Lisaks sõlmisid omavahel lepingu Tapa vallavalitsus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), millega kindlustati projektile ka rahastus.

Tegemist on märkimisväärse sündmusega Tapa valla ja linna ajaloos, mille käigus korrastatakse lähimate aastate jooksul kogu Tapa linna veemajandus. Vaiete esitamise viimane tähtaeg sai läbi ja rohkem neid 26. juuli õhtuks ei laekunud. Hankekomisjon otsustas tunnistada edukaks pakkumuseks AS Merko Ehitus ja Tallinna Teede AS tehtud ühispakkumuse kogumahuga 41,9 miljonit krooni.

Projekti eesmärgiks on vee-ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine kogu Tapa linna reoveekogumisala piires. Käesolevas projekti raames teostatakse torustike ehitus ja rekonstrueerimine kõige prioriteetsemates lõikudes, vastavalt Tapa valla ÜVK arengukavale.

Projekti tulemusena suureneb ühisveevarustuse klientide arv ca 96 protsendini ja ühiskanalisatsiooni klientide arv ca 88 protsendini linna elanikest. Arvestamata vesi veevarustussüsteemist väheneb 49 protsendilt 20 protsendini. Sellega säästetakse üle 100 tuhande kuupmeetri puhast joogivett aastas. Reovee kanalisatsiooni rekonstrueerimise tulemusel väheneb lisavee kogus reoveepuhastile suunatavas reovees 50 protsendilt 40 protsendini. Selle tulemusena läbib igal aastal reoveepuhastit 64 tuhat kuupmeetrit lisavett vähem kui enne projekti. Sellega hoitakse oluliselt kokku reoveepuhasti opereerimiskulusid – kemikaale ja elektrienergiat.

Projektist saavad kasu kõik linna elanikud, kellele peale projekti elluviimist tagatakse töökindlam ühisveevarustuse teenus.

Lepingu allakirjutamisele järgneb projekteerimine, ehitamisega alustatakse 2011. aasta alguses. Järgmine etapp Tapa linna veemajanduse korrastamisel on Tapa reoveepuhasti renoveerimise, projekteerimise ja ehitushange, mis on juba ettevalmistamisel, selle jaoks on olemas Euroopa Liidu raha. Läbiviidud hanke tulemusena odavnes oluliselt objekti maksumus ja nn vabanenud vahendite arvelt, mis on vastavalt eeltaotlusele eraldatud Tapa veeprojektile, saab raha taotleda ka lisatöödeks. Tööde valmimise tähtajaks on 2013. aasta veebruar.

Lisaks saab informatsiooni http://www.kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-fondid/2007-2013/veemajandus/tapaveemajandusprojekt.html.