Pilt on illustreeriv Scanpix

Eelarve on koostatud kassapõhiselt lähtuvalt Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse seatud raamistikust. Eelarve koosneb neljast osast: põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus ja finantseerimistegevus.

Põhitegevuse tulude mahuks on planeeritud 517 412 €, põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 508 774 €. Investeerimiseelarve mahuks on planeeritud 123 551 €, investeerimistegevuse finantseerimiseks on planeeritud kohustuste suurenemine 115 040 € ulatuses. Eelarve kogumahuks kujuneb seega 520 387 €. Eelarve kogumaht on võrreldes 2011. aastaga 4 % suurem.

Põhitegevuse kulud on võrreldes 2008. aastaga 25 % väiksemad. Aastatel 2008-2011 on eelarve põhitegevuse kulusid läbivalt vähendatud, seda eelkõige personalikuludes.

Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2012 ning lõpeb 31. detsembril 2012.

Eelarve koostamisel on aluseks võetud ka riigieelarvelise eraldise kasutamise leping, mille objektiks on Vabariigi Valitsuse 08.12.2011. a korraldusega nr 520 „Kohaliku omavalitsuse üksuse tulubaasi stabiliseerimise toetuse eraldamine" Kareda valla toetuseks eraldatud summa kasutamise tingimuste ning korra kindlaksmääramine.

Kareda valla 2012. aasta põhitegevuse tulu on kokku 517 412 €.

Põhitegevuse tulude struktuur, st erinevate tululiikide proportsioonid on jäänud aastate lõikes samaks. 2012. a põhitegevuse tuludest moodustavad maksud 67,3% (348 610 €), toetused 23,8 % ning kaupade ja teenuste müük 8,7%.

Maksud jagunevad riiklikeks ja kohalikeks maksudeks. Valla 2012. a eelarves on kajastatud riiklikud maksud, vald kohalikke makse kehtestanud ei ole. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks.

Üksikisiku tulumaksu on 2012. a eelarvesse planeeritud 288 842 €. Kareda valla maksumaksja on kodanik, kes on registreeritud Kareda valla elanikeregistris. Tulumaksu laekub eelarvesse 11,4% elanike brutotulust.

Kaupade ja teenuste müügina kajastatakse riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulu kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulu, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja renditulu varalt ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid.

Laekumisena haridusasutuste majandustegevusest kajastatakse tulu koolitusteenuse osutamisest, koolieelsete lasteasutuste kohatasu, tasu õppematerjali ja muude õppekulude katteks, tasu toitlustamiskuluks, õppekava välisest tegevusest saadud tulu ning muu tulu haridusalasest tegevusest.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel osalevad munitsipaalkooli tegevuskulude katmises täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil elavate õpilaste arvuga. Tegevuskulude hulka kuulub personalikulu (välja arvatud pedagoogide palgavahendite kulu), majandamiskulu ja õppevahenditega seotud kulu (välja arvatud riigieelarves ettenähtud eraldiste osas). 2012. aasta arvlemise PGS § 83 lõike 7 kohaseks kuiseks piirsummaks on 69 eurot (õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik Peetri Põhikoolis tegelikult 1628,8 € aastas ehk 135,7€ kuus). Peetri Põhikoolis õpib 7 last, kel elukoht mõnes teises omavalitsuses.

Eelkooliealise lasteasutuse seaduse alusel lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate majandamiskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga. 2012. a tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta Peetri Lasteaias on 2440 €. Lasteaias käib 6 last, kel elukoht mõnes teises omavalitsustes.

Koolieelse lasteasutuse majandamiskulu, personali töötasu ning õppevahendite kulu kaetakse vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Kohatasu Peetri Lasteaias on 6,50 € kuus.

Laekumisena kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kajastatakse laekumisi Vallalehtede müügist (0,32€); raamatukogu tasulistelt teenustelt (interneti kasutamine, paljundamine jms); Kareda Valla Maja ruumide rendist ürituste tarbeks.

Laekumisena spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest kajastatakse laekumised saunapiletite müügist (1,60 €). Laekumisena sotsiaalasutuste majandustegevusest kajastatakse Koeru Hooldekeskuse osaluseks inimestelt laekuvad vahendid (85% hoolealuste pensionist) ja muud sotsiaalhoolekandele laekuvad tulud. Praegu on Koeru Hooldekeskuses 5 klienti. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest on valla elu- ja mitteeluruumide üüritulud. Laekumised üldvalitsemisest on vallavalitsuse tasulised teenused ning Päästeameti tulu tuleb Peetri abikomando rahastamiseks Lääne-Eesti Päästekeskuselt.

Toetused on sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. Saadud sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks on teavikute raha Kareda vallaraamatukogule (1150 €) ning koolipiima toetus PRIA-lt (1150 €).

Mittesihtotstarbeliste toetuste suuruseks on 120 322 €, mis laekub Vabariigi Valitsuselt KOVi tasandusfondist.

Muud tulud on rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt; saastetasu. Laekumine vee erikasutusest vastavalt veeseadusele (50% riigieelarvesse ja 50% erikasutuse koha järgsesse valla või linna eelarvesse). Põhitegevuse kulude mahuks on planeeritud 508 774 €.

Üldiste valitsussektori teenuste kulu 2012. aastal on kokku 100 071 €. Siin kajastatakse Kareda Vallavalitsuse kulu. Üldiste valitsussektori teenuste all on vallaeelarve reservfond (5968 €) ning siit tasutakse liikmemaksud.

Liikmemaksu tasutakse MTÜ-le Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL), MTÜ-le Järva Arengu Partnerid (JAP), MTÜ-le Järvamaa Ühistranspordi Keskus (JÜTK), MTÜ-le Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus (KEJHK).

Päästeameti kulu - leping Lääne-Eesti Päästekeskusega Peetri abikomando rahastamiseks. Majandus - siit kaetakse maakorraldamise, muu energia- ja soojamajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse, kalmistute hooldamise ning muu elamu- ja kommunaalmajandustegevusega seotud kulu.

Keskkonnakaitse, haljastus - haljasalade hooldamisega seotud kulu katmiseks 3 300 €. Tervishoid ja sotsiaalne kaitse - sotsiaalse kaitse realt kaetakse üldhooldekodude kohatasude kulu, samuti puuetega inimeste, perekondade ja laste ning eakate sotsiaalse kaitse kulu ning toetatakse valla erinevate piirkondade teenindamist autokauplusega. Vaba aeg, kultuur, sport - siit kaetakse sporditeenuste osutamisega, laste muusikakooli, Kareda Valla Raamatukogu, Peetri Rahvamaja, Vallalehe, külaliikumisega seotud MTÜde toetamisega seotud kulu.

Haridus - siin kajastatakse haridusasutuse, sh lasteaedade haldamisega seotud kulu. Hariduskulude eesmärk on kindlustada Peetri Põhikoolis riiklike õppekavadega ettenähtud põhiharidus, tagada vajadustele vastav arv kohti lasteaias ning luua seal tingimused lastele alushariduse omandamiseks, tagada õpilastransport sõiduks kooli ja koju ning eraldised teiste omavalitsusüksuste koolides ja lasteaedades käivate/õppivate Kareda valla laste eest.

Investeerimiseelarve ja finantseerimistehingud. Investeerimiseelarve eraldi eelarve osana esitamine on seotud eelarvestamise muutustega, mille näeb ette kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus.

Investeerimistegevuse eelarveosa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks: põhivara soetus, põhivara müük, põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, osaluste soetus, osaluste müük, muude aktsiate ja osade soetus, muude aktsiate ja osade müük, antavad laenud, finantstulud ja finantskulud. Finantseerimistegevuste hulka kuuluvad laenude ja muude kohustuste võtmine, mis suurendavad finantskohustusi ning laenude ja muude kohustuste põhiosa tagasimaksmine, mis vähendavad finantskohustusi.

Valla investeerimiseelarve kogumaht on 125 989 €, millest 26 348 € on teedeehitus riigi toetuse arvelt, 4000 € teedeehitus omavahendite arvelt ning veeprojekti elluviimine 115 040 €. Materiaalsete ja immateriaalsete varade müügist planeeritakse 5478 €; Järvamaa Haiglale põhivara soetamiseks 3085 €.

Finantskulu - 6864 € finantskuludeks katab olemasoleva Swedbanki laenu ning KIKist võetava laenu intressikulu teenindamise. Finantseerimistehingute all kajastuvad finantskohustuste ja -varade suurenemised ja vähenemised. Kohustuste suurenemine - veeprojekti elluviimiseks võetav laen 115 040 €. Kohustuse vähenemine - laenude tagastamine 6324 €.

Eelarve seletuskiri on täismahus leitav Kareda valla kodulehelt.