Foto: Kaja Tina Meie Keskel
Tahan kõigepealt tänada Teid kõiki, kes osutasid mulle oma usalduse äsja möödunud valimistel. Võtsin selle vastutuse kanda Teie usalduse toel ning püüan anda oma panuse meie kogukonna elu korraldamisel ja arendamisel.

Tõesti, vett on vahepeal palju merre voolanud ajast, millal ma viimati valla tegemistes ja elus osalesin. Arvan, et see eemal oldud aeg on tulnud mulle kasuks ja täna näen ma meie valla elu ja võimalusi hoopis laiemas fookuses.

Ega elu siin paigal pole seisnud ja erinevatel aegadel on Iisakust olnud kuulda ja vaadata olnud ka suures meedias ja see jätab alati positiivse fooni. Iisaku kultuurielu on olnud läbi aegade see, mis meid aeg-ajalt suurele pildile viib.

Hea külje pealt märgiksin ära Iisaku Gümnaasiumi remondi lõpule viimist, uut politsei- ja päästekeskust, uut kauplust ja looduskeskust. Need asjad hakkavad kohe silma nendele, keda meie „köögipool" ei huvita. Muidugi ei saa ka märkimata jätta seda, et jätkuv konservatiivne eelarvepoliitika on aidanud üle elada kriisiperioodi. Ma arvan, et tänu sellele on meil alles kõik valla allasutused ja lisandunud on muuseum.

Minu arvates on järeleandmisi tehtud üldises heakorras. Meie kergliiklusteede võrk tahab uuendus- ja täienduskuuri. Meie virgestusaladel olevad rajad ja teed on võsastunud. Bussijaama hoone vajab uut funktsiooni ja kordategemist. Võiks ju mõelda multifunktsionaalse hoone rajamisele, mis oleks suunitlusega teenindussfääri. Võidaksime sellest kõik, kui meil oleks kaasaegne perearstikeskus, õendus, hambaravi, juuksur jms. ühes kohas.

Meie valla haldusalas olev Kauksi rannaala jätab trööstitu mulje. Tutvustasin suvel kolleegidele Peipsi põhjakallast ja nad olid Kauksi ranna taristust pehmelt öeldes hämmingus. Pikantseid repliike kuulata ei olnud just meeldiv. Samas Kauksi ojataguse RMK telkimisala jättis positiivse mulje. Tahaks loota Kauksi rannapromenaadi projekti ellurakendamine kummutab selle kuvandi.

Kas vallavanema/linnapea positsiooni pole viimasel ajal üle tähtsustatud? Võim on ju tegelikult volikogu käes? Mida vallavanem saab kohaliku elu edendamiseks ära teha?

Jah, nii see on, et vallavanem on täitevvõimuorgani ehk vallavalitsuse juht ja viib täide vallavolikogu poolt vastuvõetud otsuseid EV seaduste piires. Need ülesanded, mis kuuluvad vallavanema haldusalasse on üsna täpselt piiritletud ja neid ei ole sugugi vähe.

Ma siiski olen arvamusel, et vallavolikogu ja vallavalitsus töötavad ühe meeskonnana ja nende vastandamine ei ole edasiviiv jõud. Vallavanemast ja vallavalitsusest sõltub siiski üsna palju, millised vastuvõtmist vajavad otsuste eelnõud volikogulauale jõuavad.

Töötavad ju vallavanemad/linnapead oma ametis põhitöökohaga, vallavolikogu liige teeb seda tööd igapäevase põhitegevuse kõrvalt ja see on neile kahtlemata lisakoormus ning väljakutse.

Millised on esimesed probleemid, millele on tulnud lahendusi leida? Mis hetkel käsil on?

Aega on olnud liiga vähe, et midagi põhjapanevat lahendada. Olen jõudnud selle ajaga teha ringi peale valla allasutustes ja saanud esmase ettekujutuse nende tegemistest. Peab ütlema muutusi positiivses suunas on igas allasutuses. Samas lahendamist vajavaid probleeme on kõigil.

Hetkel lõpetasime 2014.a. eelarveprojekti koostamise ja andsime üle volikogule. Käsil on Kauksi rannapromenaadi I etapi rahastustaotluse ettevalmistamine, et järgmisel kevadel teha seal esimesed tööd. Eeltaotlusele on saadud positiivne vastus. Käimas on Sõrumäe veeprojekti kooskõlastamine, mis läheb samuti järgmisel aastal teostamisele.

Igapäevased jooksvad küsimused võtavad oma aja ja tihti tunduvad just need olema inimestele olulised, olgu see tänavasildi paigaldamine või tänavavalgustuse tööaja korrigeerimine ja nii edasi.

Mida on võimalik ette võtta, et elu Iisaku vallas jätkuks? Väliselt näib ju  elamiseks kõik vajalik olemas olevat, boonuseks veel puhas loodus. Ometi elanike arv kahaneb...

Meil on vaja vaadata tulevikku ja leida võimalik tulevikuvisioon, kuidas säilitada meie kogukonna elujõulisena, et ei väheneks elanike arv, kuidas saavutada see, et meile sooviksid elama asuda need inimesed, kellele linnaelu ei sobi. Missugused väljavaated on ettevõtluse arengul meie vallas, mida on vaja selleks teha kohalikul tasandil. Missugusel tasandil me oleme võimelised üleval pidama oma taristuid ja missugused avalikud teenused on meile võimetekohased, et elada siin sellisel tasemel elu, kuhu sooviksid oma elukoha rajada meie lapsed ja soovitaks tulla ka mujalt.

Paratamatult nendele probleemidele ei ole kohest vastust, kuid seda tuleb otsida ja vaadata ringi, missugused mudelid on mujal juba olemas ja kas nad on meile sobivad. Selliste strateegiate väljatöötamine on meeskonnatöö, kuhu on vaja kaasata peale meie inimeste ka väljastpoolt ressurssi. Kindlasti me kaasame ka teid oma ideid või ettepanekuid meiega jagama ning anname sellest teada Iisaku vallavalitsuse kodulehel ja ka ajalehes.

Ei valimiste eel ega järel pole keegi rääkinud haldusreformist. Teema ei ole ilmselt populaarne, aga ometi - inimesi ikkagi huvitab, mis plaanis on.

Paistab, et riigil on kiirem enne koolireform lõpule viia, haldusreformiga paistab aega olema.

Haldusreformist ei olegi praegu enamat rääkida kui, et eks ta tuleb ikka, aga millal, see jääb ilmselt EV Valitsuse ja Riigikogu otsustada. Eeldatavasti Iisaku positsioon on naabrite omast veidi parem, kuna oleme regionaalministri poolt väljakäidud tõmbekeskuste nimekirjas ja sellega peab arvestama. Vabatahtlikusse liitumisse suhtuksin antud momendil ettevaatlikult just majanduslikul kaalutlusel.