1. septembri aktus viis kõik Türi koolilapsed rongkäiguga lauluväljakule. Foto: Teet Reier Türi Rahvaleht

Käesoleva õppeaasta suurim muutus Türi valla hariduselus on abivallavanem Vahur Salomi sõnul kahe uue kooli, Türi Põhi­kooli ja Türi Ühisgümnaasiumi tegutsemise algus.

„Türi valla haridusvõrk on suur - kuus kooli ja kuus lasteaeda. Täna tekitab muret haridusasutuste ülevalpidami­ne. Näiteks Kabalas on laste arv koolis sedavõrd väike, et mõttekas oleks lasteaed ja kool ühendada," selgitab Salom.

„Retla koolil on kasutada suur hoone ja selle kütmine sööb väga suure osa eelarvest, tarvis oleks leida lahendusi hoone otstarbekamaks kasu­tamiseks."

Õpilaste nappust süvendab Salomi sõnul ka see, et väljas­pool koduvalda õpib 204 last. Samal ajal on teiste omavalitsus­te lapsi meie koolides 67. „Iga õpilane, kes läheb mujale õppi­ma, viib kaasa pearaha, ehk siis riigipoolse toetuse ja täiendavalt maksab Türi vald kohamaksu teistele omavalitsustele.

Türi vald on vägagi huvi­tatud, et meie lapsed õpiksid oma valla koolis, et säilitada oma koolivõrk, oleks õpetajaid ja jätkuks raha õppevahendite soetamiseks. Seetõttu võttis volikogu augustikuus vastu määruse, millega reguleerib sõidukaartide väljaandmist, sõidupiletite ja isikliku sõidu­auto kasutamise kompensee­rimist," lisas Salom. „Määruse mõte on selles, et soodustada oma valla koolides käimist, mitte vastupidi."

Kuidas on aga käivitunud õppetöö Türi linna väliselt vanades, samas aga nime poolest uutes koolides - Türi Põhikoolis ning Türi Ühis­gümnaasiumis.

„Ma julgen kindlalt väita, et uus kool on käivitunud hästi. Õppetööga oleme jõud­salt alustanud ning järgnevatel nädalatel toimub "tyygimine" mis tähendab teisisõnu Türi Ühisgümnaasiumi kooliperre vastuvõtmist," ütleb Türi Ühisgümnaasiumi direktori kohusetäitja Ellu Rusi. „Õpi­lasesindus on valitud, kooli lo­go konkurss välja kuulutatud. Loomulikult on probleeme, kuid eks me püüame neid koos lahendada."

Türi Põhikooli direktori Garis Pihelga sõnul on esimene kuu möödunud kiiresti ning elu koolis omandamas tavapärast rutiini. „Õpetajad ja tugispet­sialistid on põhiliselt olemas, endiselt otsime psühholoogi. Kollektiiv on välja kujunemas. Suureks abiks oli augustis vallavalitsuse korraldatud koo­litus, kus inimesed tutvusid üksteisega lähemalt, harjuta­sid koos töötamist, vahetasid mõtteid jne."

Lisaks õppetööle on Pihelga sõnul püütud tööle rakendada võimalikult tõhus tugisüsteem. „Natuke paranes kooli üldine väljanägemine. Renoveeritud klassid näevad tõeliselt täna­päevased välja. Keemiaklass ja osaliselt füüsikaklass said uue sisustuse. Arvutiklass on sisustatud uue mööbli ja teh­nikaga, projektiga „SüleTiiger 2011" õnnestus loodusainete klassidesse soetada kuus pro­jektorit," lisas ta.
_____________________________________________

TEAVE

Vallas asus koolipinki 10. septembri seisuga 976 last.

Neist Kabala PK 22, Laupa PK 91, Retla Koolis 72, Türi Toimetulekukoolis 19, Türi PK 581, Türi ÜG 191.

Türi Põhikooli asus õppima 581 õpilast ja töötama 63 pedagoogi, üldse 71 töötajat. Klassikomplekte on 29, neist 9 (I-III klassid) töötavad vanas majas.

Võrreldes eelmise õppeaastaga läks sel õppeaastal Türi vallas kooli 95 last vähem.

Türi valla kuues lasteaias käib 376 last.

Kui valla elanike arv väheneb aastas umbes 200 inimese võrra, siis väheneb järgnevatel aastatel ka õpilaste arv. Lihtne näide: kui Türi põhikoolis on VIII ja IX klassis kummaski neli paralleeli, siis nooremates klassides on kõigis kolm paralleeli.