Paraku on elus juba nii, et alati ei saa olla ainult head, juhtuvad ka ebameeldivad asjad. Peame püüdma, et sünniks rohkem head ja positiivset.

On olnud palju rõõmustavat, mida esile tõsta. Valmis Tehvandi Spordikeskuse uus staadion ja staadionihoone, lõpule on jõudnud Otepää Veevärgi vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine. Need on olnud suured investeeringud ja suured saavutused. Käesoleval aastal lõpetati Otepää Gümnaasiumi õppehoone renoveerimine. Tänu tehtud investeeringutele saame pakkuda oma lastele kvaliteetset haridust kaasaegsete õpivahenditega. Valmis Väikese Munamäe kergliiklustee, mis annab spordiharrastajatele hea võimaluse rohkem sportida ning muudab ohutumaks jalakäijate teekonna.

Tänan ja tunnustan kõiki neid, kes on kaasa aidanud eelnimetatud objektide valmimisele. Eriti teeb rõõmu vee- ja kanalisatsioonitorustike uuendamise ehituse lõpulejõudmine (oleme vabariigis esimene väikelinn, kes on lõpetanud torustike uuendamise). Nii saame pakkuda oma elanikele paremat teenust ja hoiame ka ümbritsevat keskkonda. Leian, et iga kroon, mida keskkonnakaitsesse paigutame, on hea investeering. See on olnud meie kõigi ühine töö ja vaev, iga volikogu koosseis on keskkonnaküsimusi tähtsaks pidanud ja neile oma toetuse andnud.

Astusime taas Valgamaa Omavalitsuste Liitu, ka see oli lõppeva aasta üks saavutusi. Sellega parandasime vea, mille eelmine koalitsioon tegi. Oleme alati valmis tegema koostööd naabritega. Koostöö omavalitsuste liiduga jätkub kindlasti uutel alustel, oleme kokku leppinud, et pöörame senisest rohkem tähelepanu kodanike sotsiaalmajanduslikele ja turvalisuse probleemidele.

Mis puutub vallavalitsuse töösse, siis üks meie eesmärkidest on täidetud – oleme leidnud vallavanema konkursiga ning mitmed ametikohad on täidetud ja meeskond on täies osas komplekteeritud. See annab võimaluse tööde ja tegemistega edasi liikuda, et teenindada meie vallaelanikke parimal moel.

Kui vaadata tulevasse aastasse, siis kõige kiirem ja hädavajalikum on valla üldplaneeringu lõpetamine, samuti lasteaedade olmetingimuste parandamine. Tähelepanu tuleb pöörata projektimajandusele ja kasutada kõiki võimalusi, mida meile EL struktuurifondid veel pakuvad.

Ees seisab ka väga olulise objekti – jäätmejaama ehitus. Sellega on vallavalitsus pingsalt tegeletudnud. Uuest aastast planeerime külavanemate tegevusele ja külaarengule rohkem tähelepanu pöörata.

Tähtis on hoida vallaeelarve tasakaalus, aidata abivajajaid. Tänavu olid allasutused sunnitud eelarvekärbete tõttu andma oma töötajatele tasuta puhkusepäevi. Juba sellest sügisest ei pea haridustöötajad tasuta puhkusepäevi võtma ning teeme kõik selleks, et järgmisel aastal ei peaks seda tegema ükski allasutus.

Vallas on suurenenud sündivus. Otepää Kultuurikeskuses toimunud vastuvõtul andsime sünnikirjad aasta jooksul sündinud 46 lapse vanematele. Vallavolikogu ja -valitus on oluliselt tõstnud erinevaid toetusi, mis peegeldab hoolivust oma kodanike suhtes. Näiteks tõuseb sünnitoetus alates 1. jaanuarist 2011 9000 kroonile, mis on teadaolevalt kõige kõrgem vabariigis.

Uusi ideid ja mõtteid on rohkemgi. Loodame, et kõik sujub plaanipäraselt ja head algatused jõuavad konkreetsete tulemusteni.

Tänan ja tunnustan EELK Otepää Maarja koguduse õpetaja ja koguduse liikmete, sotsiaalvaldkonna, spordi- ja kultuuriinimesi nende tegude eest. Aitäh Otepää Naisseltsile erinevate ürituste läbiviimise eest!

Tunnustust väärivad ka Otepää ettevõtjad. Otepää ettevõtluspäeval märgiti ära 3 valla tublimat: UMP Kymmene Otepää AS, Pühajärve Spa&Puhkekodu ja SA Tehvandi Spordikeskus. Tänu ettevõtjate ja tegusate inimeste toele areneb Otepää edasi.

Soovin kõikidele otepäälastele kaunist jõuluaega ja kordaminekuid uuel aastal!