Pilt on illustreeriv Delfi

Mis sind Värska ja siinse kooliga seob?

Mind seob Värskaga praktiliselt kogu minu senine elu. Olen sündinud Värska vallas, las­teaias käinud samuti siin ning ka enamuse kooliajast õppinud Värska koolis. Seejuures olen praeguse koolimaja esimese lennu vilist­lane. Peale kooli lõpetamist olin koolist üle kümne aasta eemal, kuid õpetaja ametit suu­nas mind valima just nigel kehalise kasvatuse õpetajate olukord ning soov spordiarmastust ja oma kogemust edasi anda.

Kas peale viit tööl oldud kuud tundub direk­tori ametikoht tööna, mida sooviksid jätku­valt edasi teha? Miks?

Eks ma ikka kujutasin ette, millega selles töös tuleb kokku puutuda ja kandideerisin selleks, et seda tööd teha, mitte selleks, et ainult proovida. Seega on küsimuse vastus kindel, et tahan seda tööd jätkata. Peamine soov on ikka gümnaasiumiosa allesjäämine ja jät­kusuutlikkus. Ning soovin väga teha kõik en­dast oleneva, et õpilastel oleks hea ning tore siin õppida ja nad tunneksid tulevikus täpselt nagu minagi uhkust selle üle, et nad on Värs­ka kooli vilistlased.

Värska Gümnaasiumi alanud õppeaasta plaanid?

Peamised plaanid on suunatud tulevikku. Töötada välja gümnaasiumi tulevikuga seo­tud õppesuunad, mis pakuks huvi õpilastele ja arvestaks meie kooli eripära ning võima­lusi. Sellel aastal otsime väljundit, mis seoks õpilasi ühtsemaks ja paneks neid uhkust tundma oma kooli üle. Veel rohkem tahan pöörata rõhku just nendele asjadele, mis meil juba head on, nagu näiteks majandusõpetus, pärimuskultuur, sport, koostöö muusikakoo­liga ning nende heade asjade märkamisele, tunnustamisele ja esiletõstmisele. Õppimi­se poole pealt katsun ühtlustada õpetajate nõudmisi õpilastele, ning seda just nõudlikku­se poole pealt, kusjuures unustamata seejuu­res ära loovust. Viimati mainitu võib tekitada küll väikest nagistamist, aga siinjuures ootan ka lastevanemate tuge. Lapsevanemad on just need, kes saavad palju ära teha suhtumi­se kujundamises õppimisse, nende käes on väga olulised mõjutamise hoovad.

Üritused on selleks õppeaastaks planee­ritud ikka need traditsioonilised, mis ei välista, et teisel poolaastal midagi uut ei tule, aga kuna midagi konkreetset pole paika pandud, jätan selle veel lahtiseks.

Sellise enam-vähem kindlana plaani­na võiks välja tuua koos vallaga tehta­va korraliku spordisündmuse staadioni taasavamiseks. Suvel võivad meie õpi­lased kaasa lüüa Värskas toimuvas üle eestilisest rahvatantsulaagris. Ja kuna järgmine aasta on olümpiamängude aasta, plaanitakse järgmise õppeaas­ta algusesse järjekordseid Setomaa koolide olümpiamänge.

Värska kool kümne aasta pärast - sinu näge­mus sellest?

See, kes suudab ette näha, mis saab kümne aasta pärast, on tõeline prohvet. Visioonina näen, et koolimaja on korralikult renoveeri­tud, klassiruumid on sisustatud tehnikaga, millist me veel näinudki ei ole (aga tahvel ja kriit on endiselt vajalikud) ja gümnaasiu­miastmes toimub vähemalt osa õppetööst iseseisva loovtööna ning vastamine toimub võrgu kaudu. Praegused lõpetajad on rajanud Värskasse toimivad ettevõtted ja neil jätkub kvalifitseeritud tööjõudu.

Missiooniks olnud gümnaasiumihariduse andmine Värska koolis jätkub.

Miks on lastel Värska Gümnaasiumis hea õppida? Mis teeb selle kooli eriliseks?

Seda peaks ikka küsima laste endi käest, mina võin ainult arvata ja rääkida elukogemuste põhjal, miks minu arvates siin tore on. Aga ülioluliseks pean ma turvalist ja sõbralikku keskkonda ja seda, et siin on kõigil head võimalused osaleda kõikides ettevõtmistes.

Eriliseks teeb meie kooli tõsiasi, et väljapoole me paistame palju suuremad, kui me tegelikult oleme. Me oleme tuntud ja minul on tulnud ette olukordi, kus vestluskaaslased on siiralt imestanud, kui vähe meid on. Sellise õpilaste arvuga oleme suutnud olla silmapaistvad paljudes valdkondades. See tähendab, et meie õpilased saavad tõesti võimaluse paljudes asjades kaasa lüüa ja kui noor saab võimaluse, tähendab see ka võimalust midagi korda saata. Ja taas kord ei saa mööda gümnaasiumiosa olulisusest, selle kadumisega jääb Värska kooli osaks ainult tublide noorte poolik ettevalmistus ja nende saavutuste viljad lähevad noppimiseks mujale.

Sinu sõnum õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele

Õpilastele soovin julgust olla tegusad ja kutsun neid üles panustama oma kodukohta. Ainult koos saame olla edukad ja tugevad ning pöörata meie tugevused meie endi kasuks. Praegu kasvatame tõesti väga häid ja tublisid inimesi, kes muudavad elu ilusamaks ja paremaks kusagil mujal, aga kutsun neid panustama Värskasse ja sealhulgas ka Värska Gümnaasiumi.

Kõik lapsevanemad võiks leida tee koolimajja, olgu selleks siis klassi- või kooli lastevanemate koosolekule, laste esinemisi vaatama või üritustel osalema, aga ka lihtsalt õpetajatelt küsima, kuidas lapsel läheb või veel mingil muul põhjusel.

Kogu Värska rahvale, olgu ta siis lapsevanem, vallakodanik või õpilane, soovin rohkem usku oma kooli! Positiivset hoiakut meile kõigile.