Foto: Ester Vaitmaa

Tulenevalt linna koolide IX klasside õpilaste küsitlusest võib väita, et valikuvõimaluste mitmekesistamine pakub noortele huvi.

Käesoleval aastal pakumegi välja senise kolme asemel viis õppesuunda.

Tugevad traditsioonid

Ka sel aastal jätkatakse juba tuttavate, tugevate ja end tõestanud õppesuundadega.

Reaalsuunas pakutakse süvendatud õpet matemaatikas, aga ka võõrkeeles, tehnikavaldkonnas vajalikku joonestamise, informaatika ja matemaatilise statistika, matemaatilise arvutitarkvara kasutamise õpetust, matemaatika praktikume ning võimalust arendada oma mõtlemist reaalainetehuviliste õpilaste mõnusas seltskonnas.

Loodussuunas pakutakse süvendatud õpet bioloogias, geograafias ja keemias, teadmisi looduskaitsest, süvendatud teadmisi tähtsamatest keskkonna globaalprobleemidest, ökoloogia praktikume, mineraalide, kivimite ja kivististe kursust, võimalust omandada mikroskoobiga töötamise oskusi, õuesõpet õpitu looduses kinnistamiseks, rakendusbioloogia kursust ning informaatikat. Samuti võetakse ette erinevaid õppekäike.

Käimasoleval õppeaastal avati esmakordselt sotsiaalainete õppesuund ja seegi populaarne valdkond ootab septembris uusi õpilasi.

Sotsiaalainete õppesuunas pakutakse süvendatud ajaloo-, kirjandus-, kõne- ja väitlus-, draama-, meediakriitilist õpetust, C-võõrkeele õpet, võimalust süveneda arheoloogia saladustesse.

Giidide kooli abil saab arendada praktilist inglise, saksa ja vene keele oskust ning õppida tundma oma kodukohta.

Osaletakse rahvusvahelistes koostööprojektides (Comenius; UNESCO ühendkoolid; eTwinning jt).

Uued valikud

Tulenevalt sellest, et Põlva keskkoolis sügisel enam X klassi ei avata, on otsustatud tuua sisekaitse õppesuund üle ühisgümnaasiumi.

See tähendab, et Põlva jätkab koostööd Sisekaitseakadeemiaga. Õpitakse tundma politsei-, piirivalve- ja päästevaldkonna erialasid, kusjuures teoreetilisele õppele klassis lisandub praktika ja õppekäigud. Lisaks pööratakse rohkem tähelepanu ka füüsilisele ettevalmistusele, loodusainetele ja võõrkeeltele.

Paljude õpilaste ja vanemate soovil avame ka spordi õppesuuna. Loomulikult on selles klassis mitmeid täiendavaid spordiga seotud tunde, spordiajaloost treeneri ja kohtuniku õppeni, tutvumist erinevate aladega ja võimalus keskenduda ühele alale (eeskätt jalgpallile, koostöös jalgpalliklubiga Lootos). Lisaks õpetatakse täiendavalt loodusaineid ja võõrkeeli.

Kõikides õppesuundades on riigikaitse ja uurimistööde aluste õpetus ning karjääriõpe.

Samuti on kõigi haruklasside õpilastel võimalus õppida kolmandat ja tahtmise korral neljandatki võõrkeelt (C-võõrkeel, kas vene või saksa, uute valikutena ka prantsuse, hispaania, soome ja rootsi keel).

Koolis toimuvad regulaarselt Tartu Ülikooli korraldatavad töötoad süvendatud õppeks füüsikas, keemias ja bioloogias. Soovijatele võimaldatakse ka õppimist Tartu Ülikooli teaduskoolis.

Samuti saab valida ettevõtlus- ja majandusõpetuse kursuseid, mille käigus on võimalik luua õpilasfirma. Edukamad neist saavad osaleda messidel nii Eestis kui välismaal, sel aastal näiteks ootab ees Zürich.

Keda asi täpsemalt huvitama hakkas, saab tunnijaotuskava ja muudki uurida kodulehelt www.polvayg.edu.ee.

Õpilaskandidaate ootame aga kooli ja õppesuundadega lähemalt tutvuma 28. märtsil.