g>

Nõustuti Äntu külas asuva 4959 m2 suuruse Tuulepesa katastriüksuse moodustamisega maa ostueesõigusega erastamiseks.

Nõustuti Vao külas asuva 15348 m2 suuruse Milleri katastriüksuse moodustamisega maa ostueesõigusega erastamiseks.

Nõustuti Väike-Maarja aleviku tänavate ja Ebavere külas asuva vallatee alusest maast katastriüksuste moodustamisega maa munitsipaalomandisse jätmiseks.

Kinnitati Väike-Maarja alevikus Pikk tn 34 asuvale kinnistule koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest keeldumine. Otsustati jätta taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks rahuldamata. Anti korraldus nr 320 „Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest keeldumine“.

Tänava sulgemine. Otsustati: seoses Väike-Maarja aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni torustike ehitamisega anda nõusolek ASle Viimsi Keevitus Väike-Maarja alevikus Kolde tänava sulgemiseks ajavahemikul 28.06.2010 kuni 30.07.2010.

Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine. Otsustati: kinnitada Väike-Maarja alevikus Pikk tn 34 asuval katastriüksusel (katastritunnus 92702:002:0060) koostatava detailplaneeringu lähteseisukohad.

Matusetoetuse eraldamine. Otsustati: maksta matusetoetust ühele taotlejale.

Eestkosteasutuse nõusolek. Otsustati: anda eestkostjale nõusolek kinnistu, mille koosseisu kuuluvad maaüksused, kaasomandi lõpetamiseks ja kinnistu reaalosadeks jagamiseks vajalike tehingute tegemiseks tingimusel, et peale kaasomandi lõpetamist ja kinnistu reaalosadeks jagamist hakkab isiku ainuomandisse kuuluma maatükk pindalaga ca 0,81 ha.

Väike-Maarja Vallavalitsuse 2009. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne. Otsustati:1) kinnitada 2009.a Väike-Maarja valla konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne majandustulemiga 2 592 tuh. krooni ja bilansimahuks seisuga 31.12.2009.a. 266 656 tuhat krooni. S.h tulude, kulude eelarve täitmise aruanne ja finantseerimistehingud, millest: tulude eelarve moodustab 84 078 747 krooni; tulude eelarve täitmine 83 213 241 krooni; kulude eelarve 84 078 747 krooni; kulude eelarve täitmine 80 484 815 krooni; 2)esitada otsuse eelnõu volikogu istungi päevakorda.

Kasutusloa väljastamine. Otsustati väljastada kasutusluba MTÜle Nelikand külamaja II ja III ehitusetapi järgseks kasutamiseks aadressil Kurtna küla Seltsimaja.

Vallavanema info.

15.07.kl 15.00 toimub OÜ Baltic Log Cabins det.plan. avalik arutelu. Lähiajal allkirjastame lepingu MTÜga Meie Kiltsi.

Seoses kolmapäeval toimunud tormiga on Ulve Künnapuu majapidamine olnud pea nädal vooluta. Otsustasime omalt poolt laenata talle generaatorit kuni elektriühenduse taastamiseni.

30. juuni

Ehitusloa väljastamine. Väljastati ehitusload: Meelis Eenpuu’le abihoone (puukuuri) rajamiseks aadressil Väike-Maarja alevik Aia tn 30 ning Tanel Kislov’ile suvemaja rajamiseks aadressil Väike-Maarja vald Rastla küla Maretaru-Uuetoa.

Kasutusloa väljastamine. Väljastati kasutusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele Väike-Maarja lasteaia sõimerühma ruumide renoveerimistööde järgseks kasutamiseks, aadressil Väike-Maarja vald Väike-Maarja alevik Lõuna tn 10.

Puude mahavõtmine. Otsustati: 1) lubada maha võtta Väike-Maarja vallas Triigi külas Kastani kinnistul kasvavad kaks saart.

Sotsiaaltoetuste eraldamine. Otsustati maksta matusetoetust kahele taotlejale summas 2000 krooni (a´1000 krooni) ning maksta sünnitoetust kahele taotlejale summas 6000 krooni (a´ 3000 krooni).

Eluruumi üürile andmine. Otsustati: 1) nõustuda Mari-Liis Kriisa´le korteri üürile andmisega tööandja eluruumina aadressil Tamme 5-12, Väike-Maarja alevik; 2) üürileping sõlmida tähtajatult alates 15.07.2010.a.

Vallavalitsuse 16.10.2007.a korralduse nr 467 täiendamine. Otsustati: 1) täiendada Väike-Maarja Vallavalitsuse 16.10.2007. korraldust nr 467 järgmiselt: kinnitada Väike-Maarja noortekeskuse ruumi kasutamise hinnad alljärgnevalt: füüsiliste isikute, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidele 1 tund 100 krooni; vallas elavate 7-26-a noorte, samuti vallas tegutsevate MTÜ-de ning noortekeskuste poolt korraldatud üritusteks tasuta.

Hanke tulemuste kinnitamine. Otsustati: 1) kinnitada riigihanke „Väike-Maarja Õppekeskuse arvutiklass” liht-menetluse edukaks pakkujaks AS Infotark summas 223 392 krooni. AS Infotark on täitnud kõiki hankedokumentides esitatud nõudeid, pakkumuses esitatud mahud on õiged ning arvestatud on kõiki hankijapoolseid tingimusi ja soove ning AS Infotark pakkumus vastab riigihangete seaduses sätestatud eduka pakkumise nõuetele.

Avaliku ürituse loa väljastamine. Otsustati: 1) anda luba 9.-10. juulil Tamsalust Lähtele kulgeva rattaretke “Tahan sõita ohutult” raames avaliku ürituse korraldamiseks 9. juulil Väike-Maarja aleviku keskväljakul (kell 10.4011.50) ja Simuna spordihoone juures parkimisplatsil (kell 13.00-13.15); 2) sulgeda ürituse toimumise ajaks liiklemiseks Väike-Maarja alevikus Liivi ja keskväljaku vahele jääv Tamme tänava lõik. Ürituse eest vastutab Laila Elhuveig.

14.juuli

Maaküsimused. Nõustuti Triigi külas Õuna kinnistul 1 pärna mahavõtmisega. Nõustuti Avanduse ja Käru külas asuvate Tohvri katastriüksuste moodus-tamisega maa ostueesõigusega erastamiseks.

Määrati riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele koha-aadressideks Leeni, Kännuküla küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa ning Viguri, Vao küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa.Otsustati: 1) muuta Väike-Maarja Vallavalitsuse 19.06.2001 korralduse nr 282 „Nõudeõiguse osast suurema pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral riigile tasutava võla suuruse kinnitamine“ punkt 1 ning sõnastada see järgmiselt: „Kinnitada Maidu Aimse võlg riigile õigusvastaselt võõrandatud Raja X maast Rajakese maaomandi tagastamise eest nõudeõiguse osast 20,81 ha võrra suurema pindalaga summas 197 204 krooni.

Puude mahavõtmine. Nõustuti Väike-Maarja alevikus Pikk tn 22a asuvalt kinnistult ühe kuivanud puu mahavõt-misega. Ehitusloa väljastamine. Väljastati ehitusload: ASle Baltic Agro kaalumaja laiendamiseks aadressil Väike-Maarja vald Ebavere küla Hoidla; Kaja Kruup‘ile üksikelamu laiendamiseks aadressil Väike-Maarja alevik Rahu tn 3; Väike-Maarja Vallavalitsusele mööblikuuri püstitamiseks Väike-Maarja jäätmejaama territooriumile aadressil Väike-Maarja alevik Tehno tn 5. Kirjaliku nõusoleku andmine. Anti kirjalik nõusolek Andres Saaremäel’ile abihoone (garaazi) püstitamiseks aadressil Väike-Maarja vald Väike-Maarja alevik Nurme tn 5; anti kirjalik nõusolek Väike-Maarja Vallavalitsusele elektrisüsteemi osaliseks rekonstrueerimiseks ning hoone osaliseks renoveerimiseks aadressil Väike-Maarja alevik Pikk tn 2.

Jäätmeloa taotlusele seisukoha andmine. Anti nõusolek Esbellet OÜle jäätmeloa taotlusele jäätmete taaskasutuseks: vanapaberist, puiduhakkest, saepurust ning lihakondijahust küttepelletite tootmiseks Ebavere külas.

Kasutusloa väljastamine. Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Väike-Maarja aleviku Kolde tn detailplaneeringuala teenindamiseks rajatud elektriliinide, alajaama ja jaotusseadmete kasutamiseks, mis asuvad aadressil Väike-Maarja alevik Lõuna tn 9, Ravi tn, Renne tee 12a, Renne tee lõik 2 ja Renneoru tn. Väljastati kasutusluba Simuna Ivax OÜ-le Äntu kalakasvatuse rekonstrueerimisejärgseks kasutamiseks aadressil Äntu küla Kalakasvatuse.

Lisaeelarve kinnitamine. Otsustati vastavalt Väike-Maarja valla põhimääruse punktile 24.21 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 29.06.2010. aasta määrusele nr 11 “2010.a I lisaeelarve vastuvõtmine”, millega kinnitati Väike-Maarja valla tulude plaani vähenemine summas 1 142 323 kroo-ni ja kulude plaani vähenemine summas 1 142 323 krooni.

Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine. Otsustati: lõpetada ühe isiku hooldus alates 01.juulist 2010.a ning lõpetada hooldajatoetuse maksmine ühele isikule alates 01.juulist 2010.a. hooldaja avalduse alusel.

Mahutite tühjendussageduse muutmine ja korraldatud jäätme-veoga mitteliitunuks lugemine. Otsustati muuta olmejäätmete mahuti tühjendussagedust ühel isikul, kes kasutab kinnistut suvekoduna ning lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks isik, kuna kinnistul ei elata.

MTÜ-le Avanduse Küla Selts toetuse eraldamine. Otsustati: eraldada MTÜle Avanduse Küla Selts toetust summas 13 383 krooni projekti ,,Avanduse kauniks” kaasfinantseeringuks.

Tänava sulgemine. Otsustati seoses Väike-Maarja aleviku ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni torustike ehitamisega anda nõusolek ASle Viimsi Keevitus Väike-Maarja alevikus Aia ja Nurme tänavate sulgemiseks ajavahemikul 15.07. kuni 1.10.2010.

Lihtmenetlusega hanke väljakuulutamine. Otsustati: kuulutada välja lihtmenetlusega hanked „Väike-Maarja jäätmejaama mööblikuuri ehitus” ja „Väike-Maarja jäätmejaama autokaalu tarne koos paigaldusega”; kinnitada hankedokumendid, moodustada hanke läbiviimiseks 3-liikmeline komisjon; komisjonil teha vallavalitsusele ettepanek pakkumuse edukaks tunnistamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks hiljemalt ühe kuu jooksul.

Tööandja eluruumi üürile and-mine. Otsustati: anda Mari-Liis Kriisale üürile tööandja eluruumina eluruum Tamme 5-12 Väike-Maarja alevikus vastavalt töö-andja eluruumi üürilepingus toodud tingimustele.

21. juuli

Puude mahavõtmine. Lubati maha võtta Väike-Maarja alevikus Pikk tn 22a asuval kinnistul kuivanud puu.

Projekteerimistingimuste väljastamine.Määrati projekteerimistingi-mused Väino Mets’ale üksikelamu ja abi-hoonete projekteerimiseks aadressil Kännuküla, Metsamaa.

Kasutusloa väljastamine. Väljastati kasutusluba MTÜle Liivaküla Küla Selts seltsimaja I ehitusetapile aadressil Väike-Maarja vald Liivaküla küla Lõkketule. Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotus-võrk OÜle elektrivarustuse (Kiltsi mõisa F-1 pingeparandus) kasutamiseks aadressil Väike-Maarja vald Liivaküla küla.

Hanke väljakuulutamine. Otsustati kuulutada välja lihtmenetlusega hange „Kiltsi mõisahoone ümbruse vertikaalplaneering” Kinnitada hankedokumendid, moodustada hanke läbiviimiseks 4-liikmeline komisjon.

4. august

Ehitusloa väljastamine. Väljastati ehitusluba Kersti Hurt’ile ja Veiko Hurt’ile üksikelamu laiendamiseks aadressil Väike-Maarja alevik Koidu tn 2.

Kasutusloa väljastamine. Väljastati kasutusluba Väike-Maarja Vallavalitsusele kõlakoja kasutamiseks aadressil Väike-Maarja vald Ebavere küla Tervisespordi.

Puude mahavõtmine. Lubati maha võtta Liivaküla külas Kaja kinnistul asuv tammepuu. Töö teostatakse Kaja kinnistu omaniku poolt. Lubati maha võtta Simu-na alevikus Parkali tn 6 kinnistul ja selle piiril asuvad kaks puud. Töö teostatakse Parkali tn 6 kinnistu omaniku poolt.

Jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine. Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks isik, kuna tegevus tema on kinnistul lõpetatud.

Liikluskiiruse piiramine. Nõustuti liikluskiiruse piiramisega 30 km/h kohalikul teel Mõisamaa-Vao-Ilmandu.

Toetuse eraldamine. Eraldati A.J. von Krusensterni nimelisele MTÜ-le tegevustoetust summas 90 000 kr ja kanda see A.J von Krusensterni nim. MTÜ arveldusarvele Swedpangas.

Avaliku ürituse loa väljastamine. Anti luba Anti Taar´ile Ebavere laululaval noorte showürituse „Tony Beatz Birthday Party“ korraldamiseks 19.08. 2010. Üritus algab 19.08. kl 22, lõpeb 20.08. 04. Ürituse eest vastutab Anti Taar.

Vallavanema info.

Vallas alustab tööd uus politseinik, Jaanus Mätas.

Alates 1.juulist kauplusbuss teenust ei osuta.