Hääletussedel Foto: Ester Vaitmaa
Tulemus 8:3 tundus algselt veidi ootamatu, kuna Iisaku vallas ei korraldanud omavalitsuse juhtkond ühtegi valimiseelset debatti. Nii ei avanenud valijatel muuhulgas ka võimalust saada ülevaadet, millised olid kolme üksikkandidaadi eesmärgid ja valimislubadused ning üks registreeritud valimisliit lagunes enne valimisnimekirjade registreerimist sootuks. Asi on tegelikult lihtsamast lihtsam - igale püstitatud ülesandele järgneb üldjuhul sihipärane tegevus ning toimunut mõõdetakse hiljem tulemusega. 2009. aasta kohalikud valimised võitnud IRL-i nimekiri oli seekordsetel valimistel lagunenud nii üksikkandidaatideks, kui ka uueks valimisliiduks, mis päädis kolme mandaadiga. Tulemus näitab selgelt, et meie inimesed ootavad muutuseid Iisakus.

Muutused on tulemas

Edaspidi ei pea õpilased esimesel koolipäeval vanematelt küsima, et miks direktor neile avaaktusel aabitsat kätte ei andnud. Lapsevanemad ei pea punastades seepeale selgitama, et koolijuht on puhkusel ja püüab kala. Järgmised neli aastat ei pea vallarahvas võitlema saunade püsimajäämise eest ega lugema ajalehest volikogu esimehe demagoogiat - kuidas me toetasime, algatasime, tagasime ja võtsime informatsiooni teadmiseks ning kui hästi meil kõik siin Iisakus on.

2013. aasta lõpuni on jäänud paar kuud. Veel sellel aastal saab toimuma tõenäoliselt 3-4 volikogu istungit. Novembris kinnitame ametisse uue vallavanema, kelleks on 130-ne Iisaku valla elaniku hääle saanud Raivo Raap. Kaks järgmist kuud on see aeg, kus jõuame ette valmistada mitmed meie valimislubadused. Hetkel töötame selle nimel, et 2014. aasta algusest oleks võimalik langetada lasteaia kohamaksu 20% ulatuses ning algaks põhikooli laste tasuta toitlustamine. Tuleva aasta algusest saavad kõik elanikud, kes vahepealsetel aastatel olid sunnitud kalli piletihinna tõttu loobuma saunas käimisest, seda edaspidi teha mõistliku tasu eest.

Kingitused endale ja Iisaku valla elanikele

Eelmine volikogu otsustas eelviimasel istungil teha valla töötajatele rõõmustava kingituse ning tõsta vallavalitsuse ettepanekul palkasid. Otsuse järgi tõusevad juhtide palgad 9,2% (maksimumi korral 13,9%).

Palkade tõstmises ei ole muidugi midagi eriskummalist, kui töötaja oma ülesannetega hästi hakkama saanud ning selleks on konkreetne katteallikas. Antud otsus koormab aga Iisaku valla eelarvet rohkem kui 30 000 € võrra aastas ning katteallikas on teadmata. Samas valla elanikele tehti 03.10.2013 vallavalitsuse korraldusega mitte just nii rõõmustav kingitus. Nimelt, otsustas vallavalitsus tõsta Iisaku elanikele müüdava vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda alates 01.12.2013 ligikaudu 60%. Kus on siin loogika? Kas ehitatud on uued vee- ja kanalisatsioonitrassid? Kinnitan, et vähemalt viimane vallavalitsuse otsus ei jää sellisel kujul püsima. Selline hinnatõus ei ole põhjendatud.

Palkade tõstmine valla töötajatele saab tekkida ainult kulude kokkuhoiu arvelt, mitte üksikisiku tulu- ega ressursimaksust.

Viimase kümne aasta jooksul on valla elanike arv vähenenud ligikaudu 20%. Valla töötajate arv on aga selle ajaga jäänud samale tasemele, seejuures kulud ühe töötaja kohta on oluliselt tõusnud. Selline vegeteerimine, kus raha, mida saaks kasutada valla arendustegevuseks, jagatakse kenasti omavalitsuse töötajate vahel, ei ole kahjuks jätkusuutlik.

Olukord, kus pallimängu harrastajad peavad maksma võimla kasutamise eest (vastavalt gümnaasiumi spordiruumide kehtivale hinnakirjale) tasu, kuid aeroobika harrastajad saavad seda teha põhimõtteliselt tasuta, ei saa jätkuda. Ei saa jätkuda ka gümnaasiumi ruumide omavoliline ja tasuta kasutamine ühe spordiklubi poolt.

Ruum vajab kütmist, ruumis kasutatakse elektrienergiat, aga selle omavoliline hõivaja ei maksa selle eest vallale ei renti ega korva ka tekkinud kommunaalkulusid. Peame järjekordselt küsima, kus on siin loogika? Milline suurejoonelisus! Kolime siis juba kõik koolimajja, sest seal ei pea ei rendi, kütte-, vee- ega elektrienergia eest tasuma!

Hea vallaelanik

Oma töös tuleb aeg-ajalt võtta riske, olla julge, mitte takerduda sadadesse lehekülgedesse analüüsi. Kui Sul tekib mõni hea idee, mida saaks Iisaku vallas realiseerida, siis tule ja räägi sellest vallavanemale.

Eelmise ajalehe avalikus pöördumises ilmunud tähelepanelike inimeste murepunktid on täna juba tulevase vallavanema laual ja leiavad kindlasti parima võimaliku lahenduse.

Uue vallavanema tööpõld saab olema avar, sest tegevusi, mis vajavad kohest sekkumist, on aastatega kuhjunud väga palju. Järgnevad neli aastat saavad olema väga huvitavad, sest meil on endiselt siht ja eesmärgid, mis loevad!

Täname Teid meile antud häälte eest!

Lauri Räbin
Volikogu liige
Eesti Reformierakond
____________________________________________________________________

Kommentaarid

Iisaku Gümnaasiumi direktor ja suusaklubi Margus juhatuse liige Margus Rajas, parteitu:

Suusaklubi ruumid asuvad tõepoolest koolimajas. Keegi pole neid omavoliliselt hõivanud. Klubi tegevsuusatajatest, kes neid ruume kasutavad, on üle 90% õpilased, kes samas õpivad ka Iisaku Gümnaasiumis, neil on täielik õigus neid ruume kasutada. Jah, vahel astub sealt ka läbi mõni endine Iisaku Gümnaasiumi õpilane, kes on jäänud truuks suusatamisele.

Kas sellest on midagi halba? Või on „uuel võimul" plaanis hävitada kõik hea?

Õpilased, kes on rahaliselt nagunii sõltuvad vanemate rahakotist, ei pea maksma õppes osalemise eest ja selle eest, et nad osalevad huviringides, mis on kooli poolt ellu kutsutud. Samas töötav inimene, kes oma hobidega tegeleb, peab selle eest ka vähemalt osaliselt panustama.

Selle asemel, et rusikas taskus ringi käia ja oodata, millal saaks mõnele ebasobivale inimesele piltlikult öeldes noa selga lüüa, võiks tulla parem kohale ja küsida, kuidas asjad on, mis on halvasti, mida saaks paremini teha? Milline on suusaklubi eelarve ja kuidas seda kasutatakse? Mis on koolis põhiprotsess ja kuidas me oma tööd teeme? Kust küll tuleb see kurjus, mida populismi taha varjata püütakse? Et jääda viisakaks, ütlen lihtsalt, et mulle ei meeldi silmakirjalikud inimesed! Kas sellele ka mõeldakse, et oma mürgiseid kirjutisi soovitakse avaldada valla lehes valla raha eest? Kahju on nendest, kes reformistidega heauskselt ühinesid!

Annely Oone, volikogu esimees 2009-2013:

Ma ei pea valla elanikuna õigeks vallalehe kaudu volikogu tasandil teiste halvustamist. Eeldan, et volikogu tasandil edastatakse infot ning tehtud otsuseid ja nende selgitusi. Seda põhimõtet olen jälginud aastatel 2009-2013 volikogu esimehena valla elanikele volikogu tööst infot vahendades. Reformierakonna esindajal soovitan enne suurte lubaduste andmist (ja seda veel enne volikogu uue koosseisu esimest istungit) lähemalt tutvuda tehtud otsuste ja nende tagamaadega, samuti viia end kurssi valla eelarvega.

Vähemalt viimasel neljal aastal oli nimetatud isikul selleks volikogus kõik võimalused olemas, kuid ta ei kasutanud seda. Loodan, et volikogu ei jätka seitsme aasta tagusest ajast ning hindab ja viib edasi vahepealsel ajal tehtut, sh vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamine ja ehitamine, puiduhakkel põhineva katlamaja ehitus, Peipsiäärne üldplaneering, Kauksi rannaala detailplaneering ja arendusprojektid. Nii nagu on uuele volikogule antud valla elanike poolt volitused valda juhtida, nii oli seda ka eelmistel aastatel ja seda tuleb kohalikel poliitikutel austada.