Nimelt on käesolevaks hetkeks sõlmitud Järve Biopuhastus OÜ  ja Eesti Veeprojekt OÜ vaheline projekteerimistööde leping, mille tulemusena valmib  16.08.2011  ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide ehitusprojekt, mis hõlmab olulist osa Kiviõli linna territooriumist. Projekti valmides kuulutatakse välja hange ehitaja leidmiseks, mille järel alustatakse ehitustöödega. Aastatel 2011-2013 on eesmärk rajada uusi reoveepumplaid, rekonstrueerida olemasolevaid ning rajada uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke (ca 20 km). Projekti realiseerudes paraneb oluliselt vee kvaliteet ning luuakse  uusi liitumisvõimalusi ühiskanalisatsiooniga.

Praegusel hetkel käivad linnas geodeetilised mõõdistustööd, mille eesmärgiks ja ülesandeks on koostada projekteerijatele võimalikult täpsed alusplaanid. Siinkohal on ka linna elanikel, kes elavad projektipiirkonnas, märkimisväärne roll tööde ladusal kulgemisel. Eelkõige on geodeetidel palve, et  kinnistuomanikud suhtuksid mõistvalt käimasolevatesse töödesse, sest mõõdistada tuleb ka kinnistutel. Igasugune teave kergendab projekteerijate tööd ja aitab kaasa kvaliteetse projekti valmimisele (kus asuvad olemasolevad torustikud jms).

Lähiajal pöörduvad kinnistuomanike poole Eesti Veeprojekt OÜ projekteerijad, kelle  soov on täpsustada olemasolevate torustike paiknemine ja leppida kokku uute torustike projekteerimisel kinnistu vee- ja kanalisatsioonivõrkudega ühendamiseks sobilikud liitumispunktide asukohad.

Koostatava projekti alusel rajatakse tänavatorustikud ning majaühendustorustikud tänava maa-alal kinnistu piirini. Liitumispunktide projekteerimisel arvestatakse kinnistuomanike ettepanekute ja soovidega. Samuti on oluline teada, kus asub veesisend hoonesse. Eesti Veeprojekt OÜ töötajad on vajadusel valmis elanikke nõustama. Kõigile koeraomanikele on palve mõõdistuste ajaks oma lemmikloomad ketti panna.

Järve Biopuhastus OÜ, Eesti Veeprojekt OÜ ja Kiviõli Linnavalitsus loodavad konstruktiivsele koostööle ning sõbralikule suhtumisele, mis viivad projekti tulemusliku realiseerimiseni.