Valimisnimekirjade toomine Foto: Ester Vaitmaa
Oleme tegelenud uute Laekvere vallale vajalike projektide ettevalmistamisega.

Käima on läinud Laekvere valla asulate veemajandusprojekt, mille käigus rekonstrueeritakse Muuga küla ja Moora küla ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem ning Rahkla, Venevere ja Paasvere küla ühisveevärk. Tegemist on projektiga, mida rahastab suures osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Projekti juhtimisel abistab meid Civitta International OÜ ja ehitustööde teostamise järelevalvet hakkab tegema OÜ Vealeidja. Projekteerimis-ehitustööde hange on välja kuulutatud ja jaanuari algul peaks selguma, kes hakkab töid tegema ja palju need maksma lähevad.

Tööde käigus rekonstrueeritakse ca 9,3 km veetorustikku ja ca 3 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Moora külas tekkiv reovesi pumbatakse edaspidi Laekvere reoveepuhastisse. Selle tarbeks ehitatakse ca 1,4 km survekanalisatsioonitorustikku.

Kõigis eelpool nimetatud külades rekonstrueeritakse ka puurkaev-pumplad. Likvideeritakse kasutusest välja jääv Moora reoveepuhasti.

Kõik eelpool nimetatud tööd peavad olema lõpetatud tuleva aasta 1. detsembriks. Teine järgmisel aastal tegemisele minev suurem töö on Laekvere-Moora kergliiklustee.

OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud kergliiklustee ehitusprojekt on valmis ja praegu tehakse projektile ekspertiisi. Kergliiklustee kogupikkusega 2, 5 km algab Laekvere alevikus Kapu-Rakke- Paasvere riigitee ja Vassivere põik tn ristmiku juurest ja lõppeb Moora bussipeatuse juures.

Kergliiklustee prognoositud ehitusmaksumus on ca 400 tuhat eurot ja selle ehitamist rahastatakse 85% ulatuses EAS-i kergliiklusteede programmist.

Täpne ehitustöööde maksumus selgub pärast ehitustööde hanke läbiviimist. Soovin kõigile rahulikke jõule ja tegusat uut aastat.