas uueks Loksa lasteaia kohamaksumuseks alates käesoleva aasta 1. septembrist 19 eurot lapse kohta kuus, millest lapsevanemate osalustasu suuruseks on 14 eurot ja õppevahendite kulu 5 eurot. 2008. aastast kehtinud 12,78 euro suuruse kohamaksumusega ei suutnud linn enam katta aasta aastalt kasvanud lasteaia majandamis- ja personalikulusid. Lasteaia uus kohamaks on 6,83% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast (lubatud kuni 20%). Lasteaia hoolekogu pidas kohamaksu tõusu põhjendatuks. Vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste andmise korrale võib linnavalitsus lapsevanema kohamaksu ja toiduraha maksmisest osaliselt või täielikult vabastada. Lasteaia kohamaksu tõstis juunis 14 eurolt 23 euroni ka meie naaber Kuusalu vald.

Volikogu kehtestas uue õppe- ja renditasu maksmise korra Loksa Muusikakoolis.

2008. aastast kehtinud 15.34 euro suurune õppemaks ühe õpilase kohta kuus tõsteti seoses kooli ülalpidamiskulude kasvuga 18 euroni. Ühtlasi kehtestas volikogu ka muusikainstrumentide kasutamise tasud, et oleks võimalik pille hooldada ja parandada. Uus õppemaks ja pillide kasutamise tasud hakkavad kehtima käeoleva aasta 1. septembrist  ja katavad Loksa Muusikakooli kulud vaid osaliselt.

Volikogu kehtestas Loksa linna edukate õpilaste tunnustamise uue korra, mille alusel tunnustakse  Loksa üldharidusliku kooli või klassikursuse edukalt lõpetanud õpilasi, kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri andmetel Loksa linnas. Ühekordset toetust maksab linn õpilasele gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetamise korral 300 eurot, hõbemedaliga lõpetamise korral 250 eurot ja põhikooli kiitusega lõpetamise korral 50 eurot. Kiituskirjaga klassikursuse lõpetanud õpilasele kingitakse meene maksumusega kuni 30 eurot.

Volikogu tunnistas kehtetuks oma 06.04.2005 määruse „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Loksa linnas", kuna märtsis 2011 vastu võetud sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra kohaselt hooldajatoetusi Loksa linnas enam ei maksta.

 

Volikogu otsustas, et Loksa linn osaleb asutajaliikmena koos Tallinna linnaga MTÜ Keskkonnateenused asutamisel. MTÜ Keskkonnateenused asutatakse eesmärgiga taodelda EAS-si kaudu raha jäätmejaamade rajamiseks. Volikogu kiitis heaks asutatava MTÜ asutamislepingu ja põhikirja projektid ning kinnitas Loksa jäätmejaama rajamise omaosaluseks 87454,84 eurot. Loksa Linnavalitsusele tehti ülesandeks nimetada MTÜ-s Loksa liikmeõigusi teostav isik ning esitada MTÜ juhatuse liikme kandidaat. Loksa jäätmejaama projektis osalemise vastu on huvi üles näidanud ka Kuusalu vald.

Volikogu otsustas alustada pärandvarade -korteriomandite Nooruse 7 -3 ja Nooruse 7-10 omandamist.

Volikogu otsustas võõrandada Posti 42-27 korteriomandi hinnaga 0 eurot laenuandja Swedbank AS-le hüpoteegi kustutamiseks. Linn omandas antud korteri kui pärandvara ja soovis selle vöörandada enampakkumisel. Kuid selgus, et korterile oli seatud laenu tagatiseks hüpoteek Swedpanki kasuks.

Volikogu otsustas lubada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-l paigaldada linna elektrivarustuse paremaks tagamiseks Papli tänavale maa-aluse 10 kV elektrikaabli, millega ühendatakse Loksa postkontori vastas asuv alajaam Papli 7 maja taga asuva alajaamaga.

Volikogu kinnitas linnapea ettepanekul Loksa Linnavalitsuse liikmeks arendusnõunik Laivi Kirsipuu.

Enam informatsiooni volikogu tööst: http://www.loksa.ee/index.php?page=331&