Koduvald

Juba 2006. aastal algatas Saue Vallavolikogu AS Eesti Gaas taotlusel teemaplaneeringu, millega kavandatakse uue maagaasitoru rajamist Tallinna ringtee äärde. Toru rajamist näevad ette nii kehtiv Harju maakonnaplaneering kui ka Saue valla üldplaneering, teemaplaneering täpsustab kõrgemaid planeeringuid trassi parameetrite ja asukoha osas. Teemaplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta kehtivat Saue valla üldplaneeringut gaasitorustiku asukoha osas, st kavandada torustik Keila ja Saue linna vahelises lõigus Tallinna ringtee trassi koridori asemel Tallinn-Paldiski raudtee koridori. Saue valla territooriumile jõuab trass Kanama liiklussõlme juures ja ületab Pärnu maantee liiklussõlmest lõuna pool. Edasi kulgeb gaasitrass vastavuses kehtiva Saue valla üldplaneeringuga kavandatava Tallinna ringtee kaitsevööndis (maanteest lõuna pool minimaalselt 10 meetri kaugusel kavandatava Tallinna ringtee teemaa piirist) kuni Tallinn-Paldiski raudteeni. Seejärel kulgeb gaasitrass valla üldplaneeringut muutvana Tallinn-Paldiski raudtee kaitsevööndis raudteest lõuna pool kuni 35 kV elektriõhuliinini. Peale seda jätkab trass kulgemist 35kV elektriõhuliini kaitsevööndi vahetus läheduses kuni Keila jõeni, kust saab alguse juba Keila valla territoorium.

Torustik on planeeritud läbimõõduga DN 700 mm ja rõhuga MOP 55 bar. Torustik projekteeritakse vähemalt 1 meetri sügavusele. Torustiku pikkus Saue valla territooriumil on ca 9 km, sellele on planeeritud kaks hargnemist gaasijaotusjaamadega tootlikkusega Q = 10000 nm3/h. Torustiku kaitsevöönd on 10 m toru seinast mõlemale poole. Planeeritav gaasitrass läbib Saue valla territooriumil 34 kinnistut, arendajal tuleb vajadusel omandada maa kinnistute omanike käest gaasitorustiku kaitsevööndi ulatuses või sõlmida maaomanikega eraldi kokkulepped.

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2-le tuleb koostatavale teemaplaneeringule koostada keskkonnamõju strateegiline hindamine. Koostatav KSH on detailplaneeringu lahutamatu osa. Teemaplaneeringu elluviimisel tuleb arvestada KSH aruandes seatud meetmetega olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks ning teostada keskkonnaseiret.

Lõppjäreldusena on KSH töögrupi hinnangul maagaasi D-kategooria torustiku rajamine teemaplaneeringutega ette nähtud asukohta Saue vallas, Keila vallas ja Keila linnas aktsepteeritav ning selle rajamise ja ekspluateerimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale ega sotsiaalsele keskkonnale.