Arvutitöö

Vastavalt selle aasta algusest kehtima hakanud maamaksuseadusele väljastas maksu- ja tolliamet veebruarikuus maamaksuteated elanikele, kelle elamumaa või maatulundusmaa elamualuse õuemaa sihtotstarbega kinnistud on üldplaneeringuga määratud tiheasustusega aladel suuremad kui 1500 m2, mujal suuremad kui 2,0 ha. Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui kinnistu on väiksem kui 1500 m2 või kui maksusumma on alla 5 euro.

Möödunud kahel aastal kasutas Harku vald maamaksuseaduses olnud võimalust ning vabastas oma elanikud kodualusest maamaksust 1 ha ulatuses. Uue maamaksuseadusega on aga muutunud tingimused maamaksuvabastuse saamiseks. Nüüdsest on riigi poolt maa omanikule ette nähtud maamaksuvabastus tema omandis oleva elamumaa või maatulundusmaa elamu aluse õuemaa kõlviku osas kohaliku omavalitsusüksuse poolt kehtestatud üldplaneeringuga tiheasustusega alal kuni 1500 m2 ja hajaasusutusega alal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele 31. detsembri 2012 seisuga.

Omavalitsustele täiendavat maamaksuvabastuse andmise õigust ei ole maamaksuseaduses antud.

Vald kompenseerib

Kuna seadusemuudatusest tulenevalt oleksid Harku valla koduomanikud kahe eelneva aastaga võrreldes halvemas olukorras, kehtestas Harku vallavolikogu möödunud aasta lõpus määruse, mis annab meie elanikele võimaluse saada lisaks riigi poolt ettenähtud maamaksuvabastusele Harku valla poolset maamaksutoetust. Seda toetust saab taotleda aga alles peale maamaksu tasumist vastavalt maksu- ja tolliameti poolt esitatud teatisele.

Toetust saab taotleda taotleja tema omandis oleva elamumaa sihtotstarbega maa või maatulundusmaa sihtotstarbega maa koosseisus oleva elamu aluse õuemaa eest 1 ha ulatuses. Toetust antakse üksnes ühe toetusõigusliku maaüksuse (katastriüksuse) osas taotleja valikul. Sisuliselt tähendab see seda, et Harku valla elanikele säilivad maksusoodustused kodualuse maa osas endises ulatuses, kuid muutuvad soodustuse saamise reeglid.

Nimetatud toetust saab taotleda 2013. aastal pärast 2013. aasta maamaksu täielikku tasumist (sealhulgas ka väljaspool Harku valda asuvate kinnistute eest), esitades Harku vallavalitsusele taotluse koos lisadokumentidega (maksuhalduri poolt väljastatud maamaksuteated ja nimetatud teadete alusel maamaksu tasumist tõendavad dokumendid). Toetuse taotlusi on võimalik esitada kuni 5. detsembrini 2013.

Toetuse blanketi leiab meie valla kodulehelt pealkirja "Maamaks 2013" alt või tulles kohale vallavalitsusse (Tabasalu alevik, Ranna tee 1). Eposti teel esitatud avaldus koos lisadega peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Selgitused muudatustest

• Maamaksuvabastus on katastriüksusepõhine. Kaasvõi ühisomandi puhul jagatakse maksustamisele kuuluv osa proportsionaalselt omandi suurusele kaas- või ühisomanike vahel. Kui kinnistusraamatu andmetel on kinnistu koosseisus mitu katastriüksust ja hoone asub üksnes ühel neist katastriüksustest, arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse osas, millel asub hoone, kuna maamaksuseaduse eesmärgiks on vabastada koduomanik talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning hoone juurde kuuluva maa eest määratud maamaksu tasumisest.

• Maamaksuvabastuse saavad vaid need omanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistris maamaksust vabastatud maal asuvas hoones. Maa ühis- või kaasomanikud on maamaksu tasumisest vabastatud proportsionaalselt oma omandi osa suurusele maatükist (kehtib ka paarismaja puhul).

Näide: Kui kodualune maa kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud kaasomanik 750 m2 ulatuses. Kui maaüksus on suurem kui 1500 m2, siis tuleb ülejäänud osa eest tasuda maamaksu, samuti vastavalt enda omandi osale.

• Kui ühele inimesele kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on isik vabastatud maamaksu tasumise kohustusest üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas, s.t. kui panipaigad, garaažiboksid jms on registreeritud eraldi kinnistuna, siis nende pealt arvestatakse maamaks.

• Maa omanikud, kellele kuuluva maa sihtotstarve on osaliselt elamumaa ja osaliselt ärimaa, omavad kaasomandina nii elamise otstarbeks ette nähtud maad kui ka ärilisel eesmärgil kasutatavat maad.

Tulenevalt maamaksuseadusest tuleb maksta maamaksu proportsionaalselt korteriomandi suurusega nii elamumaa kui ka ärimaa eest. Selgituste ja täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Harku valla spetsialisti poole - Jane Niit, telefon 606 8828, Jane.Niit@ harku.ee.