Meie Keskel

Arengukava koostajad soovivad, et Ida-Viru maakonna elanikel paraneks elukeskkond ja maakond leiaks maailmakaardil oma koha - globaalne maakond.

Milline on Iisaku vald aastal 2020 või 2025? Ka meie soovime sama, et elukeskkond oleks parem ning areneks nii kultuuri- kui ka majandusvaldkond. Iisaku valla jaoks on tähtis leida kindel koht oma riigi kaardil. Samas võib aga arutleda ja küsida endalt, kas sellise nimega valda sel ajahetkel veel eksisteerib, sest ehk on jõutud kokkulepeteni ning riigi tasandil on teostatud haldus-territoriaalne ümberkorraldamine.

Aga kui palju elab sel hetkel veel Iisaku vallas inimesi? Kui maakonna tasandil tehakse analüüse, siis näitavad märgid eelkõige elanikkonna arvu mõõduka vähenemise trende. Iisaku vallas on viimase 10 aastaga vähenenud noorte inimeste arv, vanuses 7-18 aastat, pea 30% ning loomulik iive (sündide ja surmade vahe) on -10 ümber. Kas oleme ääremaastunud nagu kirjeldab meie tulevikku regionaalministri büroo poolt tellitud uurimus ning meie haldussuutlikkus on väga madal?

Tahaksin ise näha meie valda positiivsemates nootides ning uskuda, et meie vallas elab rohkem noori inimesi, kes siia oma kodu rajavad. Gümnaasiumiklassid on koolis jätkuvalt alles, lasteaia maja on vaid meie laste päralt ning kunstide kool on juba pidanud laienema, et kõiki huvilisi vastu võtta. Kuna oleme alati olnud spordilembesed inimesed, siis ehk õnnestub meil lõpuks Loogumäele rajada oma spordikeskus koos mäenõlvaga. Meie ammused plaanid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kordategemiseks on selleks ajaks kindlasti kõik juba realiseerunud. Ehk on Tärivere kruusakarjäär lõpuks rekultiveeritud ja seal asub tore vaba aja veetmise koht. Usun, et Kauksi rand on muutunud tõeliseks pärliks ning head mõtted promenaadist on kõik tõeks saanud ...

Uue valla arengukava koostamisega on algust tehtud. Kutsun kõiki valla elanikke ja meie sõpru kaasa mõtlema ja arutlema Iisaku valla arengu teemal juba novembrija detsembrikuus. Kõik head ja huvitavad mõtted on teretulnud. Valla arengukava aastani 2025 ei ole vaid paber, mida vallamajas ametnikud kokku kirjutavad ja volikogu liikmed heaks kiidavad. Pean seda eelkõige oma valla elanike ühissooviks ja nägemuseks oma kodukohast. Aktiivset kaasamõtlemist ja arutlemist!