Foto: Tiit Blaat

Küsimustele vastas advokaadibüroo Veso & Partnerid vandeadvokaat Indrek Veso:

Tulenevalt jahiseaduse paragrahvist 6 on maaomanikul õigus lubada ja seada tingimusi jahi korraldamiseks, pidada väikeulukijahti või keelata jahipidamine oma maal. Väikeulukijahti on maaomanikul õigus korraldada kas ise väikeulukeid küttides või andes selle õiguse teistele (jahiselts või kolmandad isikud). Samas tuleb tähelepanu pöörata, et kui maaomanik on oma maal jahipidamise keelustanud, siis ei tohi ta ka ise väikeulukeid jahtida ega selleks luba anda.

Väikeuluki jahtimiseks tuleb jahipiirkonna kasutajalt (jahiselts) taotleda jahiluba. Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa väikeulukite küttimiseks oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikutele. Maaomanik määrab küttida lubatud jahiulukid ja loa kehtivusaja (kui jahti lubatakse pidada kolmandatel isikutel) kuni üheks jahiaastaks.