Foto: Andres Putting

(alla kirjutanud 14 valla kodanikku)

Kergliiklusteedest

Arenenud riikides toetatakse terve olemist (sportimist), meil on normiks olla puudega. Kas meile teebki au, et noored on nii haiged, kehva füüsisega, et ei sobi kaitseväkke teenimagi?

Kergliiklusteede rajamisel on aluseks Põlva linna ja selle lähiala kergliiklusteede teemaplaneering, valla üldplaneering, valla arengukava, valla eelarve, mis on heaks kiidetud volikogu poolt. Vastavalt seadusele on kaasarääkimisõigus igal vallakodanikul. Kergliiklusteede rajamise otsustab riikliku tähtsusega maanteede äärde maanteeamet ja majandusministeerium. (Rahastajad ja haldajad).

Oleks vallavalitsusel piisavalt raha, saaks ju iga metsatuka vahele rajada oma kergliiklustee või suusaraja.

Himmaste küla ei saanud küll rahastajate otsuse tõttu kergliiklusteed, kuid vallavalitsuse rahastamisel sai kaks korralikku külatänavat.

Kergliiklusteede rajamisel võetakse aluseks reaalne tee kasutajate arv, kulutused (teemaplaneeringule, maa võõrandamisele, tee väljaehitamisele ja haldamisele), nende tasuvus. Lisaks loetakse hea tava alusel kergliiklustee normaalseks pikkuseks 2-5 km (jalgsi läbitav tee). Kergliiklustee kavandamisel kaasatakse kõik asjast huvitatud osapooled

(tee potentsiaalsed kasutajad, maaomanikud, kelle maid tee hakkaks läbima, kohalik omavalitsus, rahastajad jt asjast huvitatud isikud, projekteerijad, ehitajad). Kõik valla lapsed saavad soovi korral tasuta bussiga koolis käia.

Mammaste küla ümbrus areneb tõesti mühinal, kuid kui vaadata numbreid, kui palju on vallavalitsusest saanud Taevaskoja, Vanaküla, Kähri, Aarna , jt külad oma projektide rahastamiseks, siis võrreldes Mammaste külaelanike arvuga on see number ääretult väike.

Mammaste Tervisespordikeskusest

Mammaste Tervisespordikeskus asub Orajõe külas ega pole otseselt ehitatud külarahva jaoks. Valgustatud suusarajad on tasuta kasutamiseks avatud kõigile Põlva valla elanikele. Tervisespordikeskusele on vallavalitsuse eelarvest tehtud kulutusi 2009-2011.a keskmiselt 17,2 eurot ühe vallaelaniku kohta (radade hooldus ja valgustus, elektri- ja kütteseadmete lepinguline hooldus).

Tervisespordikeskus tunnustati 2011. a. «Kauni Kodu» konkursi raames parimaks tervisespordikeskuseks vabariigis, sest seal on võimalik aastaringselt tegeleda tervisespordiga.

Mammaste külal puudub raamatukogu - külakeskus, mis on teistel suurematel küladel ja mis on valla eelarvest rahastatavad.

Vallavalitsuse tööd ei saa võrrelda eraettevõtlusega. Vallavalitsus peab järgima Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi, mis kehtivad kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele. Vastavalt sellele on toimitud ka valla objektide ehitamisel. Esmalt tuleb vormistada vajalikud dokumendid, korraldada hanked, siis saab alles hakata ehitama.

Himmaste kooli kuuri lugu

Põlva Vallavalitsus finantseeris Himmaste kooli kuuri ehitustööd, selleks aastaks jäid haljastustööd (neid talvel teha ei saa).

See, et kooliga seotud inimesed kaasa aitasid puude varju alla saamisel on igati normaalne.

Saavad ju pisikese kooli lapsed privaatselt haridust omandada, mida suurte koolide lapsed ei saa omale lubada.

Asjaajamisel ehitus- ja maaasjades kehtivad samuti Eesti Vabariigis vastavad seadused, mida vallaametnikud järgivad ja selgitavad kodanikele, missugused dokumendid on vajalik vormistada ja millistele tingimustele need peavad vastama. (Avalikuks kasutamiseks suunatud ehitistele on kehtestatud eriti ranged nõuded.)

Maade probleemid on kõik juriidilise lahenduse saanud. Probleeme, mida vallas ei ole saanud lahendada, on suunatud edasi vastava ametkonna lahendada.

Külapidude rahastamisest

Külapidude rahastamisel järgitakse Põlva valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö projektide toetuse andmise korda, mis on vastuvõetud Põlva VV määrusega number 15, 28.01.2010. Sellest korrast lähtuvalt peab esitama taotlused järgmise aasta ürituste korraldamiseks toetuse saamiseks eelmise aasta 1.detsembriks.

Vallavalitsus pole suhtunud kellessegi subjektiivselt, kõiki on vallavalitsuses dokumentide vormistamisel koheldud ühtemoodi. Hingerahu ja mõistvat suhtumist valla kaaskodanikesse.

Mammaste külaelanike nimel
Tiiu Linnas Mammaste külavanem

3. veebruaril vabastati ametist 13 aastat Põlva valda juhtinud vallavanem Arne Tilk, kuigi Arne toetuseks laekusid valda avaldused 372 valla kodaniku allkirjadega peaaegu kõikidest Põlva valla küladest sooviga, et Arne Tilk jätkaks vallavanemana ning lõpetaks pooleliolevad projektid.
___________________________________

Usaldus ei kadunud üleöö

Kauaaegne vallavanem Arne Tilk on nüüdseks volikogu umbusaldusega tagandatud ning pikalt mugavustsooni jäänud vallavalitsusele tulnud võimalus uuteks arenguteks, väljakutseteks, lähenemisteks ja suunamuutusteks.

Kindlasti pole põhjust kõike senitehtut läbi kriipsutada ja halvustada. Siinkohal lühidalt mõningad asjaolud, mis lõpuks ikkagi umbusalduseni viisid.

  • Mammaste Lasteaed-Algkooli (MLA) ehituse protsess on algusest peale olnud alajuhitud ning toob seoses ehitustegevuse venimisega kaasa ka suurenevad rahalised väljaminekud. JOKK-skeemi kasutamine soodustas omaniku järelvalve hanke puhul turuhinnast ligi kaks korda kõrgemat pakkumist. Järelvalve tegevuse läbikukkumine koormab lõpptulemusena kogu valla eelarvet. Eeltoodu põhjal vähendati vallavanemal 2010 aastal ka palka.

  • Valla pikaajaline majandustegevuse ja teedevõrgu arendamine teljel

  • Mammaste küla-Keldrikaela-Orajõe-Mammaste TSK ja sealsete suusaradade arendamine, mis on tervisesportlase tasemele üsnagi ekstreemsed ning millesse panustavad liigselt ka valla palgal olevad ametnikud.

  • Umbusaldajad on korduvalt juhtinud vallavanema tähelepanu vallaametnike tegevuse puudujääkidele töös abivajajate vallakodanikega, eriti ehituse ja maaga seotud küsimustes. Ebamajandusliku ja bürokraatliku asjaajamise näide on Himmaste kooli puukuuri ehitus. Vallavalitsuses oli selle objekti eelarve põhjendamatult kõrge, ning volikogu tegi ettepaneku projekt peatada ja leida odavam lahendus. Lõpplahendusena valmis puukuur ligi poole odavamalt ühe õpilase isa abil, kellel tuli valla omandis oleva hoone ehitamiseks läbida bürokraatlik takistusterada. Enesekriitika puudumist näitavad silmakirjalikud ülistused vallavanema ja vallaametnike panusest, toest ja abist nimetatud objekti valmimisel.

  • Etteheitmist väärt on kergliiklusteede, täpsemalt nende rajamiseks loodud võimaluste kasutamata jätmine. See omakorda ei taga suurte külade ohutut, tänapäevastele nõuetele vastavat liikluskorraldust. Lisaks saab kergliiklusteid käsitleda sportimisvõimaluste loomisena.

  • Vallavalitsus pikaajalise tegevuse tulemusena ei kasutanud kõiki võimalusi külakeskuste üldvalgustuse väljaehitamiseks, ilmselt siin on jäetud kasutamata ka võimalikke sellekohaseid toetusprogramme. Ometi on valgustus probleemiks mitmes külas.

  • Lisaks tähelepanu juhtimisele vallaametnike tegevuse puudujääkidele töös vallakodanikega, juba pikema perioodi jooksul on korrigeerimata valla ametnike koosseis ja struktuur.

Vigade eitamine ja volikogu liikmete tehtud märkuste ning kriitika eiramine kasvatasid umbusku. Eelpool toodut arvestades volikogu liikmed, kes siiski nähes valla tasakaalustatud pikemat arenguperspektiivi ning senist ühekülgse prioriteetsuse arendamist, ühinesid seetõttu umbusalduseks ning kinnitavad, et jätkuvalt viiakse ellu kõik sotsiaalvaldkonnaga seotud toetused, projektid ja tegevused, sh ka MLA rajamine.

Jätkuma peab külade arendamine ning Põlva valla osalemine koostöökomisjonis, mille eesmärk on jõuda ühinemisläbirääkimisteni Põlva linnaga.

Pikaajaline ühe nägemuse järgi kujundatud arengutee on vajutanud oma pitseri nii heas kui halvas. Nüüd on võimalus uuteks lähenemisteks.

Muutusega soovitakse koostöös vallaametnikega taastada olukord, kus vald kui institutsioon on koht, kuhu kodanik saab julgelt oma probleemi, olukorra või sooviga pöörduda. Vald kodanike teenistusena on partner ja käepikendus riigi suunal.

Volikogu otsustas pikaajalist tegevust arvestades määrata Arne Tilgale hüvitist kuue kuupalga ulatuses.

Koostööd, positiivsust ning üksmeelsust hinnates ja sellele lootes
umbusaldusavaldusele allakirjutanud volikogu liikmed.