Juhtkomisjoni esimene koosolek Kõue Rahva Majas Erakogu

Kose valla ja Kõue valla ühinemisläbirääkimised lähtuvad soovist:

 • kaardistada valdade poolsed seisukohad võimalikuks ühinemise läbiviimiseks kohaliku omavalitsuse volikoguliikmete valimistel 20. oktoobril 2013. aastal;

 • selgitada vajalike uuringute, analüüside ja küsitlusteläbiviimine;

 • läbirääkijate erimeelsuste korral pakkuda võimalusednende vastuolude ületamiseks ja positiivsete lahendite saavutamiseks;

 • teavitada avalikkust ühinemisega kaasnevatest muudatustest, luua eeldused vallaelanike kaasamiseks ühinemisegakaasnevatesse aruteludesse;

 • positiivsete ühinemisläbirääkimise tulemuste korral valmistada ühinemislepingu projekt esitamiseks Kose ja Kõue vallavolikogudele.

Ühinemisläbirääkimistega soovitakse selgitada eeldusedmoodustada Kose valla ja Kõue valla baasi ühine haldussuutlik, kohaliku omavalitsuse elanike huvidest kantud ja oma ülesandeid edukalt täitev, tugeva keskusega jätkusuutlikomavalitsusüksus Lõuna-Harjumaal.

Kose valla ja Kõue valla ühinemisläbirääkimistel peetakse uue omavalitsusüksuse moodustamisel silmas järgmiste eesmärkide saavutamist. Uus omavalitsusüksus:

 • osutab elanikele kvaliteetseid, kättesaadavaid ja majanduslikult tõhusalt korraldatud seadustega kohustatud (haridus, noorsootöö, sotsiaalne turvalisus, ühistransport, keskkonnakaitse, kommunaalmajandus) ja vabatahtlikult kehtestatud avalikke teenuseid, seisab hea elanike õigustatud vajadustest lähtuvate huvide kaitsmisel;
 • loob asjatundliku omavalitsusüksuse juhtimise ja ametnikkonna, keda iseloomustab kliendikesksus ja otsustuspädevus, mis tagavad tõhusa omavalitsusüksuse ressursikasutuse ja eeldused vallaeelarveväliste investeeringute kaasamiseks;

 • tagab piirkonna tasakaalustatud sotsiaal-majandusliku arengu, aeg-ruumilise kätt esaadavuse ja turvalisuse, mida võimestab kogukondlik toimimine (külaliikumine, seltsitegevus), kohapõhine alt üles initsiatiivide toetamine ja hästi funktsioneeriv vallakeskus koos kohalike keskuste (küla või külade rühm) võrgustikuga;

 • laiendab kohalikku demokraatiat ja stimuleerib kodanikuvastutusele suunatud teostusvõimaluste elluviimist;

 • võimestab omavalitsusüksuse suutlikkust osaleda üleilmastuvas konkurentsi ja koostöö protsessides, suurendab võimekust taotleda Euroopa Liidu ja teiste abiorganisatsioonide vahendeid kohaliku elu parendamiseks.

Ühinemisläbirääkimised toimusid kokkulepitud tegevusplaani kohaselt Kose ja Kõue vallavolikogudelt läbirääkijatele antud mandaadi alusel.

Moodustati kolm komisjoni, kokku nendes mõlema valla poolt 12 esindajat.

Kohtumisi toimus viis: 2 juhtkomisjoni, 2 hariduskomisjoni ja 1 sotsiaalkomisjoni.

Komisjonide töö ett evalmistusi ja läbiviimist toetas konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv.

Ühinemisläbirääkimistel saavutati järgmised kokkulepped:

 • ühisvalla nimi on Kose vald, sümboolika tarvis korraldatakse konkurss;

 • vallakeskus Kosel ja teeninduspunkt Ardus;

 • toimivat haridusasutuste võrku püütakse säilitada;

 • lastekaitse töö laiendamine tänasele Kõue valla territooriumile;

 • noorsootöö läbiviimiseks kohapealsete võimaluste suurendamine;

 • huviharidus tagatakse kogu ühisomavalitsuse territooriumil elavatele lastele;

 • välja antud load ja litsentsid kehtivad kuni nende aegumistähtajani; andmebaaside ja programmide ühildamine - auditi tegemine;

 • kogukonnapõhise arengutoetamine, külaliikumise ja seltsitegevuse võimestamine;

 • vallavalitsuse, ettevõtjateja vabaühenduste koostöö laiendamine;

 • valla kultuurikontseptsiooni koostamine;

 • kohalike koguduste töö toetamine kristlike väärtuste kandjana ja valla kultuurielus osalejana;

 • Kose ja Kõue vee-ettevõtete ja soojaettevõtete omavahelise ühendamise otsustamiseks koostatakse finants-majanduslik põhjendus ja selle tulemusena pakutakse sobilikud lahendused kommunaalmajanduse arenguks;

 • senised omavalitsusüksuste jäätmeveo lepingud jäävadjäätmevedajatega kehtima kuni uute hangete korraldamiseni;

 • ühistransport korraldatakse läbi Harjumaa Ühistranspordikeskuse selliselt, et liinid jasõidugraafikud vastavad vallaelanike, sh õpilaste veovajadusele, tagades Harjumaa ja Tallinna ühispiletisüsteemi rakendamise ühinenud valla territooriumil;

 • valla teede ja tänavate korrashoid. Kose-Aruvalla teelõigu ehitustöödega rekonstrueeritakse osa Kose ja Kõue valdades asuvast riiklikust teedevõrgust. Koostatakse vallale kuuluvate teede investeeringute kava;

 • teede hooldamine, sh talihooldus korraldatakse avaliku konkursi korras;

 • politsei- ja korrakaitsestruktuuride tegevuse tõhustamine. Kose valla korravalve tegevuspiirkond laiendatakse ühisomavalitsuse üleseks;

 • jätkata kuulumist Harjumaa Omavalitsuste Liitu, Eesti Maaomavalitsuste Liitu ja Harjumaa Ühistranspordi Keskusesse;

 • valida Leader piirkonnaks MTÜ Ida-Harju Koostöökoda koosseis;

 • ühisvalla volikogumandaatide jaotus Kose 12, Kõue 7 - tuleneb seadusest;

 • ühinenud omavalitsuse poliitilise ja administratiivse struktuuri, samuti vallavalitsuse ja hallatavate asutustetöötajate ning teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab uus volikogu. Seejärel otsustab volikogu protseduuri,mida järgitakse vajalike ametkohtade täitmisel;

 • eeldatakse valla juhtimiskulude püsimist 10-14 protsendi piires valla omatulust;

 • kehtima jäävad olemasolevad maksud, uusi ei peeta vajalikuks kehtestada, oluliseks peetakse järelvalve spetsialisti töölevõtmist;

 • koostatakse uus ühinenud Kose valla arengukava, tehakse otsus üldplaneeringu kohta ühinenud omavalitsusüksuses (Kõue valla üldplaneering on hetkel menetlemisel).

Läbirääkimiste lahtised teemad:

 • Kose ja Kõue valdade ühinemine praegustes piirides.Arutelu: kas moodustada ühinemise korral Kose vallas Kõue osavald? Kui jah, siismillistes piirides?

 • valimisringkonnad: kas moodustada üks või kaks valimisringkonda?

 • koolivõrku arendada terviklikult: Harmi kooli perspektiiv. Üldseisukoht, et toimivat koolivõrku püütakse säilitada, õpikeskonna kvaliteeti tõsta ja juhtimist tugevdada. NB! HTM initsiatiivide mõjude hindamine: uue plaanitava rahastamismudeli mõju koolivõrgule;

 • sotsiaalhoolekande süsteemi ühtlustamise ajagraafik,perearsti tegevuse ja üksikutehaiguste ennetusravi toetamine ühisomavalitsuste territooriumil;

 • kommunaalmajanduseühiskorraldamise ärimudeli täpsustamine(Kõue vallale kuuluva vara selgitamine, tasuvusuuring jms);

Investeeringud vastavusse vallaeelarve võimalustega, kriitilisemad vajadused:

 • endise Kose Teeninduskooli renoveerimise lõpuleviimine;

 • Ardu Põhikooli võimla remont;

 • reoveepuhastite rekonstrueerimine Ardus ja Habajal;

 • soojatrasside rekonstrueerimine Ardus;

 • veetrasside rekonstrueerimine Kose-Uuemõisas;

 • katlamajade rekonstrueerimine Kose-Uuemõisas ja Kose alevikus;

 • Aasumäe piirkonna väljaehitus koos Kose laululava taastamisega;

 • Harmi mõisahoonele investeerija leidmine, hoonele ja seda ümbritsevale pargile kasutusfunktsioonide andmine. Tulenevalt Kose valla ja Kõue valla volikogude hinnangust läbirääkimiste käigule saadakse suunised edasiseks:

 1. alustada laialdast elanike kaasamist ühinemisprotsessi aruteludesse;

 2. piirkondlikud koosolekud, kohtumised, meedias kajastamine;

 3. ühinemisseminari/konverentsi korraldamine, senistest KOV ühinemiskogemustest teave ja kasu/kahju arutelu;
 4. rahvusvaheline praktika.

  ARVAMUS

Rivo Noorkõiv
Geomedia konsultant

Komisjonide läbirääkimistel tõdeti kahe valla ajaloolist kihelkondlikku ühtekuuluvust. Paljudele piirkonna elanikele toimib Kose asula igapäevase teeninduskeskusena (kauplused, haridusasutused, apteek, bussijaam, kirik), tööpaigana, vaba aja veetmise (ujula, spordisaal, staadion) ja kultuskohana (surnuaed). Mitmete teenuste osas kuuluvad Kose ja Kõue vallad ühtsesse toimealasse. Piirkonna elanikke seovad ka ühine kultuuritaust ja peretutvused. Kose valla ja Kõue valla ühinemiseks on olemas olulised eeldused, mille kasutamine võimestab piirkonna sotsiaal-majanduslikku arengut ja loob positiivse fooni tugeva ja jätkusuutliku omavalitsusüksuse moodustamiseks Lõuna-Harjumaal.