l.

Naabriteks olevad isikud Ants Kõiv ja Jaan Jõgioja omavad Kosel maa-ostueesõigusega erastatud aianduskrunte. A. Kõivule kuulub krunt nimetusega Kirepi-3 ja J. Jõgiojale krunt Kirepi-6. Pärast kruntide erastamist jäi erastatud ja tagastatud maade vahele reformimata riigimaa.

13. mail 2003.a esitas J. Jõgioja avalduse sooviga algatada katastriüksuse moodustamist Kirepi-6-ga piirneval maa-alal erastamise eesmärgil.

Avalduse esitamise ajal oli tal võimalik maad erastada kas oksjoni korras või 1. jaanuarist 2003.a kehtima hakanud maareformi seaduse § 22 lg 12 muudatuse alusel, mis andis võimaluse erastada kinnistuga piirnevaid maareformi käigus vabaks jäänud maaribasid. Maaribade erastamine oli võimalik aga ainult teatud tingimustel. Ei ole võimalik ega otstarbekas moodustada iseseisvat katastriüksust, peab olema maavanema luba ja kehtestatud detailplaneering.

J. Jõgioja soovis maad erastada maa enampakkumise korras, millega seoses telliti katastrimõõdistamine.

Märgime siinjuures, et oksjoni korras maaerastamise avaldusi sai maavalitsus vastu võtta ainult 31. detsembrini 2003.

18. novembril 2003 andis vallavalitsus korralduse nr 567, millega nõustuti Kose alevikus 1092 m2 suuruse Ojaääre maaüksuse moodustamisega ja erastamisega piiratud ning vajadusel avalikul enampakkumisel.

24. novembril 2003 kutsuti maamõõdubüroo poolt A. Kõiv ja teised naabrid Ojaääre maaüksuse piire ja piiriprotokolli kooskõlastama.

Samal päeval, s.o. 24.11.2003 esitas A. Kõiv vallavalitsusele avalduse Kirepi -3 maaüksusega piirneva vaba maa erastamiseks. Avalduses oli toodud piiride kirjeldus ja erastatava maa orienteeruvaks suuruseks - 380 m2.

Vallavalitsus edastas A. Kõivu avalduse koos lisadega maavalitsusele 15.12.2003.a. Kahjuks ei informeerinud maavalitsus hiljem vallavalitsust ega A. Kõivu, et tema avaldust pole võimalik lahendada antud hetkel maareformi seaduse § 22 lg 12 alusel (sooviti vaba maa osalist erastamist, Kirepi-3-l polnud kehtestatud detailplaneeringut jne).

Ojääre maaüksuse (mis oli katastris registreeritud Eesti Vabariigi nimele) osas korraldas maavalitsus piiratud suulise enampakkumise 6. jaanuaril 2004.a. Enampakkumisel ei osalenud keegi.

Alates 27. novembrist 2005 jõustus maareformi seaduse muudatus § 22 lg 12 osas, mis võimaldas kinnistute vahele jäänud maaribasid piirnevatele kinnstute omanikele erastada nüüd maavanema loal valitsuse poolt kehtestatud korras.

Vastav kord võeti vastu 22. veebruaril 2007.a.

Novembris 2006 andis maavanem loa erastada Kirepi6- ga piirnev Ojaääre maaüksus Jaan Jõgiojale. Ojaääre maaüksus kanti asjaõiguslepingu alusel kinnistusraamatusse eraldiseisva kinnistuna.

26. märtsil 2008 esitas

A. Kõiv vallavalitsusele uue avalduse liita temale kuuluva Kirepi-3 juurde kinnistu ja Koreli oja vahele jääv vaba maaala.

2. aprillil 2008 edastas vallavalitsus A. Kõivu taotluse maavalitsusele nn vaba maa erastamismenetluse alustamiseks.

4. juulil 2008 andis maavanem loa taotletud maa ligikaudse pindalaga 1180 m2 erastamiseks piirnevatele kinnisasja omanikele.

„Maareformi seaduse” § 22 lõikes 12 sätestatud maa erastamise kord näeb ette vallavalitsusele rea kohustuslike maa erastamise eeltoimingute tegemise.

Nii tuleb teavitada antud loast vaba maaga piirnevaid kõiki kinnisajade omanikke, samuti tuleb saata neile piiride kulgemise ettepanekud jne.

9.07.2008 saadeti kõigile piirnevatele maaomanikele teatis vaba maa erastamise võimalusest ja anti ühekuuline tähtaeg avalduse esitamiseks. Kaks piirnevat maa omanikku avaldust ei esitanud. Maa erastamise sooviavalduse esitas Jaan Jõgioja 15.07.2008.

19.08.2008 anti A. Kõivule ja J. Jõgiojale tähtaeg kokkuleppe sõlmimiseks.

10.09.2008 teatas J. Jõgioja, et kokkulepet ei saavutata ja soovis, et vallavalitsus teeks ettepaneku maa jagamise osas.

16.10.2008 saatis vallavalitsus asjaosalistele piiride kulgemise ettepaneku.

3.11.2008 teatas J. Jõgioja vallavalitsusele, et on tellinud katastrüksuse mõõdistamise.

17.11.2008 teatas A. Kõiv vallavalitsusele, et on tellinud maa mõõdistamise 13.11.2008.

A. Kõivu maaüksuse Ojapisara pindalaga 633 m2 erastamise kohta on vallavalitsus korraldused andnud 03.12.2008 ja 21.01.2009.a.

J. Jõgioja maaüksuse Väike-Ojaääre pindalaga 295 m2 erastamise kohta on vallavalitsus korralduse andnud 18.12.2008.

A. Kõiv sõlmis asjaõiguslepingu maavanemaga oma katastriüksuse osas 2.02.2009.a ja maatükk on kinnistusse kantud 4.02.2009.a.

Väike-Ojaääre katastriüksust (J. Jõgioja) kinnsturaamatusse ei ole kantud.

Ants Kõiv jätkas pärast maade mõõdistamist Võru Maavalitsusele ja Maa-ametile kirjade saatmist, kus väideti, et naabril ei olnud õigus enam osaleda erastamisprotsessis. Samuti ei olnud ta rahul, et J. Jõgioja on saanud maad erastada rohkem kui tema (pole võrdselt koheldud jne).

19.04.2010 tegi Maa-amet vallavalitsusele selgitus-ettekirjutise maareformi läbiviimisel, mille kohaselt tehti vallavalitsusele ettepanek uuendada haldusmenetlust J. Jõgioja 18.12.2008 korraldusele eelnenud maa erastamise eeltoimingute osas.

Menetluse uuendamine nõuab teatud menetlustoimingute tegemist, s.h ka isiku arvamuse väljaselgitamist, keda uuendamise protsess puudutab.

Õiguslike järelduste tegemiseks pöördus nii vallavalitsus kui ka J. Jõgioja korduvalt selgituste saamiseks Maa-ameti poole.

Viimase vastuse sai J. Jõgioja oma pöördumisele Maaametist 27.10.2010.a.

Vallavalitsuse 9.06.2010 tehtud järelepärimise põhjal Maa-ametile tehti Maa-ameti poolt Võru Maavalitsusele ettepanek 11.08.2010 samuti uuendada Ojaääre maaüksuse erastamise menetlust otsustes esinevate ebatäpsuste tõttu.

Eeltoodu põhjal arvame, et vallavalitsus ei ole Ants Kõivu ja Jaan Jõgioja maavaidluse lahendamisel olnud tegevusetu ja A. Kõivule maa erastamisega seitse aastat venitanud.